Absolventská stáž

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK.

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+.

 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

AJ V TOMTO ROKU ZOSTÁVA TRADIČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ - V PAPIEROVEJ FORME - AKO AJ SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV !!!

DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY A POVINNÝCH/NEPOVINNÝCH DOKUMENTOV:

                                     30. apríl 2019

4 ZÁKLADNÉ KROKY:

1. VYBER SI SPRÁVNY TYP MOBILITY (výmenný program) - keď si v piatom ročníku magisterského štúdia alebo v poslednom ročníku doktorandského štúdia a nevieš, čo po ukončení štúdia, absolventská stáž je tým ideálnym riešením.

 

2. KONTAKTUJ ZAHRANIČNÚ LEKÁREŇ ALEBO FIRMU - aké máš možnosti:

  • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU),
  • oslovíš svoju fakultnú administrátorku - k dispozícii je interná databáza lekární spolu so základnými kontaktnými údajmi o príslušnej lekárni ako i o stážistoch (v prípade udelenia ich súhlasu),
  • informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP.

Databázy na vyhľadávanie stáží

Serióznosť vybranej lekárne si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú lekáreň a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.

Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+. Zoznam oprávnených krajín nájdeš TU.

 

3. PODAJ SI NAČAS PRIHLÁŠKU NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

POZN.: Pokiaľ sa Ti nepodarí včas získať spätnú väzbu z oslovenej lekárne či firmy, uveď v prihláške aspoň krajinu, v ktorej plánuješ stážovať. 

 

4. PRILOŽ K PRIHLÁŠKE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY

Ich zoznam nájdeš na samotnej prihláške; podrobnejšie informácie/inštrukcie sú uvedené v nižšie priloženom súbore:

 

Termín na odovzdanie prihlášky a potrebných dokumentov pre AR 2019/2020 je:

 

30. apríl 2019

 

Po podaní prihlášky a povinných/nepovinných dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálny počet - 15 bodov (Kritériá výberu študentov na Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020), aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe

 

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdeš na: www.workspaceeurope.sk

Všetko potrebné o stážach, vr. výšky grantu a počtu preplácaných mesiacov sa dozvieš na: www.workspaceeurope.sk/studenti/o-stazach/

Alebo aj: TU