STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

ZÁKLADNÉ FAKTY O ERASMUS+ STÁŽI (PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY)

PRIHLÁŠKU SI ŠTUDENT PODÁVA PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO AKADEMICKÉHO ROKA A AŽ PO NÁJDENÍ PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE!

STÁŽ ZA AKADEMICKÝ ROK 2022/23 JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ V TERMÍNE OD 1. 9. 2022 (najskôr) DO 30. 9. 2023 (najneskôr). 

MINIMÁLNA DĹŽKA TRVANIA STÁŽE - 2 mesiace (aspoň 60 dní ) !

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO: 1 STÁŽ = 1 PRIHLÁŠKA = 1 PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA! 

V rámci jednej stáže môže študent stážovať IBA V JEDNEJ INŠTITÚCII. 


VÝBER UCHÁDZAČOV SA RIADI KRITÉRIAMI PLATNÝMI PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023. HODNOTÍ SA:

 • Vážený študijný priemer za predchádzajúci (ucelený) akademický rok.
 • Motivačný list - motivácia účasti na mobilite, ktorá je súčasťou prihlášky. Píše sa v anglickom jazyku bez ohľadu na krajinu stáže. 

Aby uchádzač prešiel výberovým konaním musí získať aspoň 10 z celkového počtu 20 bodov. 

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY JE:

 • Jazykový certifikát z jazyka stáže (do úvahy sa berie aj maturitné vysvedčenie).
 • Jazykový certifikát nahrávate HNEĎ po podaní prihlášky a po online registrácii do mobility online.
 • V prípade stáže v Českej republike nahrávate ako jazykový certifikát maturitné vysvedčenie.
 • VAŠA PRIHLÁŠKA BUDE HODNOTENÁ AŽ PO NAHRATÍ JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU.

 

Bližšie informácie nájdete v jednotlivých krokoch nižšie:

PODANIE PRIHLÁŠKY V MOBILITY ONLINE

PRI VYPĹŇANÍ PRIHLÁŠKY SI POZORNE PREČÍTAJTE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE V ŽLTÝCH POLÍČKACH!

AK JE VAŠA PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA V ZOZNAME (O RIADOK VYŠŠIE), NEZADÁVAJTE JU NANOVO, ABY SA ZBYTOČNE NEHROMADILA V ZOZNAME INŠTITÚCIÍ, NAJMÄ ČASTO VYBERANÉ LEKÁRNE, NAPRÍKLAD:

 • BENU ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. - BENU Lékárna či
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - Dr. Max
 • a iné, v ktorých už študenti stážovali v uplynulých akademických rokoch.

Pokiaľ Vaša prijímajúca inštitúcia nie je v zozname, do prihlášky uvádzate:

 • Okrem mena kontaktnej osoby a jej mailový kontakt (viď "Detailnejší popis postupu podania prihlášky") uvádzate navyše:
 • konkrétny názov prijímajúcej inštitúcie, adresu, telefonický a mailový kontakt inštitúcie.

GREEN TRAVEL:

 • "YES" - zaškrtnete IBA V PRÍPADE, POKIAĽ NA A Z MOBILITY VYUŽIJETE VLAK / AUTOBUS / ZDIEĽATE S NIEKÝM CESTU AUTOM.

! PRI VYUŽITÍ "GREEN TRAVEL", NEZABUDNITE ZAŠKRTNÚŤ NASLEDOVNÚ VETU:

Declaration on honour: by clicking this field I declare on honour I will use green travel (train, bus, shared car) for majority of my journey to the place of my mobility.


OBDOBIE STÁŽE:

V trvaní minimálne 2 mesiace, t. j. aspoň 60 dní » začiatok a koniec stáže je možné s dostatočným časovým predstihom pred nástupom na mobilitu zmeniť.

NAHRATIE POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

Lehota na odovzdanie (nahratie) potrebných dokumentov ostáva NEZMENENÁ, t. j. - minimálne 6 týždňov pred nástupom na mobilitu.


POKIAĽ STÁŽ ABSOLVUJETE V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE: KLIKNITE SEM. 


AKO SI VYBRAŤ PRIJÍMAJÚCU INŠTITÚCIU:

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK SA NEVÁHAJTE OBRÁTIŤ NA SVOJU FAKULTNÚ ADMINISTRÁTORKU PROGRAMU ERASMUS+ (osobne alebo napíšte na: erasmusfpharm.uniba.sk).

