Ako sa stať Erasmus+ stážistom

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM:

1. Študent 5-ročného magisterského denného štúdia - program: farmácia riadne zapísaný tak v akademickom roku, v ktorom sa hlási na mobilitu ako i v akademickom roku, v ktorom stáž absolvuje.

2. Študent denného doktorandského štúdia

DĹŽKA STÁŽE je minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov v rámci jedného akademického roka.

Viac k základným pravidlám mobility nájdeš: TU

Viac k všeobecným podmienkam mobility (zoznam uzatvorených bilaterálnych zmlúv, trvanie mobility, finančné krytie a jazyková príprava) nájdeš: TU

Študentom Farmaceutickej fakulty sa v súlade so študijným plánom odporúča absolvovať stáž ako súčasť predmetu Lekárenská prax v 5. ročníku, prípadne v súvislosti s vypracovávaním diplomovej práce (po dohode so školiteľom). V oboch prípadoch ide o povinnú stáž s udelením počtu kreditov podľa platného Študijného poriadku.

V prípade, že stáž nie je súčasťou odporúčaného študijného plánu (napr. prax v lekárni či práca v laboratóriu na univerzite alebo vo farmaceutickej firme v nižšom roku štúdia), ide o dobrovoľnú stáž, ktorá bude po úspešnom ukončení zaznamenaná v Dodatku k diplomu študenta.

Absolventi FaF môžu využiť tzv. absolventskú stáž (viď nižšie).

 

AKO SA STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM - KROK ZA KROKOM:

"ERASMUS+ INFO DAY PRE FARMACEUTOV"

Prvým úspešným krokom je účasť na informačnom dni, ktorý sa organizuje vždy na jeseň (október, november), kde sú študenti informovaní o možnostiach štúdia/stáže na ďalší akademický rok ako aj o spôsobe prihlásenia sa na Erasmus+.

Kto sa však nemôže zúčastniť Info Day, ale aj napriek tomu má záujem stať sa ERASMUS+ stážistom, tu je NÁVOD AKO NA TO: 

A. STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

B. ABSOLVENTSKÁ STÁŽ