Advanced Training in Pharmacy Care

 

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku. 

 

 

<output>

 

</output>

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku. 

 

<output>

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

<output>

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

<output>

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

<output>

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

<output>

 

</output>

<output>

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

<output>

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom novinku pre ich ďalšie vzdelávanie edukačný projekt ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care.

Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispieť k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku.

</output>

Logo FaF UK
Logo spoločnosti WÖRWAG Pharma
Logo SSSF

 

„Moderné vysokoškolské štúdium už neznamená len absolvovanie prednášok, seminárov či cvičení. Inovatívne, odborne vysoko kvalitné a pre študenta atraktívne formy ďalšieho vzdelávania sú výzvou pre každú akademickú inštitúciu, ktorá v tomto smere víta a podporuje zmysluplné a hodnotné projekty.“

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

„Spoločnosť Wörwag Pharma má ,farmaceutické korene´ a vie, že toto povolanie je spojené s nutnosťou neustáleho vzdelávania a oddanosti pacientovi. Snažíme sa byť stabilným partnerom v oblasti vzdelávania nielen lekárnikov v praxi, ale byť nápomocní tým, ktorí sa na ňu pripravujú – študentom farmácie. Toto chápeme ako správne poslanie farmaceutickej spoločnosti.“

Dr. Lucia Frzonová, MBA

Riaditeľka spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & CO.KG

 

 

 

„Aj mňa, ako študenta Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, čaká o pár mesiacov povinná prax v lekárni, kde prvýkrát prídem do styku s reálnymi pacientmi a ich zdravotnými problémami. Projekt ATIP vznikol práve pre nás, aby nám rozšíril naše vedomosti, naučil ich aplikovať v praxi a pripravil nás lepšie na povolanie lekárnika – odborníka na lieky. A odborníkom môžeme byť len vtedy, ak sa budeme neustále vzdelávať. Príležitosť na to máme už teraz vďaka projektu ATIP.“

Monika Čičová

Prezidentka Slovenského spolku študentov farmácie

 

 

2. ROČNÍK PROJEKTU ATIP

 

 

Program seminára apríl 2017

 

 

1. ročník projektu ATIP

 

 

V dňoch 21. – 22.4.2016 sa konal edukačný tréning projektu ATIP.  Jeho základným cieľom bolo doplniť, rozšíriť a skvalitniť vedomosti študentov v oblasti správnej dispenzácie a poradenstva a pripraviť ich na úlohy v rámci jesennej fázy projektu.

Organizačný tím projektu ATIP by rád vyjadril vysokú spokojnosť s priebehom obidvoch dní a poďakoval sa všetkým účastníkom za účasť, aktivitu, dochvíľnosť a pozitívnu náladu. Tiež sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

A ako tieto dva hodnotili a vnímali samotní študenti – účastníci ATIPu ?

Bezprostredné reakcie uvádzame v pôvodnom znení (a takmer všetky ... vynechali sme len tie, ktoré sa opakovali ...). Ďakujeme za pozitívne slová a ocenenie, ale aj kritické poznámky a návrhy. Tešia nás, pretože sú pre nás cennou spätnou informáciou.

Tohtoročný projekt ATIP je prvý svojho druhu. Aj pre nás, organizátorov, bol novou výzvou a sami sme išli do niečoho nového s istými očakávaniami a cieľmi. V prvom rade sme chceli, aby projekt bol konkrétny - išiel do potrebnej hĺbky, aby sme nehovorili o dispenzácii a poradenstve všeobecne. Zvolili sme si odborne „jednoduchšiu“  tému - zinok ( zároveň je to účinná látka,  patriaca do portfólia partnera projektu ATIP). Našou ambíciou bolo podať komplexný pohľad na liečbu prechladnutia či kožných ochorení a ukázať, kde a prečo je úloha zinku dôležitá. Zinok (Zinkorot), slúžil ako modelový príklad, aby sme mohli ukázať teoretické poznatky a ich prepojenosť a využiteľnosť v praxi pri konkrétnych situáciách.  Tešíme sa, že prednášky a workshopy boli študentmi vyhodnotené ako atraktívnejšie než zvyčajná povinná výučba. Projekt však nemal nahradiť povinnú výučbu, jej rozsah a obsah, len ju doplniť a rozšíriť. Na „obhajobu“ povinnej výučby J  – na príprave  ATIPu po organizačnej  a obsahovej stránke pracovalo viac než 20 ľudí, potrebná bola finančná aj materiálna podpora, čo sú značne limitujúce skutočnosti pre učiteľ, aby povinnú výučbu urobil tak atraktívnou, ako by si študenti predstavovali.

V každom prípade sa tešíme, že sa podarila dobrá vec a veríme, že vďaka vám, študentom bude úspešná aj jesenná časť a že bude možné pokračovať v ďalších ročníkoch projektu ATIP pre ostatné generácie našich študentov.

 

Z názorov študentov na ATIP...

 

Dôležité info: sledujte kurz ATIP na www.moodle.uniba.sk (nezabudnite sa prihlásiť !)

 

 

Pozvánka na seminár
Pozvánka na seminár
Účastníci tréningu
Účastníci tréningu
Prednášajúci Doc. Jeseňák
Prednášajúci Doc. Jeseňák
Prednášajúca PharmDr. Minczingerová
Prednášajúca PharmDr. Minczingerová
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Študenti počas workshopu
Reakcie študentov
Reakcie študentov