Štúdium

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK je dnes plne kompatibilné a konkurencieschopné s farmaceutickým štúdiom v iných krajinách Európskej únie. Okrem toho, etablovaním bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (od roku 2002) a magisterského štúdia Farmácie v anglickom jazyku fakulta napĺňa poslanie modernej európskej vysokej školy a poskytuje svojim absolventom vzdelanie, ktoré je zárukou ich uplatnenia na európskom a svetovom trhu práce.

Možnosti VŠ štúdia na FAF UK v akademickom roku 2023/2024.

 • Bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

        - dĺžka štúdia: 3 roky (odporúčaný študijný plán)

        - akademický titul: bakalár (Bc.)

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

 • Magisterský študijný program Farmácia vyučovaný v anglickom jazyku

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

       - štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Uvedené študijné programy je možné absolvovať len v dennej (prezenčnej) forme.

Uplatnenie absolventov:

ŠP Farmácia

Absolventi študijného programu Farmácia nájdu široké uplatnenie v oblasti zdravotníckej starostlivosti v rôznych typoch lekární (verejné, nemocničné), v ústavoch kontroly akosti liekov na všetkých úrovniach, na pracoviskách klinickej farmácie, klinickej biochémie, hygienickej služby, vo farmaceutickom priemysle, farmaceutických zastupiteľských firmách, v distribučných firmách, ako aj vo výskume, v zdravotníckom školstve a pod. Absolventi fakulty sú na trhu práce stále žiadaní a majú veľmi dobré uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

ŠP Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Absolventi nájdu uplatnenie v oddeleniach nemocníc a v iných zdravotníckych zariadeniach aj neštátnych. Ďalej v oddeleniach centrálnej sterilizácie, špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, v distribučných firmách a v iných podnikateľských subjek­toch v oblasti výroby a distribúcie. Uplatnenie nájdu aj v poisťovniach ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

<output>túdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov</output>

Ročenka FaF UK 2023/2024

Predpisy spojené so štúdiom 2023/2024

Fakultné vnútorné predpisy (Farmaceutická fakulta UK)

 • Študijný poriadok FaF UK 
  • Študijný poriadok FaF UK (platný od 11.10.2023) Vnútorný predpis č. 15/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (Prílohy)
  • Študijný poriadok FaF UK (2020), úplné znenie vrátane príloh, nadobúda účinnosť 1. 1. 2021 ako Vnútorný predpis FaF UK č. 1/2020
  • Vnútorný predpis č. 4/2022 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty
  • Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, v prechodnom období pred schválením nového znenia študijného poriadku FaF UK, platil pre študentov FaF UK: 
   Študijný poriadok UK: VP č. 20/2019, vrátane Príloh: Prílohy č. 1-5
  • Predchádzajúci Študijný poriadok FaF UK (z roku 2013) mal, v znení dodatkov č. 1 až 4, účinnosť do 31. 8. 2020: Študijný poriadok FaF UK  (2013 – 2019); 
   časti tohto vnútorného predpisu však ostávajú v platnosti podľa znenia prechodných ustanovení nových študijných poriadkov (2020): 
   "Podmienky kontrolných etáp štúdia, podmienky pre vykonanie štátnych skúšok a predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku fakulty účinného do 31. augusta 2020."

 


Celouniverzitné vnútorné predpisy (Univerzita Komenského v Bratislave)

Vo vecnom registri vnútorných predpisov UK rozdelenom podľa oblastí úpravy nájdete v časti ŠTÚDIUM aktuálne verzie predpisov viažucich sa k týmto témam: 

 • 1. Študijný poriadok UK
 • 2. Školné a poplatky spojené so štúdiom
 • 3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce
 • 4. Disciplinárne konanie
 • 5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami
 • 6. Imatrikulácie, Promócie, Diplomy
 • 7. Akademická knižnica
 • 8. Zahraničné štúdium a zahraniční študenti