VYHODNOTENIE PRIHLÁŠKY

 • Po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s informáciou o prihlásení sa do mobility online » online registrácia.
 • Po prihlásení nahráte JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT z jazyka, v ktorom budete stážovať. Do úvahy sa berie aj MATURITNÉ VYSVEDČENIE. 
 • Nasleduje obodovanie Vašej prihlášky: z celkového počtu 20 bodov je potrebné získať aspoň 10 bodov, aby bola mobilita uchádzačovi schválená.

NEPOVINNÉ DOKUMENTY UŽ NIE JE POTREBNÉ ODOVZDÁVAŤ!

UPOZORNENIE K LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS:

Študent, ktorý sa mobility - stáž - zúčastní v rámci povinnej lekárenskej praxe 2, MUSÍ JASNE VYZNAČIŤ V TABLE B,  v prvej tabuľke nasledujúcu vetu: "Record the traineeship in the trainee´s Transcript of Records and Diploma Supplement (or equivalent)", a to tak, ako je to zvýraznené vo vzore dokumentu (» viď nižšie).

V OPAČNOM PRÍPADE BUDE STÁŽ VNÍMANÁ AKO NEOPRÁVNENÁ MOBILITA (nie je fakultou potvrdený spôsob jej uznania), A TÝM PÁDOM NEMÔŽE BYŤ ANI UZNANÁ V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE 2 AKO ERASMUS+ MOBILITA.

———————————————————————————————————————————————

UPOZORNENIE K VYZNAČENIU SPÔSOBU "ZELENEJ DOPRAVY" V "GRANT AGREEMENT":

Pokiaľ ste v prihláške na Erasmus+ stáž zaškrtli, že na / z mobility využijete zelené cestovanie, poriadne si prečítajte článok 10 v Grant Agreement - DOHODA O ZELENOM CESTOVANÍ NA MOBILITU a podľa inštrukcií VYZNAČTE SPÔSOB "ZELENEJ DOPRAVY".

———————————————————————————————————————————————

PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU (PRED POBYTOM)

PERSONAL DETAILS:

Skontrolujete si všetky vyplnené údaje a doplníte aj "Bank details", ktoré sa Vám automaticky prenesú do ZMLUVY O FINANČNOM PRÍSPEVKU, ako i telefónne číslo, hoci toto políčko je bez hviezdičky.

MASTER DATA:

Green travel - v prípade, ak budete na cestu na a z mobility využívať ZELENÉ CESTOVANIE a neurobili ste tak pri podávaní prihlášky, môžete si túto možnosť označiť aj po schválení prihlášky.

POZOR! LIETADLO NEPATRÍ K ZELENÉMU SPÔSOBU DOPRAVY!

ÚDAJE MENÍTE A DOPĹŇATE CEZ » FORWARD TO UPDATE » UPDATE


STIAHNUTIE LEARNING AGREEMENT (Student Mobility for Traineeships » Zmluva o stáži):

Dokument si stiahnete priamo z MOBILITY ONLINE.

SPRÁVNE VYPLNENÝ LEARNING AGREEMENT JE JEDNOU Z PODMIENOK NA ZÍSKANIE GRANTU!


DOKUMENT SI PROSÍM STAROSTLIVO SKONTROLUJTE A VYPLŇTE V ANGLIČTINE (bez ohľadu na jazyk stáže) PODĽA NIŽŠIE PRILOŽENÝCH VZOROV (v závislosti od prijímajúcej inštitúcie):

 

V DOKUMENTE NEZABUDNITE VYPÍSAŤ (OZNAČIŤ), ČI VÁM BUDE POSKYTNUTÁ FINANČNÁ PODPORA (financial support ) alebo/a VECNÝ PRÍSPEVOK (contribution in kind ) (TABUĽKA C, strana 2).

KOMPLET PODPÍSANÝ LEARNING AGREEMENT JE POTREBNÉ NAHRAŤ DO MOBILITY ONLINE (› akceptuje sa aj elektronický podpis). 

  » V prípade prijímajúcej inštitúcie BENU Česká republika, s. r. o. a ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - posielate dokument osobe, ktorá je vo vzore na prvej strane uvedená ako KONTAKTNÁ OSOBA!

   

  » Dokument posielate na podpis priamo fakultnému koordinátorovi (Departmental Coordinator) - prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. na: frecerfpharm.uniba.sk 

  •  

  ELEKTRONICKÝ PODPIS - je vygenerovaný podpis, ktorý obsahuje predpísané náležitosti (nie len meno zodpovednej osoby). Iný ako riadny elektronický podpis, prípadne riadny originálny podpis sa NEAKCEPTUJE.

