MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou na podávanie online prihlášok pre akademický rok 2023/2024 na mobilitu za účelom školenia, prípadne za účelom odbornej prípravy, s možnosťou ich priebežného podávania počas celého akademického roka, by sme Vás radi informovali, že všeobecné informácie k mobilite sú dostupné na stránke OPE:

MOBILITY - ŠKOLENIA - STT

 

"Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

O predmetný typ mobilitnej aktivity sa však môžu uchádzať i pedagógovia. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

  • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
  • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností."

 

O ďalších aktuálnych ponukách budete priebežne informovaní. 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Výška individuálnej podpory a podpory na cestovné náklady NESMÚ BYŤ PREKROČENÉ !!!

V opačnom prípade je potrebné mať VOPRED, EŠTE PRED VYCESTOVANÍM DOHODNUTÉ, Z AKÉHO ZDROJA (napríklad katedrové prostriedky, grant zamestnanca a i.BUDE "NEDOPLATOK" PO NÁVRATE Z MOBILITY DOPLATENÝ.

Zamestnanec môže na mobilitu vycestovať vtedy, keď bude mať vyššie uvedené dohodnuté.

V prípade otázok prosím kontaktujte Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility ("RMVM").