STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

NOVINKA!!!

PRIHLÁŠKU SI ŠTUDENT PODÁVA PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO AKADEMICKÉHO ROKA A AŽ PO NÁJDENÍ PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE!

STÁŽ ZA AKADEMICKÝ ROK 2022/23 JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ V TERMÍNE OD 1. 9. 2022 (najskôr) DO 30. 9. 2023 (najneskôr). 

VÝBER UCHÁDZAČOV SA RIADI KRITÉRIAMI PLATNÝMI PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023. HODNOTÍ SA:

 • Vážený študijný priemer za predchádzajúci (ucelený) akademický rok.
 • Motivačný list - motivácia účasti na mobilite, ktorá je súčasťou prihlášky. Píše sa v anglickom jazyku bez ohľadu na krajinu stáže. 

Aby uchádzač prešiel výberovým konaním musí získať aspoň 10 z celkového počtu 20 bodov. 

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY JE:

 • Jazykový certifikát z jazyka stáže (do úvahy sa berie aj maturitné vysvedčenie).
 • Jazykový certifikát nahrávate HNEĎ po podaní prihlášky a po online registrácii do mobility online.
 • VAŠA PRIHLÁŠKA BUDE HODNOTENÁ AŽ PO NAHRATÍ JAZYKOVÉHO CERTIFIKÁTU.

 

Bližšie informácie nájdete v jednotlivých krokoch nižšie:

PODANIE PRIHLÁŠKY V MOBILITY ONLINE

PRI VYPĹŇANÍ PRIHLÁŠKY SI POZORNE PREČÍTAJNE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE V ŽLTÝCH POLÍČKACH!

AK JE VAŠA PRIJÍMAJÚCA INŠTITÚCIA V ZOZNAME (O RIADOK VYŠŠIE), NEZADÁVAJTE JU NANOVO, ABY SA ZBYTOČNE NEHROMADILA V ZOZNAME INŠTITÚCIÍ, NAJMÄ ČASTO VYBERANÉ LEKÁRNE, NAPRÍKLAD:

 • BENU ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o. - BENU Lékárna či
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - Dr. Max
 • a iné, v ktorých už študenti stážovali v uplynulých akademických rokoch.

Pokiaľ Vaša prijímajúca inštitúcia nie je v zozname, do prihlášky uvádzate:

 • Okrem mena kontaktnej osoby a jej mailový kontakt (viď "Detailnejší popis postupu podania prihlášky") uvádzate navyše:
 • konkrétny názov prijímajúcej inštitúcie, adresu, telefonický a mailový kontakt inštitúcie.

OBDOBIE STÁŽE:

V trvaní minimálne 2 mesiace, t. j. aspoň 60 dní » začiatok a koniec stáže je možné s dostatočným časovým predstihom pred nástupom na mobilitu zmeniť.

NAHRATIE POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

Lehota na odovzdanie (nahratie) potrebných dokumentov ostáva NEZMENENÁ, t. j. - minimálne 6 týždňov pred nástupom na mobilitu.


POKIAĽ STÁŽ ABSOLVUJETE V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE, PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE PODAŤ AJ SKÔR, AVŠAK IBA V NEVYHNUTNOM ČASOVOM PREDSTIHU TAK, ABY STE STIHLI VČAS ODOVZDAŤ POVINNÉ DOKUMENTY NA KATEDRU ORGANIZÁCIE A RIADENIA FARMÁCIE (» VIĎ INFORMÁCIE K LEKÁRENSKEJ PRAXI 2 NA STRÁNKE KATEDRY).


AKO SI VYBRAŤ PRIJÍMAJÚCU INŠTITÚCIU:

 • Inštitúciu si nájdete sami - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (» viď mesačné granty podľa jednotlivých zapojených krajín).
 • Inšpirujete sa databázou lekární, v ktorých študenti už stážovali.
 • Oslovíte svoju fakultnú administrátorku, pokiaľ chcete stážovať na niektorej z partnerských univerzít, prípadne na inej univerzite.
 • O poradenie požiadate svojho školiteľa v prípade, ak by ste chceli stážovať v laboratóriu na univerzite, prípadne vo farmaceutickej firme alebo v inom výskumnom zariadení.

KEĎ CHCETE ERASMUS+ STÁŽ ABSOLVOVAŤ V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE, PRED OSLOVENÍM LEKÁRNE:

Si pozorne preštudujte inštrukcie k predmetu "Lekárenská prax 2" týkajúce sa o.i. aj:

 • povinnosti vybavenia zdravotného preukazu,
 • povinnosti odovzdania úradného prekladu v slovenskom alebo anglickom jazyku /v prípade stáže v ČR notársky overenej kópielicencie o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (táto povinnosť sa nevzťahuje na lekárne v Rakúsku a v Grécku),
 • poberania finančnej odmeny počas povinnej lekárenskej praxe,

a to na webovej stránke Katedry organizácie a riadenia farmácie:

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/

Ak si nevyberiete lekáreň z databáze lekární, o vhodnosti lekárne pre povinnú lekárenskú prax sa pred podaním prihlášky poraďte na Katedre organizácie a riadenia farmácie.

