Oznamy o habilitačných a vymenúvacích konaniach

Aktuálne prebiehajúce vymenúvacie konania

Meno a priezvisko: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH (KORF, FaF UK)

Odbor inauguračného konania: klinická farmácia

Téma inauguračnej prednášky: Hodnotenie zdravotníckych technológií

Aktuálne prebiehajúce habilitačné konania

Ukončené habilitačné konania na FaF UK v roku 2022

 

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 27.4.2022 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Aule FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia:  vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: VYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 7.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

Meno a priezvisko uchádzača: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Indolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 20.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

Meno a priezvisko uchádzača: Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 30.3.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmaceutická chémia

Téma habilitačnej práce: Pokročilé aplikácie kapilárnej elektroforézy vo farmácii a bioanalýze

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 5.5.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022