Stáž počas štúdia

FÁZA I - PODANIE PRIHLÁŠKY

4 ZÁKLADNÉ KROKY:

1. VYBER SI TYP MOBILITY - spravidla sa rozhoduješ podľa ročníka, v ktorom aktuálne si, či si zvolíš štúdium, stáž počas štúdia alebo absolventskú stáž.

2. KONTAKTUJ ZAHRANIČNÚ LEKÁREŇ ALEBO FIRMU - aké máš možnosti:

 • inštitúciu si nájdeš sám - pouvažuj nad krajinou, kde by si chcel stážovať (podľa jazykových schopností) - krajina musí byť zapojená do programu Erasmus+ (zoznam oprávnených krajín nájdeš TU)
 • oslovíš svoju fakultnú administrátorku - na našej webovej stránke je k dispozícii ZOZNAM LEKÁRNÍ, v ktorých už študenti praxovali v rámci programu Erasmus+ a k nahliadnutiu u tvojej fakultnej administrátorky aj interná databáza lekární spolu so základnými kontaktnými údajmi o príslušnej lekárni ako i o stážistoch (v prípade udelenia ich súhlasu)
 • oslovíš KORF (Katedra organizácie a riadenia farmácie) - pani sekretárku E. Kuchtovú (má na starosti administratívu súvisiacu s povinnou lekárenskou praxou ako i s uznávaním zahraničných stáží v rámci povinnej lekárenskej praxe)
 • informovať sa môžeš aj u spolužiakov, ktorí sa zúčastnili stáže v rámci programu SEP

 

DATABÁZY NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ

 

Skôr, ako sa rozhodneš osloviť príslušnú lekáreň, poriadne si preštuduj inštrukcie k predmetu "Lekárenská prax 2" týkajúce sa o.i. aj:

 • povinnosti vybavenia zdravotného preukazu,
 • povinnosti odovzdania úradného prekladu v slovenskom alebo anglickom jazyku /v prípade stáže v ČR notársky overenej kópie/ licencie o poskytovaní lekárenskej starostlivosti (táto povinnosť sa nevzťahuje na lekárne v Rakúsku a v Grécku),
 • poberania finančnej odmeny počas povinnej lekárenskej praxe,

  a to na webovej stránke Katedry organizácie a riadenia farmácie:

  https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/

   

  STÁŽ SÚVISIACA S VYPRACOVÁVANÍM DIPLOMOVEJ PRÁCE:

  Pokiaľ sa chceš prihlásiť na mobilitu, počas ktorej by si stážoval napríklad v laboratóriu, pričom by tvoja téma/výskum súviseli s vypracovávaním diplomovej práce, o výbere potenciálnej zahraničnej organizácie (univerzity/fakulty alebo firmy) je nevyhnutné poradiť sa so svojím školiteľom, ktorý musí tvoj zámer schváliť. 

  Následne je vhodné o tom informovať, eventuálne sa poradiť aj s fakultnou administrátorkou pre Erasmus+ v DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU PRED VÝBEROVÝM KONANÍM.

  Pri stážach spravidla nie sú potrebné bilaterálne zmluvy, avšak niektoré univerzity si ich vyžadujú (v prípade záujmu kontaktuj svoju fakultnú administrátorku pre Erasmus+).

  zoznam univerzít zazmluvnených na príslušný akademický rok ako i skeny bilaterálnych zmlúv nájdeš: TU

   

  3. PODAJ SI NAČAS ONLINE PRIHLÁŠKU NA STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

  Ak nemáš vybranú lekáreň/univerzitu/firmu, v ktorej by si chcel/-a stážovať, uveď v prihláške aspoň krajinu a jazyk stáže (povinné).

  Vybraná krajina/inštitúcia musí byť zapojená do programu ERASMUS+.

  Zoznam oprávnených krajín nájdeš: TU.

   

  4. PRILOŽ K PRIHLÁŠKE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY 

  - ktorých zoznam nájdeš na samotnej prihláške.

  Podrobné informácie sú však uvedené v nižšie priloženom súbore:

   

  DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY A POTREBNÝCH POVINNÝCH

  I NEPOVINNÝCH DOKUMENTOV:

    3O. APRÍL 2021  Po podaní prihlášky a dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš potrebný minimálny počet 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu

  Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke.

