Zápisy na štúdium

PREZENČNÝ ZÁPIS - PRVÝ ROČNÍK MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2021/2022

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie  študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetky študentky a študenti 1. ročníka sú POVINNÍ k dňu zápisu, t.j. 3. septembra 2021 online vyplniť a odoslať Test o BOZP a OP (kliknutím sa prepojíte na test)
 3. Všetci študenti sú POVINNÍ od 20.00 h 27.08.2021 do dňa zápisu 03.09.2021 vykonať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2. Potvrdením el. zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem pokračovať v štúdiu.

PRE ABSOLVOVANIE ELEKTRONICKÉHO ZÁPIPSU postupujte podľa tohto návodu: 

RočníkElektronický zápis
ZačiatokKoniec
1. rok Mgr. a 1. rok Bc.od 20.00 h 27.08.2021do 8.00 h 03.09.2021
HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
Zápis do ročníkaDeň zápisuFormaEl. zápis
1. rok Mgr. a 1. rok Bc.03.09.2021PREZENČNEod 27.08.2021 do 03.09.2021

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2021/2022 prebiehať podľa harmonogramu z ktorého vyplýva, že študenti prvých ročníkov budú mať zápisy PREZENČNE, študenti vyšších ročníkov sa zapíšu DIŠTANČNE prostredníctvom Elektronického zápisu

Zápisy študentov prvého ročníka budú prebiehať dňa 3. septembra 2021 (piatok) v čase od 8.00 h v miestnostiach FaF UK, Odbojárov 10 v Bratislave. Registrácia začína od 7.00 ráno, dostavte sa preto do priestorov fakulty v dostatočnom časovom predstihu.

Vstup do budovy FaF UK bude počas zápisov možný len s prekrytím dýchacích ciest - respirátor, pokiaľ orgány ochrany zdravia nerozhodnú o prístupnejších opatreniach.
Nie je povolené absolvovať zápis v sprievode inej osoby (s výnimkou študentov so špecifickými potrebami).

Žiadame, aby si študenti so sebou na zápis priniesli vyplnené a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie študenta o bezpríznakovosti s dátumom 3.9.2021. Tlačivo na stiahnutie tu (pdf).

V prípade, že sa zápisu v stanovenom termíne nebudete môcť zúčastniť z dôvodov súvisiacich s COVID-19 (napr. nariadená izolácia, resp. karanténa, posunutý let a pod.), kontaktujte študijné oddelenie, resp. svoju študijnú referentku. Študent sa môže pri úkonoch, ktoré sa počas zápisu na štúdium alebo zápisu do ďalšej časti štúdia osobne vykonajú na ŠO, nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou.

K zápisu je potrebné si priniesť:

 1. Občiansky preukaz
 2. Úradne overenú fotokópiu alebo originál rodného/sobášneho listu
 3. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia alebo doklad o ukončení stredoškolského vzdelania (ak ste ju ešte nedoložili)
 4. Písomné vyhlásenie študenta o bezpríznakovosti s dátumom 03. 09. 2021 (pdf)
 5. Čestné vyhlásenie o predchádzajúcich štúdiách a o súbežnom štúdiu
 6. Protokol o študijnom pláne
 7. Jednu farebnú fotografiu veľkosti 3,5x4,5 cm - do spisu
 8. Modré pero

Najdôležitejšie informácie k štúdiu (harmonogram semestra, štátne skúšky, záverečné práce a pod.) posielame vždy mailom a zverejňujeme aj v novinkách na hlavnej webovej stránke fakulty. Na základe univerzitných predpisov komunikujeme so študentmi len prostredníctvom univerzitných mailových kont, preto je dôležité svoju mailovú schránku pravidelne kontrolovať. Niektoré informácie sa nachádzajú aj na Facebooku fakulty, avšak toto nie je hlavný komunikačný kanál a slúži predovšetkým na sprostredkovanie udalostí fakulty a nie na informácie k štúdiu.

