Ako sa stať Erasmus+ stážistom

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM:

1. Študent 5-ročného magisterského denného štúdia - program: farmácia riadne zapísaný tak v akademickom roku, v ktorom sa hlási na mobilitu ako i v akademickom roku, v ktorom stáž absolvuje.

2. Študent denného doktorandského štúdia

DĹŽKA STÁŽE je minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov v rámci jedného akademického roka.

Viac k základným pravidlám mobility nájdeš: TU

Viac k všeobecným podmienkam mobility (zoznam uzatvorených bilaterálnych zmlúv, trvanie mobility, finančné krytie a jazyková príprava) nájdeš: TU

Študentom Farmaceutickej fakulty sa v súlade so študijným plánom odporúča absolvovať stáž ako súčasť predmetu Lekárenská prax v 5. ročníku, prípadne v súvislosti s vypracovávaním diplomovej práce (po dohode so školiteľom). V oboch prípadoch ide o povinnú stáž s udelením počtu kreditov podľa platného Študijného poriadku.

V prípade, že stáž nie je súčasťou odporúčaného študijného plánu (napr. prax v lekárni či práca v laboratóriu na univerzite alebo vo farmaceutickej firme v nižšom roku štúdia), ide o dobrovoľnú stáž, ktorá bude po úspešnom ukončení zaznamenaná v Dodatku k diplomu študenta.

Absolventi FaF môžu využiť tzv. absolventskú stáž (viď nižšie).

 

AKO SA STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM - KROK ZA KROKOM:

"ERASMUS+ INFO DAY PRE FARMACEUTOV"

Prvým úspešným krokom je účasť na informačnom dni, ktorý sa organizuje vždy na jeseň (október, november), kde sú študenti informovaní o možnostiach štúdia/stáže na ďalší akademický rok ako aj o spôsobe prihlásenia sa na Erasmus+.

Kto sa však nemôže zúčastniť Info Day, ale aj napriek tomu má záujem stať sa ERASMUS+ stážistom, tu je NÁVOD AKO NA TO: 

A. STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKY NA STÁŽ POČAS ŠTÚDIA SPOLU SO SPRIEVODNÝMI DOKUMENTMI SA ODOVZDÁVAJÚ V TRADIČNEJ, PAPIEROVEJ FORME.

DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY A POVINNÝCH/NEPOVINNÝCH DOKUMENTOV:

                                     28. február 2019

4 ZÁKLADNÉ KROKY:

1. Vyber si typ mobility - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdiu alebo absolventskú stáž

 

2. Kontaktuj zahraničnú lekáreň alebo firmu - aké máš možnosti:

 • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU)
 • oslovíš svoju fakultnú administrátorku - na našej webovej stránke je k dispozícii je ZOZNAM LEKÁRNÍ, v ktorých už študenti praxovali v rámci programu Erasmus+ a k nahliadnutiu u tvojej fakultnej administrátorky aj interná databáza lekární spolu so základnými kontaktnými údajmi o príslušnej lekárni
 • oslovíš KORF (Katedra organizácie a riadenia farmácie) - buď pani sekretárku E. Kuchtovú alebo priamo pani dr. M. Snopkovú (má na starosti uznávanie tvojej stáže v rámci povinnej lekárenskej praxe)
 • informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP

Databázy na vyhľadávanie stáží

Skôr, ako sa rozhodneš kontaktovať príslušnú lekáreň, poriadne si preštuduj inštrukcie k predmetu „Lekárenská prax 1“/“Lekárenská prax 2“, a to na:

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/  

- aké sú deadliny na odovzdanie akceptačných listov, zmlúv a aké podmienky musíš splniť na úspešné absolvovanie predmetu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRI VÝBERE LEKÁRNE NA STÁŽ, KTORÚ SI CHCEŠ NECHAŤ UZNAŤ V RÁMCI POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE:

LEKÁREŇ sa musí vedieť preukázať licenciou/oprávnením poskytovať lekárenskú starostlivosť, pričom na KORF (Katedra organizácie a riadenia farmácie) je potrebné priniesť kópiu dokladu oprávňujúceho lekáreň poskytovať lekárenskú starostlivosť. Pokiaľ doklad nie je v angličtine, je potrebný úradný preklad buď do slovenského alebo anglického jazyka. V prípade Českej republiky netreba preklad, stačí len kópiu dokladu. Ak je licencia/oprávnenie pôvodne v anglickom jazyku, stačí na KORF priniesť iba jej/jeho neoverenú kópiu.

Pokiaľ má dokument viac strán a nie si si istý, čo všetko je potrebné nechať preložiť, sken celého dokumentu pošli alebo priamo odnes PharmDr. Miroslave Snopkovej, PhD. (snopkovafpharm.uniba.sk), ktorá Ti povie, ktoré strany si máš nechať úradne preložiť. Predtým, ako do lekárne pošleš potrebné dokumenty, over si túto skutočnosť. V opačnom prípade Ti Erasmus+ stáž nebude môcť byť uznaná v rámci povinnej 5-mesačnej praxe.

