MOBILITA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy (STT) je určená najmä administratívnym pracovníkom fakulty.

O tento typ mobility sa však môžu uchádzať aj pedagógovia, pokiaľ je ich mobilita zameraná na profesionalizáciu a zlepšovanie ich jazykových a digitálnych kompetencií:

 • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
 • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
 • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností.

 

K oprávneným prijímajúcim inštitúciám, v ktorých je možné mobilitu zrealizovať patria:

 1. Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania (HEI) partnerskej krajiny uznaná príslušnými orgánmi, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medzi-inštitucionálne dohody (IIA) s partnermi z programovej krajiny.
 2. Akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia programovej alebo partnerskej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie - napr.: 
 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie, vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, občianske združenie, mimovládna organizácia,
 • orgán poskytujúci kariérne poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby.

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Obdobie realizácie mobility:

 • V podstate kedykoľvek v priebehu akademického roka, nakoľko prihlasovanie je pre uchádzačov dostupné počas celej doby trvania príslušného akademického roka. 

 

Kritériá schvaľovania prihlášok na mobilitu za účelom školenia/odbornej prípravy (STT):

 • Celkové ciele mobility
 • Pridaná hodnota mobility (v súvislosti so stratégiami modernizácie a internacionalizácie zapojených inštitúcií)
 • Očakávané výsledky a dopad (napr. profesionálny rast zamestnancov oboch inštitúcií)
 • Počet mobilít v predchádzajúcom akademickom roku

 

Dĺžka pobytu: 

 • V rozsahu 2 až 60 dní, s výnimkou času potrebného na cestovanie. V prípade mobilít do partnerských krajín musí byť trvanie mobility minimálne 5 dní, s výnimkou času potrebného na cestovanie. S ohľadom na princíp rovností šancí pre uchádzačov zo všetkých zapojených fakúlt UK, je OPE RUK uchádzačom odporúčané plánovať si tieto mobility v rozsahu 5-6 dní, čo zodpovedá dĺžke trvania organizovaných staff weekov. 

Aktuálna ponuka organizovaných staff weekov: TU

 

Finančná podpora:

Bude OPE RUK vyplatená na účet uvedený v zmluve o finančnej podpore pred vycestovaním v jednej splátke a zahŕňa grant na individuálnu podporu a grant na cestu (vr. podpory na tzv. zelené cestovanie)

 • Grant na individuálnu podporu pokrýva náklady na ubytovanie, stravné, miestnu dopravu a iné nevyhnutné výdavky spojené s mobilitou. 
 • Grant na cestu predstavuje príspevok na cestovné náklady z miesta pôvodu účastníka do miesta aktivity a späť. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity, a to pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou
 • Zelené cestovanie je definované ako cestovanie, pri ktorom sa na prevažnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky (autobusy, vlaky), resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta jedným autom (tzv. car-pooling: potrebné priložiť čestné prehlásenie).

REALIZÁCIA POBYTU

Administratívny pracovník/pedagóg sa o mobilitu za účelom školenia/odbornej prípravy môže uchádzať priebežne, počas celého akademického roka. 

 

Prihláška:

 • Podáva sa elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online.
 • Uchádzač si môže v zásade podať maximálne 3 prihlášky na jeden AR.

Formulár online prihlášky je dostupný na: 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers

O úspešnom podaní prihlášky je uchádzač informovaný mailom s priloženým odkazom na vstup do svojho workflow (pracovného prostredia Mobility Online), v ktorom si následne aktualizuje, resp. vyplní potrebné osobné a bankové údaje za účelom administrácie mobility. 

 

Výberové konanie:

 • Prebieha na príslušnej fakulte UK v súlade s kritériami výberu stanovenými OPE RUK.
 • Po výbere a označení úspešných prihlášok v Mobility Online domácou fakultou tieto schvaľuje OPE RUK.

 

Vybratí uchádzači:

 • Po úspešnom výberovom konaní a formálnom schválení prihlášok bude vybratým uchádzačom umožnené v systéme Mobility Online nahrávať dokumenty a aktualizovať už vložené informácie týkajúce sa mobility.
 • Do systému sa účastník dostane pomocou odkazu, ktorý dostal v maile potvrdzujúcom jeho výber na mobilitu za účelom školenia/odbornej prípravy (STT).

 

Postup administrácie mobility prostredníctvom systému Mobility Online (SOP):

 • Jednotlivé úkony pred mobilitou a po mobilite prebiehajú prostredníctvom systému Mobility Online. 
 • Postup administrácie: TU 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte osobne (Dekanát, 2. dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo telefonicky na kl.132.