   


  ĎALŠIE DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ NAHRAŤ:

  • Kópia PLATNÉHO Európskeho preukazu poistenca (› platnosť počas celej doby stáže).
  • Kópia komerčného poistenia (» POISTENIE POČAS MOBILITY) - zahŕňajúce 4 povinné druhy poistenia (› liečebné náklady, zodpovednosť za škodu spôsobenú stážistom, úrazové poistenie + poistenie pre prípad úmrtia a invalidity a poistenie právnej ochrany) - poisťujete sa na: PRACOVNÚ STÁŽ (NIE NA ŠTUDIJNÝ POBYT !!!). 
  • V prípade iného poistenia než ERAPO je spolu s kartičkou vhodné nahrať aj dokument, v ktorom je jasne uvedené, že Vaše poistenie zahŕňa všetky 4 povinné druhy poistenia. Ak tento nemáte k dispozícii, stačí nahrať mailové potvrdenie od poisťovne.
  • Potvrdenie o zápise v akademickom roku 2022/2023 - pre aktuálne potvrdenie prosím kontaktujte svoju študijnú referentku.
  • Potvrdenie o konaní štátnej záverečnej skúšky - LEN PRE ŠTUDENTOV V POSLEDNOM ROČNÍKU, KTORÍ ABSOLVUJÚ MOBILITU V LETNOM SEMESTRI.

  POZNÁMKA: Vyššie uvedené dokumenty NIE JE potrebné posielať aj poštou.


  » ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

  • Záverečný a nevyhnutný krok pred nástupom na mobilitu.
  • Automaticky vygenerovanú zmluvu (›na základe údajov, ktoré ste uviedli v prihláške i v "Personal details") dostanete na UNIVERZITNÝ EMAIL.
  • Pri zaškrtnutí "zelenej dopravy" v prihláške si nezabudnite poriadne prečítať čl. 10 - DOHODA O ZELENOM CESTOVANÍ NA MOBILITU a označiť SPÔSOB "ZELENEJ DOPRAVY".
  • 2x vytlačenú a v ORIGINÁLI podpísanú zmluvu posielate na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave (Rektorát), Oddelenie programu Erasmus+,  Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 - na meno Tamara Žiak


  PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ: TU

   

  PO NÁSTUPE NA MOBILITU

  Po začatí mobilitu je potrebné čo najskôr svoju fakultnú administrátorku informovať o nástupe na mobilitu, ktorá bude následne zaevidovaná v AIS2.

  Základné informácie o absolvovanej mobilite budú po ukončení štúdia uvedené v DODATKU K DIPLOMU.

  PRED UKONČENÍM MOBILITY

  Včas pred ukončením stáže si študent prečíta informácie ku krokom po ukončení mobility, aby zistil, že Learning Agreement - After mobility (3. časť dokumentu) je vhodné dať podpísať v prijímajúcej inštitúcii ešte pred odchodom z mobility. 

  PO UKONČENÍ MOBILITY (PO POBYTE)

  Študent po ukončení stáže do mobility online čo najskôr (najneskôr do 30 dní od ukončenia mobility) nahrá Learning Agreement - After mobility (3. časť):

  • Dokument si nesťahuje zo systému, ale vyplní (opäť v angličtine3. časť dokumentu, ktorý si už stiahol pred nástupom na mobilitu.
  • Dátumy mobility MUSIA SÚHLASIŤ S DÁTUMAMI UVEDENÝMI V MOBILITY ONLINE A V ZMLUVE NA GRANT. V prípade, ak študent stáž predlžoval, uvedie reálne ukončenie mobility po predĺžení. 
  • Ostatné informácie (Názov stáže, detailný program stáže, získané vedomosti a skúsenosti a plán monitoringu) študent vyplní podľa prvej časti dokumentu. "EVALUATION OF THE TRAINEE" - vyplní mentor/zodpovedná osoba v prijímajúcej inštitúcii, ktorá zároveň dokument aj podpisuje. AKO DÁTUM PODPISU SA UVEDIE BUĎ DÁTUM REÁLNEHO UKONČENIA MOBILITY (prípadne posledný pracovný deň pred dátumom ukončenia stáže) ALEBO DÁTUM PO UKONČENÍ MOBILITY. 

  Informácia ohľadne Správy z mobility bude študentovi zaslaná na mail. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne "Správy" je potrebné kontaktovať:

  Tamara Žiak - tamara.ziakuniba.sk