Pre viac informácií k lekárenskej praxi, k výberu lekárne a k povinnostiam týkajúcich sa povinnej praxe v súvislosti s absolvovaním Erasmus+ stáže v prípade akýchkoľvek nejasností včas kontaktujte pani sekretárku:

Evu Kuchtovú - kuchtovafpharm.uniba.sk.

Pokiaľ chcete Erasmus+ stáž absolvovať mimo povinnej lekárenskej praxe a v inej inštitúcii ako je lekáreň, pre bližšie informácie kontaktujte svoju fakultnú administrátorku - erasmusfpharm.uniba.sk

VYHODNOTENIE PRIHLÁŠKY

 • Po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s informáciou o prihlásení sa do mobility online » online registrácia.
 • Po prihlásení nahráte JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT z jazyka, v ktorom budete stážovať. Do úvahy sa berie aj MATURITNÉ VYSVEDČENIE. 
 • Nasleduje obodovanie Vašej prihlášky: z celkového počtu 20 bodov je potrebné získať aspoň 10 bodov, aby bola mobilita uchádzačovi schválená.

NEPOVINNÉ DOKUMENTY UŽ NIE JE POTREBNÉ ODOVZDÁVAŤ!

UPOZORNENIE K LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS:

Študent, ktorý sa mobility - stáž - zúčastní v rámci povinnej lekárenskej praxe 2, MUSÍ JASNE VYZNAČIŤ V TABLE B,  v prvej tabuľke nasledujúcu vetu: "Record the traineeship in the trainee´s Transcript of Records and Diploma Supplement (or equivalent)", a to tak, ako je to zvýraznené vo vzore dokumentu (» viď nižšie).

V OPAČNOM PRÍPADE BUDE STÁŽ VNÍMANÁ AKO NEOPRÁVNENÁ MOBILITA (nie je fakultou potvrdený spôsob jej uznania), A TÝM PÁDOM NEMÔŽE BYŤ ANI UZNANÁ V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE 2 AKO ERASMUS+ MOBILITA.

———————————————————————————————————————————————

UPOZORNENIE K POTVRDENIAM O NÁVŠTEVE ŠKOLY ZA AR 2022/23:

Študent, ktorý na mobilitu nastupuje pred oficiálnym zápisom do AR 2022/23 a do mobility online nahrá iba Potvrdenie o splnení podmienok na postup, MUSÍ PO RIADNOM ZÁPISE NAHRAŤ AJ "ORIGINÁLNE" POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23!

PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU (PRED POBYTOM)

PERSONAL DETAILS:

Skontrolujete si všetky vyplnené údaje a doplníte aj "Bank details", ktoré sa Vám automaticky prenesú do ZMLUVY O FINANČNOM PRÍSPEVKU, ako i telefónne číslo, hoci toto políčko je bez hviezdičky.

ÚDAJE MENÍTE A DOPĹŇATE CEZ » FORWARD TO UPDATE » UPDATE


STIAHNUTIE LEARNING AGREEMENT (Student Mobility for Traineeships » Zmluva o stáži):

Dokument si stiahnete priamo z MOBILITY ONLINE.

SPRÁVNE VYPLNENÝ LEARNING AGREEMENT JE JEDNOU Z PODMIENOK NA ZÍSKANIE GRANTU!


DOKUMENT SI PROSÍM STAROSTLIVO SKONTROLUJTE A VYPLŇTE V ANGLIČTINE (bez ohľadu na jazyk stáže) PODĽA NIŽŠIE PRILOŽENÝCH VZOROV (v závislosti od prijímajúcej inštitúcie):

 

V DOKUMENTE NEZABUDNITE VYPÍSAŤ (OZNAČIŤ), ČI VÁM BUDE POSKYTNUTÁ FINANČNÁ PODPORA (financial support ) alebo/a VECNÝ PRÍSPEVOK (contribution in kind ) (TABUĽKA C, strana 2).

KOMPLET PODPÍSANÝ LEARNING AGREEMENT JE POTREBNÉ NAHRAŤ DO MOBILITY ONLINE (› akceptuje sa aj elektronický podpis). 

  » V prípade prijímajúcej inštitúcie BENU Česká republika, s. r. o. a ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a. s. - posielate dokument osobe, ktorá je vo vzore na prvej strane uvedená ako KONTAKTNÁ OSOBA!