ONLINE ZÁPIS - VYŠŠIE ROČNÍKY MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2021/2022

PRED ZÁPISOM NA ŠTÚDIUM je potrebné:

 1. Byť oboznámená/ý s dokumentmi upravujúcimi oblasť BOZP: Vstupné školenie  študentiek a študentov BOZP OP (pdf)
 2. Všetci študenti sú POVINNÍ do dňa zápisu vykonať ELEKTRONICKÝ ZÁPIS prostredníctvom aplikácie "Elektronický zápis" v systéme AIS2. Potvrdením el. zápisu študent neodvolateľne prejavuje záujem pokračovať v štúdiu.

PRE ABSOLVOVANIE ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU postupujte podľa tohto návodu: 

RočníkElektronický zápis
ZačiatokKoniec
2. rok Mgr.od 22.00 h 27.08.2021do 23.59 h 08.09.2021
3. rok Mgr.od 21.30 h 27.08.2021do 23.59 h 07.09.2021
4. rok Mgr.od 21.00 h 27.08.2021do 23.59 h 06.09.2021
5. rok Mgr.od 20.30 h 27.08.2021do 23.59 h 02.09.2021
2. rok Bc. a 3. rok Bc.od 20.00 h 27.08.2021do 23.59 h 02.09.2021

Zápisy na štúdium budú v akademickom roku 2021/2022 prebiehať podľa harmonogramu z ktorého vyplýva, že študenti prvých ročníkov budú mať zápisy PREZENČNE, študenti vyšších ročníkov sa zapíšu DIŠTANČNE prostredníctvom Elektronického zápisu. Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však počas úradných hodín ŠO uvedených tu. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra.

Žiadame študentov, aby rešpektovali nariadenie RÚVZ a na prezenčný zápis, resp. pri návšteve študijného oddelenia, si priniesli rúško, vlastné pero a použili dezinfekciu rúk umiestnenú v priestoroch fakulty na stojanoch.

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
Zápis do ročníkaĎeň zápisuFormaEl. zápisMS Teams
2. rok Mgr.08.09.2021
DIŠTANČNE
od 27.08.2021 do 08.09.2021ZRUŠENÉ*
3. rok Mgr.07.09.2021
DIŠTANČNE
od 27.08.2021 do 07.09.2021ZRUŠENÉ*
4. rok Mgr.06.09.2021
DIŠTANČNE
od 27.08.2021 do 06.09.2021ZRUŠENÉ*
5. rok Mgr.02.09.2021
DIŠTANČNE
od 27.08.2021 do 02.09.2021ZRUŠENÉ*
2. rok Bc. a 3. rok Bc.02.09.2021
DIŠTANČNE
od 27.08.2021 do 02.09.2021ZRUŠENÉ*

* Po riadnom vyplnení a potvrdení elektronického zápisu budú všetci študenti v deň zápisu AUTOMATICKY ZAPÍSANÍ do nasledujúceho ročníka. Podrobnejšie informácie ku kontrole a administratívnemu spracovaniu zápisu na AR 2021/2022 budú študentom zaslané na univerzitné e-mailové schránky najneskôr deň po dokončení zápisu. V prípade akútnych otázok je možné sa obrátiť priamo na študijné oddelenie: studijnefpharm.uniba.sk.

Najdôležitejšie informácie k štúdiu (harmonogram semestra, štátne skúšky, záverečné práce a pod.) posielame vždy mailom a zverejňujeme aj v novinkách na hlavnej webovej stránke fakulty. Na základe univerzitných predpisov komunikujeme so študentmi len prostredníctvom univerzitných mailových kont, preto je dôležité svoju mailovú schránku pravidelne kontrolovať. Niektoré informácie sa nachádzajú aj na Facebooku fakulty, avšak toto nie je hlavný komunikačný kanál a slúži predovšetkým na sprostredkovanie udalostí fakulty a nie na informácie k štúdiu.


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE

DEŇ ZÁPISUŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDPFARMÁCIAZDP
I. akademický rokPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 2243.9.20213.9.2021Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
II. akademický rokPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 3638.9.20212.9.2021Silvia Hudecová
/141
Silvia Viteková
/147
III. akademický rokPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 2087.9.20212.9.2021Silvia Hudecová
/141
Silvia Viteková
/147
IV. akademický rokPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 2486.9.2021Silvia Hudecová
/141
V. akademický rokPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD.

Telefónny kontakt: (02)501 17 309

2.9.2021Ing. Silvia Zolvíková
/145