Učiteľská mobilita

POPIS:

Mobilita je zameraná výlučne na pedagogickú činnosť na zahraničnej univerzite s povinnosťou odučiť predpísaný počet hodín (minimálne 8 vyučovacích hodín).

Zahraničná univerzita musí byť súčasťou zoznamu univerzít zazmluvnených na príslušný akademický rok (viď nižšie).

 

DĹŽKA MOBILITY:

Minimálna dĺžka mobility sú 2 dni (mimo dní na cestu), maximálna dĺžka mobility štandardne 5 dní (vrátane dní na cestu). Uchádzač však môže požiadať aj o viac dní mobility, ktoré mu môžu ale aj nemusia byť schválené. Finálne rozhodnutie vydáva Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK (ďalej iba "OEPaE+ RUK").

Vyššiemu počtu dní mobility primerane zodpovedá aj povinnosť odučiť vyšší počet hodín (viď nižšie).

 

ROZSAH HODÍN VÝUČBY:

<output>nimálna dĺžka mobility sú 2 dni (bez dní cesty), maximálna možná dĺžka mobility je 5 dní (vrátane dní na cestu). </output>

Minimálne 8 vyučovacích hodín (aj v prípade 2 dní mobility). Všeobecne však platí, že:

ROZSAH HODÍN VÝUČBY ZÁLEŽÍ OD DĹŽKY ABSOLVOVANEJ MOBILITY. POČET HODÍN POVINNEJ VÝUČBY SA ZVYŠUJE PRIAMO ÚMERNE S PLÁNOVANOU DĹŽKOU MOBILITY.

 

INŠTRUKCIE K PRIHLÁSENIU SA NA ERASMUS+ UČITEĽSKÚ MOBILITU:

 

1. PODANIE ONLINE PRIHLÁŠKY:

STA (učitelia) (EN):

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

STA (učitelia) (SK): 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=sk

Aby ste mohli podať online prihlášku, prihlasujete sa rovnakým spôsobom ako napríklad do AISu.

Prosím, aby ste vypĺňaniu jednotlivých políčok venovali náležitú pozornosť.

 

DEADLINE NA PODANIE ONLINE PRIHLÁŠKY:    

                                                     31. AUGUST 2020 - 23:59

 

 

2. NAHRATIE AKCEPTAČNÉHO LISTU - po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s ďalšími informáciami, o.i. aj ohľadne nahratia akceptačného listu.

Akceptačný list by mal byť vystavený na hlavičkovom papieri prijímajúcej univerzity/fakulty/katedry s čo najpresnejším uvedením obdobia plánovanej mobility (prípadne aspoň mesiac a rok). V prípade objektívnych dôvodov je možné obdobie mobility zmeniť, avšak prijímajúca organizácia Vám musí vystaviť aktuálny akceptačný list.

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje.

 

3. UCHÁDZAČ MUSÍ ÚSPEŠNE PREJSŤ  VÝBEROVÝM KONANÍM NA FAKULTE.

Zoznam úspešných uchádzačov a počet dní ich mobility budú definitívne schválené a potvrdené OEPaE+ RUK.

Uchádzači budú následne o výsledkoch VK ako i o ďalšom postupe informovaní mailom.

 

Obdobie realizácie učiteľskej mobility:

- počas trvania akademického roka 2020/2021

(september 2020 - september 2021)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K UČITEĽSKEJ MOBILITE:

Všeobecné podmienky pre STA - učiteľskú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • pracovný výkon - počet odučených hodín
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant
  • jazyková príprava

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.