Zápisy na štúdium

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS NA ŠTÚDIUM A DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA

Elektronický zápis bude prebiehať od 31.07.2022 20:00 do 31.08.2022 23:59.

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie  študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetci študenti sú POVINNÍ do 31.08.2022 vrátane vykonať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2. Potvrdením elektronického zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem pokračovať v štúdiu.

PRE ABSOLVOVANIE ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU postupujte podľa týchto pokynov a návodov, ako aj Opatrenia dekana č. 5/2022

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2022/2023 prebiehať podľa harmonogramu štúdia. Študenti prvých ročníkov budú mať zápis na štúdium prezenčne. Študenti vyšších ročníkov sa zapíšu prostredníctvom Elektronického zápisu, a k prezenčnému zápisu budú pozývaní individuálne študijným oddelením fakulty iba pri neúplnom elektronickom zápise.

Po riadnom vyplnení a potvrdení elektronického zápisu budú všetci študenti v deň zápisu AUTOMATICKY ZAPÍSANÍ do nasledujúceho roku štúdia. Podrobnejšie informácie ku kontrole a administratívnemu spracovaniu zápisu na AR 2022/2023 budú študentom zaslané na univerzitné e-mailové schránky najneskôr deň po dokončení zápisu. V prípade akútnych otázok je možné sa obrátiť priamo na študijné oddelenie: studijnefpharm.uniba.sk.

Na fakultu je možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však počas úradných hodín ŠO uvedených tu. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra.

Najdôležitejšie informácie k štúdiu (harmonogram semestra, štátne skúšky, záverečné práce a pod.) posielame vždy mailom a zverejňujeme aj v novinkách na hlavnej webovej stránke fakulty. Na základe univerzitných predpisov komunikujeme so študentmi len prostredníctvom univerzitných mailových kont, preto je dôležité svoju mailovú schránku pravidelne kontrolovať. Niektoré informácie sa nachádzajú aj na Facebooku fakulty, avšak toto nie je hlavný komunikačný kanál a slúži predovšetkým na sprostredkovanie udalostí fakulty a nie na informácie k štúdiu.

PREZENČNÝ ZÁPIS - PRVÝ ROČNÍK MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2022/2023

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetky študentky a študenti 1. ročníka sú POVINNÍ od 18. augusta 2022 k dňu zápisu, t.j. 5. septembru 2022 online vyplniť a odoslať Test o BOZP a OP (kliknutím sa prepojíte na test)
 3. Všetci študenti sú POVINNÍ od 20.00 h 31.07.2022 do dňa zápisu 31.08.2022 vykonať PREDZÁPIS PREDMETOV prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2 tu. Potvrdením el. zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem o štúdium v akademickom roku. 

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2022/2023 prebiehať podľa harmonogramu z ktorého vyplýva, že študenti prvých ročníkov budú mať zápisy PREZENČNE, po predchádzajúcom online Predzápise predmetov prostredníctvom Elektronického zápisu. 

PREZENČNÝ zápis študentov prvého ročníka bude prebiehať dňa 5. septembra 2022 (pondelok) v čase od 8.00 h v miestnostiach Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 v Bratislave. Registrácia začína od 7.00 ráno, dostavte sa preto do priestorov fakulty v dostatočnom časovom predstihu.

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
Zápis do ročníkaDeň zápisuFormaEl. zápis
1. rok Mgr. a 1. rok Bc.05.09.2022PREZENČNEod 31.07.2022 do 31.08.2022

K zápisu je potrebné si priniesť:

 1. Občiansky preukaz
 2. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklad o ukončení stredoškolského vzdelania (len v prípade, ak ste ju ešte nedoložili)
 3. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcich štúdiách a o súbežnom štúdiu (vytlačené z el. zápisu v AIS2)
 4. Protokol o študijnom pláne (vytlačené z el. zápisu v AIS2)
 5. Jednu farebnú fotografiu veľkosti 3,5x4,5 cm - do spisu
 6. Modré pero

Harmonogram doplňujúceho zápisu na štúdium


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE

DEŇ ZÁPISUŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDPFARMÁCIAZDP
I. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 3095.9.20225.9.2022Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
II. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 224online/
doplňujúci zápis 6.9.2022A
online/
doplňujúci zápis 6.9.2022A
Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
III. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 363online/
doplňujúci zápis 7.9.2022A
online/
doplňujúci zápis 7.9.2022A
Silvia Hudecová
/141
Silvia Viteková
/147
IV. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 208online/
doplňujúci zápis 8.9.2022A
Silvia Hudecová
/141
V. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.

Telefónny kontakt: (02)501 17 248

online/
doplňujúci zápis 9.9.2022A
Silvia Hudecová
/141

A Doplňujúci zápis do ročníka sa týka nasledujúcich študentov:

 1. v prípade, že študijné oddelenie oznámi študentovi, že dokumenty a údaje predložené po vykonaní predzápisu predmetov študent prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" nie sú úplne správne a študent tieto nedostatky napriek výzve neopravil - postupuje sa, ako by elektronický zápis nevykonal. V takomto prípade bude študent vyzvaný na doplňujúci zápis prezenčne.
 2. ktorí mali prerušené štúdium