STÁŽ ZA ÚČELOM VYPRACOVÁVANIA DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Pokiaľ sa chceš prihlásiť na stáž za účelom vypracovávania diplomovej práce, o výbere potenciálnej zahraničnej organizácie (univerzity/fakulty alebo firmy) je nevyhnutné poradiť sa so svojím školiteľom, ktorý musí tvoj zámer schváliť. 

Následne je vhodné o tom informovať, eventuálne sa poradiť aj s fakultnou administrátorkou pre Erasmus+ v DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU PRED VÝBEROVÝM KONANÍM.

Pri stážach spravidla nie sú potrebné bilaterálne zmluvy, avšak niektoré univerzity si ich vyžadujú (v prípade záujmu kontaktuj svoju fakultnú administrátorku pre Erasmus+).

→ skeny príslušných bilaterálnych zmlúv nájdeš: TU

Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+. Zoznam oprávnených krajín nájdeš TU.

 

3. Podaj si načas prihlášku na stáž počas štúdia

O termíne, dokedy je potrebné prihlášku podať, budeš včas informovaný vo forme mailu a na webovej stránke.

Ak nemáš vybranú lekáreň/univerzitu/firmu, v ktorej by si chcel stážovať, uveď v prihláške aspoň krajinu.

 

4. Prilož k prihláške všetky potrebné dokumenty 

Ich zoznam nájdeš na samotnej prihláške; podrobnejšie informácie/inštrukcie sú však uvedené v nižšie priloženom súbore:

 

Termín na odovzdanie prihlášky a potrebných dokumentov pre AR 2019/2020 je:

 

28. február 2019

 

Po podaní prihlášky a dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš potrebný minimálny počet v hodnote 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

 

FÁZA II. - AKO POSTUPOVAŤ ĎALEJ, KEĎ SI PREŠIEL VÝBEROVÝM KONANÍM 

Dostal si mail, v ktorom Ti bolo oznámené, že si úspešne prešiel výberovým konaním, tzn. že tvoja mobilita - stáž počas štúdia - bola schválená.

Ako máš postupovať ďalej ?

Krok 1: svojej fakultnej administrátorke nahlásiš predbežný počet mesiacov - obdobie tvojej mobility; 

- v prípade, že si držiteľom ZŤP je potrebné nahlásiť, či si celiatik, diabetik, event. iné (máš nárok na príspevok ku grantu)

Krok 2: Pokiaľ si tak neurobil pred podaním prihlášky, poriadne si preštuduj Krok 2 vo Fáze I.

Krok 3: Ak si oslovil lekáreň už pred podaním prihlášky, pri ďalšom oslovení lekárne postupuješ podľa dohovoru so zodpovednou osobou vo vybranej lekárni.

Krok 4a: V prípade, ak chceš na povinnú prax v 5. ročníku nastúpiť skôr, od júla, je potrebné napísať pani PharmDr. Miroslave Snopkovej, PhD. (snopkovafpharm.uniba.sk) mail so žiadosťou o súhlas so skorším nástupom na prax. Forma žiadosti nie je síce predpísaná, ale musíš uviesť dôvod svojej žiadosti, tzn. že nastupuješ na Erasmus+ stáž, odkedy-dokedy a názov lekárne. Pani dr. Snopková Ti pošle mail so svojím stanoviskom.

Krok 4b: Na KORF včas doručíš Akceptačné listy a Zmluvy, a to podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené na webovej stránke katedry, pri predmete Lekárenská prax.

Krok 5: Dostatočne včas, podľa termínu nástupu na stáž, začneš riešiť dokumenty týkajúce sa ERASMUS+.

VŠETKY DOKUMENTY JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ TVOJEJ FAKULTNEJ ADMINISTRÁTORKE, A TO NAJNESKÔR:

                   6 TÝŽDŇOV PRED NÁSTUPOM NA STÁŽ.

 

Zoznam všetkých dokumentov nájdeš: TU

Poriadne si pozri inštrukcie k jednotlivým dokumentom, v koľkých vyhotoveniach ich musíš odovzdať.

NEZABUDNI VYPLNIŤ HLAVIČKU A SKONTROLOVAŤ AKADEMICKÝ ROK, na ktorý sa uchádzaš o mobilitu.

Všetky dokumenty si vypisuješ sám, ale v prípade, že si niečím nie si istý, kontaktuj čo najskôr svoju fakultnú administrátorku.

Learning Agreement for Traineeship by si mal vyplniť ako prvý, nakoľko tento dokument posielaš na podpis do vybranej lekárne (stačí skenom).

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K POISTENIU ERAPO nájdeš aj: TU

 

FÁZA III. - PO NÁSTUPE NA MOBILITU

Čo najskôr napíšeš svojej fakultnej administrátorke, že si nastúpil na mobilitu, aby Ti následne zapísala mobilitu do AISu. Základné informácie o absolvovanej mobilite budeš mať po ukončení štúdia uvedené v DODATKU K DIPLOMU.

