BILATERÁLNE ZMLUVY

ZOZNAM INTER-INŠTITUCIONÁLNYCH ZMLÚV UZATVORENÝCH MEDZI FAF UK A ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU (FAKULTOU) PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021:

BELGICKO:

BULHARSKO:

ČESKÁ REPUBLIKA:

FÍNSKO:

FRANCÚZSKO:

CHORVÁTSKO:

MAĎARSKO:

NEMECKO:

PORTUGALSKO:

POĽSKO:

RUMUNSKO:

SLOVINSKO:

ŠPANIELSKO:

TALIANSKO: