STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

PRIHLÁŠKU SI PODÁVATE V PRÍPADE, AK STÁŽ PLÁNUJETE UKONČIŤ DO 30. 9. 2022.

NOVÍ UCHÁDZAČI - ZMENA V PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022, a to v tomto podarí:

 • Podanie online prihlášky v okamihu, keď máte vybranú prijímajúcu inštitúciu a máte potvrdenie (stačí mailová komunikácia), že Vás prijme.
 • Mobilita sa schvaľuje na základe hodnotenia váženého študijného priemeru a motivácie, ktoré vkladáte priamo do prihlášky.
 • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je jazykový certifikát z jazyka stáže (môže byť aj maturitné vysvedčenie), ktorý nahrávate HNEĎ po podaní prihlášky a po registrácii do mobility online.
 • VAŠA PRIHLÁŠKA BUDE HODNOTENÁ AŽ PO NAHRATÍ JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU.
 • ŽIADNE ĎALŠIE DOKUMENTY NIE SÚ POTREBNÉ.

 

UCHÁDZAČI, KTORÍ SA PRIHLÁSILI NA MOBILITU PRED 1. 4. 2022 a táto im bola na základe odovzdaných povinných a nepovinných dokumentov riadne schválená, POSTUPUJÚ PODĽA INŠTRUKCIÍ v nižšie priloženom dokumente: 

 

Bližšie informácie, platné pre všetkých uchádzačov bez rozdielu, nájdete v jednotlivých krokoch nižšie:

PODANIE PRIHLÁŠKY V MOBILITY ONLINE

NOVINKA!!!

PRIHLÁŠKU SI ŠTUDENT PODÁVA PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO AKADEMICKÉHO ROKA, ALE AŽ PO NÁJDENÍ PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE!

PRI VYPĹŇANÍ PRIHLÁŠKY SI POZORNE PREČÍTAJNE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE V ŽLTÝCH POLÍČKACH!

AK JE VAŠA PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA V ZOZNAME (O RIADOK VYŠŠIE), NEZADÁVAJTE JU NANOVO, ABY SA ZBYTOČNE NEHROMADILA V ZOZNAME INŠTITÚCIÍ, NAJMÄ ČASTO VYBERANÉ LEKÁRNE, NAPRÍKLAD: 

 • BENU ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. - BENU Lékárna či
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - Dr. Max
 • a iné, v ktorých už študenti stážovali v uplynulých akademických rokoch.

Pokiaľ Vaša prijímajúca inštitúcia nie je v zozname, do prihlášky uvádzate:

 • Okrem mena kontaktnej osoby a jej mailový kontakt (viď "Postup podania prihlášky") uvádzate navyše:
 • konkrétny názov prijímajúcej inštitúcie, adresu, telefonický a mailový kontakt inštitúcie.

OBDOBIE STÁŽE:

V trvaní minimálne 2 mesiace, t. j. aspoň 60 dní » začiatok a koniec stáže je možné s dostatočným časovým predstihom pred nástupom na mobilitu zmeniť.

NAHRATIE POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

Lehota na odovzdanie (nahratie) potrebných dokumentov ostáva NEZMENENÁ, t. j. - minimálne 6 týždňov pred nástupom na mobilitu.


POKIAĽ STÁŽ ABSOLVUJETE V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE, PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE PODAŤ AJ SKÔR, AVŠAK IBA V NEVYHNUTNOM ČASOVOM PREDSTIHU TAK, ABY STE STIHLI VČAS ODOVZDAŤ POVINNÉ DOKUMENTY NA KATEDRU ORGANIZÁCIE A RIADENIA FARMÁCIE (» VIĎ INFORMÁCIE K LEKÁRENSKEJ PRAXI 2 NA STRÁNKE KATEDRY).


AKO SI VYBRAŤ PRIJÍMAJÚCU INŠTITÚCIU:

 • Inštitúciu si nájdete sami - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (» viď mesačné granty podľa jednotlivých zapojených krajín).
 • Inšpirujete sa databázou lekární, v ktorých študenti už stážovali.
 • Oslovíte svoju fakultnú administrátorku, pokiaľ chcete stážovať na niektorej z partnerských univerzít, prípadne na inej univerzite.
 • O poradenie požiadate svojho školiteľa v prípade, ak by ste chceli stážovať v laboratóriu na univerzite, prípadne vo farmaceutickej firme alebo v inom výskumnom zariadení.

KEĎ CHCETE ERASMUS+ STÁŽ ABSOLVOVAŤ V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE, PRED OSLOVENÍM LEKÁRNE:

Si pozorne preštudujte inštrukcie k predmetu "Lekárenská prax 2" týkajúce sa o.i. aj:

 • povinnosti vybavenia zdravotného preukazu,
 • povinnosti odovzdania úradného prekladu v slovenskom alebo anglickom jazyku /v prípade stáže v ČR notársky overenej kópie/ licencie o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (táto povinnosť sa nevzťahuje na lekárne v Rakúsku a v Grécku),
 • poberania finančnej odmeny počas povinnej lekárenskej praxe,

a to na webovej stránke Katedry organizácie a riadenia farmácie:

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/

Ak si nevyberiete lekáreň z databáze lekární, o vhodnosti lekárne pre povinnú lekárenskú prax sa pred podaním prihlášky poraďte na Katedre organizácie a riadenia farmácie.

Pre viac informácií k lekárenskej praxi, k výberu lekárne a k povinnostiam týkajúcich sa povinnej praxe v súvislosti s absolvovaním Erasmus+ stáže v prípade akýchkoľvek nejasností včas kontaktujte pani sekretárku:

Evu Kuchtovú - kuchtovafpharm.uniba.sk.

Pokiaľ chcete Erasmus+ stáž absolvovať mimo povinnej lekárenskej praxe a v inej inštitúcii ako je lekáreň, pre bližšie informácie kontaktujte svoju fakultnú administrátorku - erasmusfpharm.uniba.sk

VYHODNOTENIE PRIHLÁŠKY

 • Po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s informáciou o prihlásení sa do mobility online » online registrácia.
 • Po prihlásení nahráte JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT (› pre nových uchádzačov povinné). 
 • Nasleduje obodovanie Vašej prihlášky:

       NOVÍ UCHÁDZAČI - hodnotí sa vážený študijný priemer za predchádzajúci akademický rok a              motivácia, vyplnené priamo v online prihláške.

       UŽ VYBRATÍ UCHÁDZAČI - prihláška sa boduje iba za účelom, aby ste postúpili do ďalšieho                 kroku.

PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU (PRED POBYTOM)

PERSONAL DETAILS:

Skontrolujete si všetky vyplnené údaje a doplníte aj "Bank details", ktoré sa Vám automaticky prenesú do ZMLUVY O FINANČNOM PRÍSPEVKU, ako i telefónne číslo, hoci toto políčko je bez hviezdičky.

ÚDAJE MENÍTE A DOPĹŇATE CEZ » FORWARD TO UPDATE » UPDATE


STIAHNUTIE LEARNING AGREEMENT (Student Mobility for Traineeships » Zmluva o stáži):

Dokument si stiahnete priamo z MOBILITY ONLINE, STAROSTLIVO SI HO SKONTROLUJTE A VYPLŇTE V ANGLIČTINE (bez ohľadu na jazyk stáže).

VZORY LEARNING AGREEMENT PODĽA PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE:

 

SPRÁVNE VYPLNENÝ LEARNING AGREEMENT JE JEDNOU Z PODMIENOK NA ZÍSKANIE GRANTU!

V DOKUMENTE NEZABUDNITE VYPÍSAŤ (OZNAČIŤ), ČI VÁM BUDE POSKYTNUTÁ FINANČNÁ PODPORA (financial support ) alebo/a VECNÝ PRÍSPEVOK (contribution in kind ) (TABUĽKA C, strana 2).

KOMPLET PODPÍSANÝ LEARNING AGREEMENT JE POTREBNÉ NAHRAŤ DO MOBILITY ONLINE (› akceptuje sa aj elektronický podpis):

» V prípade prijímajúcej inštitúcie BENU Česká republika, s. r. o. a ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - posielate dokument osobe, ktorá je vo vzore na prvej strane uvedená ako KONTAKTNÁ OSOBA!

» Dokument posielate na podpis priamo fakultnému koordinátorovi (Departmental Coordinator) - prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. na: frecerfpharm.uniba.sk 

 •  

ELEKTRONICKÝ PODPIS - je vygenerovaný podpis, ktorý obsahuje predpísané náležitosti (nie len meno zodpovednej osoby). Iný ako riadny elektronický podpis, prípadne riadny originálny podpis sa NEAKCEPTUJE.


ĎALŠIE DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ NAHRAŤ:

 • Kópia PLATNÉHO Európskeho preukazu poistenca (› platnosť počas celej doby stáže).
 • Kópia komerčného poistenia (» POISTENIE POČAS MOBILITY) - zahŕňajúce 4 povinné druhy poistenia (› liečebné náklady, zodpovednosť za škodu spôsobenú stážistom, úrazové poistenie + poistenie pre prípad úmrtia a invalidity a poistenie právnej ochrany) - poisťujete sa na: PRACOVNÚ STÁŽ (NIE NA ŠTUDIJNÝ POBYT !!!). 
 • Potvrdenie o zápise v akademickom roku 2021/2022 - aktuálne potvrdenie v čase pred nástupom na mobilitu (nie zo začiatku akademického roka) - kontaktujte prosím svoju študijnú referentku.  
 • Potvrdenie o konaní štátnej záverečnej skúšky - LEN PRE ŠTUDENTOV V POSLEDNOM ROČNÍKU, KTORÍ ABSOLVUJÚ MOBILITU V LETNOM SEMESTRI.

POZNÁMKA: Vyššie uvedené dokumenty NIE JE potrebné posielať aj poštou.


» ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

 • Záverečný a nevyhnutný krok pred nástupom na mobilitu.
 • Automaticky vygenerovanú zmluvu (›na základe údajov, ktoré ste uviedli v prihláške i v "Personal details") dostanete na UNIVERZITNÝ EMAIL.
 • 2x vytlačenú a v ORIGINÁLI podpísanú zmluvu posielate na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave (Rektorát), Oddelenie programu Erasmus+,  Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 - na meno Tamara Žiak


PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ: TU

 

PO NÁSTUPE NA MOBILITU

Po začatí stáže je potrebné čo najskôr svoju fakultnú administrátorku informovať o nástupe na mobilitu, ktorá bude následne zaevidovaná v AIS2.

Základné informácie o absolvovanej mobilite budú po ukončení štúdia uvedené v DODATKU K DIPLOMU.

ZMENY POČAS POBYTU A PREDĹŽENIE STÁŽE

V prípade, že nastanú akékoľvek zmeny v priebehu stáže, napríklad že z objektívnych dôvodov bude musieť byť mobilita ukončená skôr alebo skrátená, prípadne si študent bude chcieť stáž predĺžiť, je potrebné bezodkladne kontaktovať svoju fakultnú administrátorku.

POSTUP PRI PREDĹŽENÍ STÁŽE:

STÁŽ MUSÍ BYŤ KONTINUÁLNA, tzn. študent musí požiadať o jej predĺženie aspoň 1 mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže. 

Postup je nasledovný:

 • Študent svojej fakultnej administrátorke doručí podpísanú Žiadosť o schválenie predĺženia pobytu na vyjadrenie.
 • Ak fakulta / Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility túto žiadosť schváli, študent nahrá žiadosť do "optional documents" v mobility online.
 • Študent o predĺženie mobility "požiada" priamo v mobility online a v časti "During the mobility - Extension of stay" - uvedie reálne dátumy predĺženia.
 • Následne si študent v mobility online stiahne 2. časť  Learning Agreement for Traineeships - a v angličtine vyplní: reálny dátum predĺženia (ktorý predtým uviedol do mobility online), názov stáže, počet odpracovaných hodín týždenne, detailný program stáže, získané vedomosti a skúsenosti, plán monitoringu a plán hodnotenia.

         » Okrem vyššie uvedeného študent vyplní aj svoje meno v hlavičke dokumentu.

        » Pri vyplnení jednotlivých informácií sa študent opiera o informácie uvedené v 1. časti                         dokumentu (Before mobility). 

 • Vyplnený LA nahrá do mobility online.
 • Študent je zároveň povinný si predĺžiť komerčné poistenie na celé obdobie mobility. Doklad nahrá na príslušné miesto.
 • Po splnení vyššie uvedeného bude študentovi vygenerovaný Dodatok k zmluve na grant a doplatený grant.

Informácie k predĺženiu stáže sú dostupné aj: TU

PRED UKONČENÍM MOBILITY

Včas pred ukončením stáže si študent prečíta informácie ku krokom po ukončení mobility, aby zistil, že Learning Agreement - After mobility (3. časť dokumentu) je vhodné dať podpísať v prijímajúcej inštitúcii ešte pred odchodom z mobility. 

PO UKONČENÍ MOBILITY (PO POBYTE)

Študent po ukončení stáže do mobility online nahrá Learning Agreement - After mobility (3. časť):

 • Dokument si nesťahuje zo systému, ale vyplní (opäť v angličtine3. časť dokumentu, ktorý si už stiahol pred nástupom na mobilitu.

    » VZOR LEARNING AGREEMENT - AFTER MOBILITY (3. časť) - povinná lekárenská prax 2                 (strany 3 a 4).

 • Dátumy mobility MUSIA SÚHLASIŤ S DÁTUMAMI UVEDENÝMI V MOBILITY ONLINE A V ZMLUVE NA GRANT. V prípade, ak študent stáž predlžoval, uvedie reálne ukončenie mobility po predĺžení. 
 • Ostatné informácie (Názov stáže, detailný program stáže, získané vedomosti a skúsenosti a plán monitoringu) študent vyplní podľa prvej časti dokumentu. "EVALUATION OF THE TRAINEE" - vyplní mentor/zodpovedná osoba v prijímajúcej inštitúcii, ktorá zároveň dokument aj podpisuje. AKO DÁTUM PODPISU SA UVEDIE BUĎ DÁTUM REÁLNEHO UKONČENIA MOBILITY (prípadne posledný pracovný deň pred dátumom ukončenia stáže) ALEBO DÁTUM PO UKONČENÍ MOBILITY. 
 • Ak študent nenahrá (nenahral) Čestné prehlásenie k využitiu zeleného cestovania, do mobility online za AR 2021/22 nahrá kópie cestovných lístkov na a z mobility. 

Bližšie informácie k Správe z mobility a k OLS online jazykovému testu sú dostupné: TU.