Štúdium

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK je dnes plne kompatibilné a konkurencieschopné s farmaceutickým štúdiom v iných krajinách Európskej únie. Okrem toho, etablovaním bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (od roku 2002) a magisterského štúdia Farmácie v anglickom jazyku fakulta napĺňa poslanie modernej európskej vysokej školy a poskytuje svojim absolventom vzdelanie, ktoré je zárukou ich uplatnenia na európskom a svetovom trhu práce.

Možnosti VŠ štúdia na FAF UK v akademickom roku 2020/2021.

 • Bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

        - dĺžka štúdia: 3 roky (odporúčaný študijný plán)

        - akademický titul: bakalár (Bc.)

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

 • Magisterský študijný program Farmácia vyučovaný v anglickom jazyku

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

       - štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Uvedené študijné programy je možné absolvovať len v dennej (prezenčnej) forme.

Uplatnenie absolventov:

ŠP Farmácia

Absolventi študijného programu Farmácia nájdu široké uplatnenie v oblasti zdravotníckej starostlivosti v rôznych typoch lekární (verejné, nemocničné), v ústavoch kontroly akosti liekov na všetkých úrovniach, na pracoviskách klinickej farmácie, klinickej biochémie, hygienickej služby, vo farmaceutickom priemysle, farmaceutických zastupiteľských firmách, v distribučných firmách, ako aj vo výskume, v zdravotníckom školstve a pod. Absolventi fakulty sú na trhu práce stále žiadaní a majú veľmi dobré uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

ŠP Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Absolventi nájdu uplatnenie v oddeleniach nemocníc a v iných zdravotníckych zariadeniach aj neštátnych. Ďalej v oddeleniach centrálnej sterilizácie, špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, v distribučných firmách a v iných podnikateľských subjek­toch v oblasti výroby a distribúcie. Uplatnenie nájdu aj v poisťovniach ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

<output>túdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov</output>

Aktuálne pokyny k dištančnému priebehu skúšok

Letný semester 2019/2020 (vydané 20. 5. 2020)

Štátne skúšky – grafická príloha (prevzaté z LF UK)

Ukončenie akademického roka 2019/2020 – rozhodnutie dekana

Rozhodnutie dekana
o zmiernení tvrdosti študijného poriadku

(v súvislosti s epidemiologickou situáciou v akademickom roku 2019/2020) 

Milí študenti, vážení zamestnanci,

dovoľte mi, aby som sa Vám pri príležitosti ukončenia akademického roka, ale najmä letného semestra postihnutého mimoriadnou situáciou súvisiacou s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, poďakoval za to, ako ste zvládli štúdium a prácu v týchto pandémiou sťažených podmienkach.

Home office a on-line kontaktnú formu kooperácie sme s prispením všetkých zvládli, keďže však zžitie sa s novými podmienkami mohlo byť tento semester pre niekoho ťažšie, rozhodli sme sa pre študentov pripraviť v súlade s ustanovením čl. 41 písm. b) Vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave nasledujúce kompenzačné opatrenie:

 • V prípade, že študent nezíska dostatok kreditov na postup do ďalšieho roka štúdia v zmysle kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 24 ods. 1 písm. a) Vnútorného predpisu č. 1/2019 Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, môže prostredníctvom písomnej žiadosti požiadať dekana fakulty do 18.09.2020 o udelenie výnimky.
 • Dekan riadne a včas podaným žiadostiam vyhovie v prípade, že študent získal minimálne 3/4 (75 %) počtu kreditov za úspešne absolvované predmety za zimný a letný semester akademického roka 2019/2020 a neabsolvoval maximálne 1 znovuzapísaný predmet.

S úctou,

prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.
dekan FaF UK           

Ročenka FaF UK 2020/2021 [aktualizované 07. 09. 2020]

Predpisy spojené so štúdiom

Fakultné vnútorné predpisy (Farmaceutická fakulta UK)


Celouniverzitné vnútorné predpisy (Univerzita Komenského v Bratislave)

Vo vecnom registri vnútorných predpisov UK rozdelenom podľa oblastí úpravy nájdete v časti ŠTÚDIUM aktuálne verzie predpisov viažucich sa k týmto témam: 

 • 1. Študijný poriadok UK
 • 2. Školné a poplatky spojené so štúdiom
 • 3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce
 • 4. Disciplinárne konanie
 • 5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami
 • 6. Imatrikulácie, Promócie, Diplomy
 • 7. Akademická knižnica
 • 8. Zahraničné štúdium a zahraniční študenti