Deň mladých farmakológov SR – 26. ročník

Deň mladých farmakológov SR – Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca – sa uskutoční online 11. 11. 2021 ako konferencia v aplikácii MS Teams


27. 10. 2021 13.00 hod.
Od: prof. RNDr. M. Kuželová, CSc.

 

Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Memoriál profesora MUDr. Františka Šveca, DrSc.,
a profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc.

26. ročník

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

online MS Teams

11. 11. 2021

Memoriál profesora MUDr. Františka Šveca, DrSc. a profesora MUDr. Pavla
Šveca, DrSc. organizuje Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK a Slovenská
farmakologická spoločnosť SLS ako Deň mladých farmakológov.

Názov tohto podujatia vychádza zo spomienky na priekopníka vedeckej farmakológie na Slovensku, profesora MUDr. Františka Šveca, DrSc. Pán profesor patril do prvej generácie slovenských vysokoškolských profesorov a vedcov, ktorí kreovali Univerzitu Komenského v Bratislave v začiatkoch jej existencie. Snom každého vedca je, aby jeho myšlienka bola ďalej rozvíjaná v nápadoch a experimentoch ďalšími generáciami jeho nasledovníkov a žiakov. Odkaz pána profesora žije dodnes v jeho slovách adresovaných svojim žiakom: „Spájajte teóriu s praxou, len vtedy má veda význam!“ Spájanie klasických princípov, ich rozvoja a aplikácie v moderných trendoch vedeckej éry je nevyhnutnou potrebou získavania kvalitných poznatkov skúmanej oblasti. 

Pán profesor MUDr. Pavel Švec, DrSc., bol synom pána prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a významným pokračovateľom jeho myšlienok. Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej farmakológie a realizáciu myšlienky zaviesť do života podujatie, kde budú môcť mladí farmakológovia prezentovať svoje výsledky, diskutovať medzi sebou a nadväzovať kontakty. Bol presvedčený, že nastupujúca generácia potrebuje priestor na zbieranie skúseností. Od roku 1995 organizoval toto podujatie. 20. ročník začal organizovať, avšak jeho zdravotný stav mu neumožnil zúčastniť sa podujatia a následne nás opustil. Pre nás jeho kolegov, priateľov bolo prirodzeným rozhodnutím uctiť si jeho pamiatku a preto toto významné podujatie nesie od roku 2016 aj jeho meno. 


PROGRAM A POZVÁNKA (súbor PDF)


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

[link aktualizovaný 02. 11. 2021]

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning


OTVORENIE

9.00

  doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
  vedúci Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava

VYŽIADANÁ PREDNÁŠKA

9.05

  Farmakovigilancia a toxikovigilancia v prevencii akútnych intoxikácií
  Cagáňová B.
  Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB, Bratislava

PREDNÁŠKY MLADÝCH FARMAKOLÓGOV

9.30 - 13.00

  SEKCIA A. EXPERIMENTÁLNA FARMAKOLÓGIA
  predsedá doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD., doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

13.05 - 14.05

  SEKCIA B. KLINICKÁ FARMÁCIA A KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
  predsedá PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD., PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. - vedúci KFaT FaF UK

prof. RNDr. M. Kuželová, CSc. -  predsedníčka organizačného výboru

prof. RNDr. S. Fraňová, CSc. - predsedníčka SFaS SLS

doc. RNDr. I. Tumová, CSc. - za organizačný výbor