 

FÁZA IV. - ZMENY POČAS MOBILITY

V prípade, že nastanú akékoľvek zmeny v priebehu tvojej stáže, tzn. že z objektívnych dôvodov budeš musieť stáž prerušiť alebo skrátiť alebo si budeš chcieť stáž predĺžiť, čo najskôr kontaktuj svoju fakultnú administrátorku.

Ak si chceš PREDĹŽIŤ STÁŽ, musíš tak urobiť najneskôr mesiac pred pôvodne plánovaným ukončením stáže.

Viac sa k zmenám počas mobility dozvieš: TU

 

FÁZA V. - PRED UKONČENÍM MOBILITY

Dva týždne pred ukončením stáže kontaktuj svoju fakultnú administrátorku.

PO UKONČENÍ MOBILITY je potrebné fakultnej administrátorke čo najskôr doručiť:

LEARNING AGREEMENT - After the mobility podpísaný zodpovednou osobou v lekárni

 • v počítači vyplnený dokument (s dátumami absolvovania stáže zhodnými s dátumami v Informačnom liste, pokiaľ počas stáže nenastali iné zmeny) sa odporúča dať podpísať ešte pred odchodom z lekárne
 • DÁTUM PODPISU dokumentu má byť najskôr deň pred ukončením mobility, resp. posledný pracovný deň pred ukončením stáže

10-BODOVÉ HODNOTENIE - v slovenskom (pri ČR) alebo v anglickom jazyku (stáž mimo ČR), vyplnené a podpísané zodpovednou osobou v lekárni, ktoré si stiahneš na stránke KORF

 • kópiu odovzdáš svojej fakultnej administrátorke
 • originál dokumentu odovzdáš na KORFe

ŽIADOSŤ O UZNANIE KREDITOV A ZNÁMOK - originál vypísanej a podpísanej žiadosti (v prípade dobrovoľnej stáže túto žiadosť vypisovať NEMUSÍŠ)

Na základe odovzdaných dokumentov Ti fakultná administrátorka pripraví POTVRDENIE O UZNANÍ STÁŽE, ktoré v naskenovanej forme spolu s Learning Agreementom pošleš na rektorát.

Tvoja mobilita je aj administratívne úspešne ukončená až po tom, keď vyplníš a pošleš DOTAZNÍK, ktorý Ti bude doručený na tvoju mailovú adresu.

Viac k dokumentom po ukončení mobility nájdeš: TU

B. ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

B. ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

Tento typ stáže je určený pre čerstvých absolventov a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží. Jeho členom je aj UK.

Realizáciu a administráciu mobilít absolventov má na starosti koordinátor konzorcia, a to v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+.

 

FÁZA I. - PODANIE PRIHLÁŠKY

AJ V TOMTO ROKU ZOSTÁVA TRADIČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ - V PAPIEROVEJ FORME - AKO AJ SPRIEVODNÝCH DOKUMENTOV !!!

DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY A POVINNÝCH/NEPOVINNÝCH DOKUMENTOV:

                                     28. február 2019

4 základné kroky:

1. Vyber si typ mobility (výmenný program) - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdia alebo absolventskú stáž

 

2. Kontaktuj zahraničnú lekáreň alebo firmu - aké máš možnosti ?

 1. inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU)
 2. oslovíš svoju fakultnú administrátorku - k dispozícii je interná databáza lekární, v ktorých už študenti praxovali v rámci programu Erasmus+
 3. informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP

Databázy na vyhľadávanie stáží

Serióznosť vybranej lekárne si musíš overiť sám a čo najskôr, aby si mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú lekáreň a mohol si tak včas nastúpiť na mobilitu.

Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+. Zoznam oprávnených krajín nájdeš TU.

 

3. Podaj si načas prihlášku

POZN.: Pokiaľ sa Ti nepodarí včas získať spätnú väzbu z oslovenej lekárne či firmy, uveď v prihláške aspoň krajinu, v ktorej plánuješ stážovať.

 

4. Prilož k prihláške všetky potrebné dokumenty

Ich zoznam nájdeš na samotnej prihláške; podrobnejšie informácie/inštrukcie sú uvedené v nižšie priloženom súbore:

 

Termín na odovzdanie prihlášky a potrebných dokumentov pre AR 2019/2020 je:

 

28. február 2019

 

Po podaní prihlášky a povinných/nepovinných dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálny počet - 15 bodov (Kritériá výberu študentov na Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020), aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke do vopred stanoveného termínu.

Keď prejdeš výberovým konaním na fakulte, automaticky postupuješ do užšieho výberu vo WorkSpace Europe

 

5. Ďalej postupuješ podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe   

Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdeš na: www.workspaceeurope.sk

Všetko potrebné o stážach, vr. výšky grantu a počtu preplácaných mesiacov sa dozvieš na: www.workspaceeurope.sk/studenti/o-stazach/

Alebo aj: TU