Zápisy na štúdium

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS NA ŠTÚDIUM A DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS bude prebiehať od 05.08.2023 08:00 do 31.08.2023 23:59.

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie  študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetci študenti sú POVINNÍ od 05. augusta 2023 do 31.08.2023 online vyplniť a odoslať Test o BOZP a OP (kliknutím sa prepojíte na test)
 3. Všetci študenti sú POVINNÍ do 31.08.2023 vrátane vykonať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2. Potvrdením elektronického zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem pokračovať v štúdiu.

PRE ABSOLVOVANIE ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU postupujte podľa týchto pokynov a návodov, ako aj Opatrenia dekana č. 6/2023

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2023/2024 prebiehať podľa harmonogramu štúdia. Študenti prvých ročníkov budú mať zápis na štúdium prezenčne. Študenti vyšších ročníkov sa zapíšu prostredníctvom Elektronického zápisu, a k prezenčnému zápisu budú pozývaní individuálne študijným oddelením fakulty iba pri neúplnom elektronickom zápise.

Po riadnom vyplnení a potvrdení elektronického zápisu budú všetci študenti v deň zápisu (viď nižšie Harmonogram doplňujúceho zápisu na štúdium) AUTOMATICKY ZAPÍSANÍ do nasledujúceho roku štúdia. V prípade akútnych otázok je možné sa obrátiť priamo na študijné oddelenie: studijnefpharm.uniba.sk.

Na fakultu je možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však počas úradných hodín ŠO uvedených tu. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra.

Najdôležitejšie informácie k štúdiu (harmonogram semestra, štátne skúšky, záverečné práce a pod.) posielame vždy mailom a zverejňujeme v novinkách na hlavnej webovej stránke fakulty. Na základe univerzitných predpisov komunikujeme so študentmi len prostredníctvom univerzitných mailových kont, preto je dôležité svoju mailovú schránku pravidelne kontrolovať. Niektoré informácie sa nachádzajú aj na Facebooku fakulty, avšak toto nie je hlavný komunikačný kanál a slúži predovšetkým na sprostredkovanie udalostí fakulty a nie na informácie k štúdiu.

PREZENČNÝ ZÁPIS - PRVÝ ROČNÍK MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2023/2024

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetky študentky a študenti 1. ročníka sú POVINNÍ od 05. augusta 2023 k dňu zápisu, t.j. 4. septembru 2023 online vyplniť a odoslať Test o BOZP a OP (kliknutím sa prepojíte na test)
 3. Všetci študenti sú POVINNÍ od 08.00 h 05.08.2023 do dňa 31.08.2023 vykonať PREDZÁPIS PREDMETOV prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2 tu. Potvrdením el. zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem o štúdium v akademickom roku. 

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2023/2024 prebiehať podľa harmonogramu, z ktorého vyplýva, že študenti prvých ročníkov budú mať zápisy PREZENČNE, po predchádzajúcom online Predzápise predmetov prostredníctvom Elektronického zápisu. 

PREZENČNÝ zápis študentov prvého ročníka bude prebiehať dňa 4. septembra 2023 (pondelok) v čase od 8.00 h v miestnostiach Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 v Bratislave. Registrácia začína od 7.00 ráno, dostavte sa preto do priestorov fakulty v dostatočnom časovom predstihu.

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
Zápis do ročníkaDeň zápisuFormaEl. zápis
1. rok Mgr. a 1. rok Bc.04.09.2023PREZENČNEod 05.08.2023 do 31.08.2023

K zápisu je potrebné si priniesť:

 1. Občiansky preukaz
 2. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklad o ukončení stredoškolského vzdelania (len v prípade, ak ste ju ešte nedoložili)
 3. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcich štúdiách a o súbežnom štúdiu (vytlačené z el. zápisu v AIS2)
 4. Protokol o študijnom pláne (vytlačené z el. zápisu v AIS2)
 5. Jednu farebnú fotografiu veľkosti 3,5x4,5 cm - do spisu
 6. Modré pero

Harmonogram doplňujúceho zápisu na štúdium


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE

DEŇ ZÁPISUŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDPFARMÁCIAZDP
I. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 92484.9.20234.9.2023Silvia Hudecová
/9141
Silvia Viteková
/9147
II. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9309, 9316 VOIP klapka: 9-32-315online/
doplňujúci zápis 5.9.2023A
online/
doplňujúci zápis 5.9.2023A
Ing. Silvia Zolvíková
/9145
Silvia Viteková
/9147
III. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9224online/
doplňujúci zápis 6.9.2023A
online/
doplňujúci zápis 6.9.2023A
Ing. Silvia Zolvíková
/9145
Silvia Viteková
/9147
IV. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9363online/
doplňujúci zápis 7.9.2023A
Silvia Hudecová
/9141
V. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.

Telefónny kontakt: (02) 9016 9208

online/
doplňujúci zápis 8.9.2023A
Silvia Hudecová
/9141

A Doplňujúci zápis do ročníka sa týka nasledujúcich študentov:

 1. v prípade, že študijné oddelenie oznámi študentovi, že dokumenty a údaje predložené po vykonaní predzápisu predmetov študent prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" nie sú úplne správne a študent tieto nedostatky napriek výzve neopravil - postupuje sa, ako by elektronický zápis nevykonal. V takomto prípade bude študent vyzvaný na doplňujúci zápis prezenčne.
 2. ktorí mali prerušené štúdium