Absolventská stáž

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK.

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+.

 

4 ZÁKLADNÉ KROKY PRI UCHÁDZANÍ SA O ERASMUS+ MOBILITU:

1. VYBER SI SPRÁVNY TYP MOBILITY (výmenný program) - keď si v piatom/končiacom ročníku magisterského štúdia alebo v poslednom ročníku doktorandského štúdia a nevieš, čo po ukončení štúdia, absolventská stáž je tým ideálnym riešením.

 

2. KONTAKTUJ ZAHRANIČNÚ LEKÁREŇ ALEBO FIRMU - aké máš možnosti:

  • Inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (viac informácií nájdeš TU).
  • Inšpiruješ sa aktuálnou databázou lekární - ktorá je dostupná na webovej stránke.
  • Oslovíš svoju fakultnú administrátorku alebo 
  • Kontaktuješ priamo WorkSpace Europe - aby Ti pomohli pri hľadaní vhodnej stáže.

Databázy na vyhľadávanie stáží

Serióznosť vybranej inštitúcie si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú organizáciu a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.

Vybraná krajina musí byť zapojená do programu ERASMUS+

 

3. PODAJ SI NAČAS PRIHLÁŠKU NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

Priamo do WorkSpace Europe: TU

 

4. ODOVZDAJ SVOJEJ FAKULTNEJ ADMINISTRÁTORKE POVINNÉ AJ NEPOVINNÉ DOKUMENTY

Detailné informácie nájdeš v priloženom dokumente: 

 

Termín na odovzdanie prihlášky pre 2022/2023 predĺžený:

 

                                                                      DO 31. MÁJA 2022

 

Po podaní prihlášky, ktorá bude následne doručená na fakultu a povinných/nepovinných dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálny počet 15 bodov (Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2022/2023 ), aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o Erasmus+ mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe

 

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdeš na: www.workspaceeurope.sk

Všetko potrebné o stážach, vr. výšky grantu a počtu preplácaných mesiacov sa dozvieš na: www.workspaceeurope.sk/studenti/o-stazach/

Alebo aj: TU