   

   

  FÁZA II - KROKY PO ÚSPEŠNOM VÝBEROVOM KONANÍ

  Dostal si mail, v ktorom Ti bolo oznámené, že si úspešne prešiel výberovým konaním, tzn. že tvoja mobilita - stáž počas štúdia - bola schválená.

  AKO MÁŠ POSTUPOVAŤ ĎALEJ?

   

  KROK 1:

  Svojej fakultnej administrátorke nahlásiš predbežný počet mesiacov - obdobie tvojej mobility.

  - v prípade, že si držiteľom ZŤP je potrebné nahlásiť, či si celiatik, diabetik, event. iné (máš nárok na príspevok ku grantu)

   

  KROK 2a: 

  Pokiaľ si tak neurobil pred podaním prihlášky, v ďalšom kroku je potrebné včas osloviť lekáreň/lekárne/iné prijímajúce inštitúcie, a to v závislosti od toho, kedy plánuješ nastúpiť na stáž a či si chceš nechať uznať stáž ako súčasť povinnej 5-mesačnej lekárenskej praxe (→ pozor na deadliny odovzdania Akceptácie a Zmluvy)

  Možnosti vyhľadania lekárne: viď krok č. 2 vo FÁZE I.

   

  KROK 2b:

  Ak si oslovil lekáreň /inú prijímajúcu inštitúciu/ už pred podaním prihlášky, pri ďalšom kontakte postupuješ podľa dohovoru so zodpovednou osobou vo vybranej lekárni /inej prijímajúcej inštitúcii/. 

   

  KROK 3:

  V prípade, ak budeš stážovať v lekárni a chceš si nechať uznať stáž v rámci povinnej 5-mesačnej praxe, potom:

  Na Katedru organizácie a riadenia farmácie (ďalej iba "KORF") - pani sekretárke Eve Kuchtovej - včas doručíš Akceptáciu a Zmluvu, a to v súlade s inštrukciami, ktoré sú uvedené na webovej stránke katedry, pri predmete Lekárenská prax 2.

  Pokiaľ plánuješ na Erasmus+ stáž (povinnú prax) nastúpiť skôr, napríklad od júla, je potrebné vypísať Žiadosť o posunutie termínu 5-mesačnej praxe. Žiadosť si vyzdvihneš na sekretariáte KORF, vypíšeš, podpíšeš a odovzdáš priamo pani sekretárke E. Kuchtovej.

  Žiadosť stačí odovzdať spolu s Akceptáciou, pretože pri jej vypĺňaní musíš vedieť:

  • presný termín stáže
  • miesto výkonu stáže (názov lekárne)

  a musíš odovzdať:

  • úradný preklad v slovenskom alebo anglickom jazyku /v prípade ČR notársky overenú kópiu/ licencie, ktorá danú lekáreň oprávňuje vykonávať lekárenskú starostlivosť (táto povinnosť sa nevzťahuje na lekárne v Rakúsku a v Grécku)

   

  DÔLEŽITÉ:

  Akúkoľvek komunikáciu ohľadne povinnej praxe (nielen v súvislosti s Erasmus+ stážou) je potrebné smerovať na kolegyňu E. Kuchtovú: kuchtovafpharm.uniba.sk. Kolegyňa príslušnú požiadavku odovzdá pani dr. Snopkovej ako osobe zodpovednej za predmet Lekárenská prax 2 v slovenskom programe, odbor: Farmácia ako i za uznávanie zahraničnej stáže.

  Potrebné informácie ohľadne povinnej lekárenskej praxi 2 nájdeš na:

  https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/

   

  KROK 4:

  Dostatočne včas, podľa termínu nástupu na stáž, začneš riešiť dokumenty týkajúce sa ERASMUS+.

  VŠETKY DOKUMENTY JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ TVOJEJ FAKULTNEJ ADMINISTRÁTORKE, A TO NAJNESKÔR:

                     6 TÝŽDŇOV PRED NÁSTUPOM NA STÁŽ,

  resp. v dostatočnom časovom predstihu pred nástupom na mobilitu.

   

  ZOZNAM VŠETKÝCH DOKUMENTOV NÁJDEŠ: TU

  Poriadne si pozri inštrukcie k jednotlivým dokumentom, v koľkých vyhotoveniach ich musíš odovzdať.

