Ako sa stať Erasmus+ stážistom

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM:

1. Študent 5-ročného magisterského denného štúdia - program: farmácia riadne zapísaný tak v akademickom roku, v ktorom sa hlási na mobilitu ako i v akademickom roku, v ktorom stáž absolvuje.

2. Študent denného doktorandského štúdia

DĹŽKA STÁŽE je minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov v rámci jedného akademického roka.

Viac k základným pravidlám mobility nájdeš: TU

Viac k všeobecným podmienkam mobility (zoznam uzatvorených bilaterálnych zmlúv, trvanie mobility, finančné krytie a jazyková príprava) nájdeš: TU

Študentom Farmaceutickej fakulty sa v súlade so študijným plánom odporúča absolvovať stáž ako súčasť predmetu Lekárenská prax v 5. ročníku, prípadne v súvislosti s vypracovávaním diplomovej práce (po dohode so školiteľom). V oboch prípadoch ide o povinnú stáž s udelením počtu kreditov podľa platného Študijného poriadku.

V prípade, že stáž nie je súčasťou odporúčaného študijného plánu (napr. prax v lekárni či práca v laboratóriu na univerzite alebo vo farmaceutickej firme v nižšom roku štúdia), ide o dobrovoľnú stáž, ktorá bude po úspešnom ukončení zaznamenaná v Dodatku k diplomu študenta.

Absolventi FaF môžu využiť tzv. absolventskú stáž (viď nižšie).

 

AKO SA STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM - KROK ZA KROKOM:

"ERASMUS+ INFO DAY PRE FARMACEUTOV"

Prvým úspešným krokom je účasť na informačnom dni, ktorý sa organizuje vždy na jeseň (október, november), kde sú študenti informovaní o možnostiach štúdia/stáže na ďalší akademický rok ako aj o spôsobe prihlásenia sa na Erasmus+.

Kto sa však nemôže zúčastniť Info Day, ale aj napriek tomu má záujem stať sa ERASMUS+ stážistom, tu je NÁVOD AKO NA TO: 

A. STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

AJ V TOMTO ROKU ZOSTÁVA TRADIČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STÁŽ - V PAPIEROVEJ FORME - AKO AJ SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV !!!

4 základné kroky:

1. Vyber si typ mobility (výmenný program) - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdiu alebo absolventskú stáž

 

2. Kontaktuj zahraničnú lekáreň alebo firmu - aké máš možnosti:

  • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU)
  • oslovíš svoju fakultnú administrátorku - k dispozícii je interná databáza lekární, v ktorých už študenti praxovali v rámci programu Erasmus+
  • oslovíš KORF (Katedra organizácie a riadenia farmácie) - buď pani sekretárku E. Kuchtovú alebo priamo pani dr. M. Snopkovú
  • informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP

Databázy na vyhľadávanie stáží

Serióznosť vybranej lekárne si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú lekáreň a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.

STÁŽ ZA ÚČELOM VYPRACOVÁVANIA DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Pokiaľ sa chceš prihlásiť na stáž za účelom vypracovávania diplomovej práce, o výbere potenciálnej zahraničnej organizácie (univerzity/fakulty alebo firmy) je nevyhnutné poradiť sa so svojím školiteľom, ktorý musí tvoj zámer schváliť. 

Následne je vhodné o tom informovať, eventuálne sa poradiť aj s fakultnou administrátorkou pre Erasmus+ v DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU PRED VÝBEROVÝM KONANÍM.

Pri stážach spravidla nie sú potrebné bilaterálne zmluvy, avšak niektoré univerzity si ich vyžadujú (v prípade záujmu kontaktuj svoju fakultnú administrátorku pre Erasmus+).

→ skeny príslušných bilaterálnych zmlúv nájdeš: TU

Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+. Zoznam oprávnených krajín nájdeš TU.

 

3. Podaj si načas prihlášku na dodatočnú stáž počas štúdia

NEZABUDNI, ŽE DEADLINE JE DO 12. OKTÓBRA 2018 !!!

Ak nemáš vybranú lekáreň/univerzitu/firmu, v ktorej by si chcel stážovať, uveď v prihláške aspoň krajinu.

 

4. Prilož k prihláške všetky potrebné dokumenty 

Ich zoznam nájdeš na samotnej prihláške; podrobnejšie informácie/inštrukcie sú však uvedené v nižšie priloženom súbore:


DEADLINE NA ODOVZDANIE DOKUMENTOV JE DO 12. OKTÓBRA 2018 !!!

 

Po podaní prihlášky a dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálne 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

B. ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

B. ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK.

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+.

 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

AJ V TOMTO ROKU ZOSTÁVA TRADIČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ - V PAPIEROVEJ FORME - AKO AJ SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV !!!

4 základné kroky:

1. Vyber si typ mobility (výmenný program) - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdiu alebo absolventskú stáž

 

2. Kontaktuj zahraničnú lekáreň alebo firmu - aké máš možnosti:

  • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU)
  • oslovíš svoju fakultnú administrátorku - k dispozícii je interná databáza lekární, v ktorých už študenti praxovali v rámci programu Erasmus+
  • informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP

Databázy na vyhľadávanie stáží

Serióznosť vybranej lekárne si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú lekáreň a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.

Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+. Zoznam oprávnených krajín nájdeš TU.

 

3. Podaj si načas prihlášku

Termín na odovzdanie prihlášky pre AR 2019/2020 Ti bude včas oznámený.


4. Prilož k prihláške všetky potrebné dokumenty

Ich zoznam nájdeš na samotnej prihláške; podrobnejšie informácie/inštrukcie sú uvedené v nižšie priloženom súbore:


Po podaní prihlášky a povinných/nepovinných dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálne 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe

 

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdete na: www.workspaceeurope.sk

Alebo aj: TU