   

  » Dokument posielate na podpis priamo fakultnému koordinátorovi (Departmental Coordinator) - prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. na: frecerfpharm.uniba.sk 

  •  

  ELEKTRONICKÝ PODPIS - je vygenerovaný podpis, ktorý obsahuje predpísané náležitosti (nie len meno zodpovednej osoby). Iný ako riadny elektronický podpis, prípadne riadny originálny podpis sa NEAKCEPTUJE.

   


  ĎALŠIE DOKUMENTY, KTORÉ JE POTREBNÉ NAHRAŤ:

  • Kópia PLATNÉHO Európskeho preukazu poistenca (› platnosť počas celej doby stáže).
  • Kópia komerčného poistenia (» POISTENIE POČAS MOBILITY) - zahŕňajúce 4 povinné druhy poistenia (› liečebné náklady, zodpovednosť za škodu spôsobenú stážistom, úrazové poistenie + poistenie pre prípad úmrtia a invalidity a poistenie právnej ochrany) - poisťujete sa na: PRACOVNÚ STÁŽ (NIE NA ŠTUDIJNÝ POBYT !!!). 
  • V prípade iného poistenia než ERAPO je spolu s kartičkou vhodné nahrať aj dokument, v ktorom je jasne uvedené, že Vaše poistenie zahŕňa všetky 4 povinné druhy poistenia. Ak tento nemáte k dispozícii, stačí nahrať mailové potvrdenie od poisťovne.
  • Potvrdenie o zápise v akademickom roku 2022/2023 - resp. Potvrdenie o zápise / o splnení podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia . Kontaktujte prosím svoju študijnú referentku.
  • Potvrdenie o konaní štátnej záverečnej skúšky - LEN PRE ŠTUDENTOV V POSLEDNOM ROČNÍKU, KTORÍ ABSOLVUJÚ MOBILITU V LETNOM SEMESTRI.

  POZNÁMKA: Vyššie uvedené dokumenty NIE JE potrebné posielať aj poštou.


  » ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

  • Záverečný a nevyhnutný krok pred nástupom na mobilitu.
  • Automaticky vygenerovanú zmluvu (›na základe údajov, ktoré ste uviedli v prihláške i v "Personal details") dostanete na UNIVERZITNÝ EMAIL.
  • 2x vytlačenú a v ORIGINÁLI podpísanú zmluvu posielate na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave (Rektorát), Oddelenie programu Erasmus+,  Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 - na meno Tamara Žiak


  PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ: TU

   

  PO NÁSTUPE NA MOBILITU

  Po začatí mobilitu je potrebné čo najskôr svoju fakultnú administrátorku informovať o nástupe na mobilitu, ktorá bude následne zaevidovaná v AIS2.

  Základné informácie o absolvovanej mobilite budú po ukončení štúdia uvedené v DODATKU K DIPLOMU.

  PRED UKONČENÍM MOBILITY

  Včas pred ukončením stáže si študent prečíta informácie ku krokom po ukončení mobility, aby zistil, že Learning Agreement - After mobility (3. časť dokumentu) je vhodné dať podpísať v prijímajúcej inštitúcii ešte pred odchodom z mobility. 

  PO UKONČENÍ MOBILITY (PO POBYTE)

  Študent po ukončení stáže do mobility online čo najskôr (najneskôr do 30 dní od ukončenia mobility) nahrá Learning Agreement - After mobility (3. časť):

  • Dokument si nesťahuje zo systému, ale vyplní (opäť v angličtine3. časť dokumentu, ktorý si už stiahol pred nástupom na mobilitu.
  • Dátumy mobility MUSIA SÚHLASIŤ S DÁTUMAMI UVEDENÝMI V MOBILITY ONLINE A V ZMLUVE NA GRANT. V prípade, ak študent stáž predlžoval, uvedie reálne ukončenie mobility po predĺžení. 
  • Ostatné informácie (Názov stáže, detailný program stáže, získané vedomosti a skúsenosti a plán monitoringu) študent vyplní podľa prvej časti dokumentu. "EVALUATION OF THE TRAINEE" - vyplní mentor/zodpovedná osoba v prijímajúcej inštitúcii, ktorá zároveň dokument aj podpisuje. AKO DÁTUM PODPISU SA UVEDIE BUĎ DÁTUM REÁLNEHO UKONČENIA MOBILITY (prípadne posledný pracovný deň pred dátumom ukončenia stáže) ALEBO DÁTUM PO UKONČENÍ MOBILITY. 
  • Ak študent v Zmluve o poskytnutí fin. podpory nezaškrtol formu zeleného cestovania ani nenahral Čestné prehlásenie k využitiu zeleného cestovania pred nástupom na mobilitu, môže toto nahrať aj po jej ukončení, prípadne do mobility online nahrá kópie cestovných lístkov na a z mobility.

  Bližšie informácie k Správe z mobility a k OLS online jazykovému testu sú dostupné: TU.