Kombinovaná mobilita Výučba + Školenie

POPIS:

Mobilita je zameraná na kombináciu pedagogickej činnosti na zahraničnej univerzite s povinnosťou odučiť predpísaný počet hodín (minimálne 4 vyučovacie hodiny) a školenia/tréningu (napr. zaškoľovanie do práce s konkrétnym prístrojom za účelom využitia poznatkov pri ďalšej vedecko-výskumnej práci na domácej fakulte - minimálne 4 hodiny). 

Zahraničná univerzita musí byť súčasťou zoznamu univerzít zazmluvnených na príslušný akademický rok.

 

DĹŽKA MOBILITY:

Minimálna dĺžka mobility sú 2 dni (mimo dní na cestu), maximálna dĺžka mobility štandardne 5 dní (vrátane dní na cestu). Uchádzač však môže požiadať aj o viac dní mobility, ktoré mu môžu ale aj nemusia byť schválené. Finálne rozhodnutie vydáva Oddelenie pre medzinárodné vzťahy RUK (ďalej iba "OMV"). Vyššiemu počtu dní mobility primerane zodpovedá aj vyšší počet hodín výučby a školenia (viď nižšie).

 

ROZSAH HODÍN VÝUČBY A ŠKOLENIA:

<output>nimálna dĺžka mobility sú 2 dni (bez dní cesty), maximálna možná dĺžka mobility je 5 dní (vrátane dní na cestu). </output>

Spolu minimálne 8 hodín (aj v prípade 2 dní mobility) rovnomerne rozdelených medzi obe aktivity. Všeobecne však platí, že:

ROZSAH HODÍN VÝUČBY A ŠKOLENIA ZÁLEŽÍ OD DĹŽKY ABSOLVOVANEJ MOBILITY. POČET HODÍN POVINNEJ VÝUČBY A ŠKOLENIA SA ZVYŠUJE PRIAMO ÚMERNE S PLÁNOVANOU DĹŽKOU MOBILITY.

 

INŠTRUKCIE K PRIHLÁSENIU SA NA ERASMUS+ KOMBINOVANÚ MOBILITU (AKO NA UČITEĽSKÚ MOBILITU):

1. PODANIE ONLINE PRIHLÁŠKY: TU

Pokiaľ chcete uviesť aj príslušnosť ku konkrétnej katedre, napíšte názov katedry do kolonky "Comments".

Prosím, aby ste vypĺňaniu jednotlivých políčok venovali náležitú pozornosť.

 

DEADLINE NA PODANIE ONLINE PRIHLÁŠKY:            

30. JÚN 2019 do 23:59 hod.

 

2. NAHRATIE AKCEPTAČNÉHO LISTU - po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s ďalšími informáciami, o.i. aj ohľadne nahratia akceptačného listu.

Akceptačný list by mal byť vystavený na hlavičkovom papieri prijímajúcej univerzity/fakulty/katedry s čo najpresnejším uvedením obdobia plánovanej kombinovanej mobility (prípadne aspoň mesiac a rok). V prípade objektívnych dôvodov je možné obdobie mobility zmeniť, avšak prijímajúca organizácia Vám musí vystaviť aktuálny akceptačný list.

 

3. UCHÁDZAČ MUSÍ ÚSPEŠNE PREJSŤ  VÝBEROVÝM KONANÍM NA FAKULTE.

Zoznam úspešných uchádzačov a počet dní ich mobility budú definitívne schválené a potvrdené OMV RUK.

Uchádzači budú následne o výsledkoch VK ako i o ďalšom postupe informovaní mailom.

 

Obdobie realizácie kombinovanej mobility:

- počas trvania akademického roka 2019/2020

(september 2019 - september 2020)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE KU KOMBINOVANEJ MOBILITE:

Všeobecné podmienky pre STA - učiteľskú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • pracovný výkon - počet odučených hodín
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant
  • jazyková príprava

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.