  USMERNENIE K VYPĹŇANIU ERASMUS+ DOKUMENTOV

  Všetky dokumenty si vypisuješ sám, ale v prípade, že si niečím nie si istý, kontaktuj čo najskôr svoju fakultnú administrátorku.

  Learning Agreement for Traineeships by si mal vyplniť ako prvý, nakoľko tento dokument posielaš na podpis do vybranej lekárne / inej prijímajúcej inštitúcie (stačí skenom).

  VZOR LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (verzia 1 - stáž v rámci povinnej lekárenskej praxe v ČR; verzia 2 - stáž v rámci povinnej lekárenskej praxe - mimo ČR).

  NEZABUDNI VYPLNIŤ HLAVIČKU A SKONTROLOVAŤ AKADEMICKÝ ROK, na ktorý sa uchádzaš o mobilitu. Akademický rok, na ktorý sa hlásiš na Erasmus+, musí byť správne uvedený na všetkých odovzdaných dokumentoch.

  V ERASMUS+ DOKUMENTOCH JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ UNIVERZITNÝ E-MAIL, NA KTORÝ BUDEŠ DOSTÁVAŠ VŠETKY OFICIÁLNE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA TVOJEJ STÁŽE.

  Súčasťou dokumentov je aj kópia (sken) Zmluvy o komerčnom poistení, ktoré je pre stážistov povinné.

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE K POISTENIU NÁJDEŠ: TU.

   

  FÁZA III - PO NÁSTUPE NA MOBILITU

  Čo najskôr napíš svojej fakultnej administrátorke, že si nastúpil na mobilitu, aby Ti následne zapísala mobilitu do AIS2. Základné informácie o absolvovanej mobilite budeš mať po ukončení štúdia uvedené v DODATKU K DIPLOMU.

  FÁZA IV - ZMENY POČAS MOBILITY

  V prípade, že nastanú akékoľvek zmeny v priebehu tvojej stáže, tzn. že z objektívnych dôvodov budeš musieť stáž prerušiť alebo skrátiť alebo si budeš chcieť stáž predĺžiť, čo najskôr kontaktuj svoju fakultnú administrátorku.

  Ak si chceš PREDĹŽIŤ STÁŽ, musíš tak urobiť najneskôr mesiac pred pôvodne plánovaným ukončením stáže.

  Viac sa k zmenám počas mobility dozvieš: TU

  FÁZA V - PRED UKONČENÍM MOBILITY

  Dva týždne pred ukončením stáže kontaktuj svoju fakultnú administrátorku, ktorá Ti mailom pošle potrebné informácie k ukončeniu mobility. 

  FÁZA VI - PO UKONČENÍ MOBILITY

  PO UKONČENÍ MOBILITY je potrebné fakultnej administrátorke čo najskôr doručiť:

  LEARNING AGREEMENT - After the mobility (3. časť dokumentu) podpísaný zodpovednou osobou v lekárni:

  • v počítači vyplnený dokument (s dátumami absolvovania stáže zhodnými s dátumami v Informačnom liste, odovzdanom pred nástupom na mobilitu, pokiaľ počas stáže nenastali iné zmeny) sa odporúča dať podpísať ešte pred odchodom z lekárne;

            Hodnotenie stážistu môže tvoj mentor (supervisor) vypísať perom.

  • DÁTUM PODPISU dokumentu má byť najskôr deň pred ukončením mobility, resp. posledný pracovný deň pred ukončením stáže.

  10-BODOVÉ HODNOTENIEVzory hodnotení (uniba.sk)

  Na základe odovzdaných dokumentov Ti fakultná administrátorka pripraví POTVRDENIE O UZNANÍ STÁŽE, ktoré bude spolu s ostatnou dokumentáciou postúpené na rektorát.

  Tvoja mobilita je administratívne úspešne ukončená až po tom, keď vyplníš a pošleš DOTAZNÍK, ktorý Ti bude doručený na tvoju mailovú adresu, ktorú si uviedol v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (t. j. na univerzitný e-mail) a urobíš ONLINE JAZYKOVÝ TEST. V prípade stáže v ČR jazykové testovanie nerobíš.