Štúdium

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK je dnes plne kompatibilné a konkurencieschopné s farmaceutickým štúdiom v iných krajinách Európskej únie. Okrem toho, etablovaním bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (od roku 2002) a magisterského štúdia Farmácie v anglickom jazyku fakulta napĺňa poslanie modernej európskej vysokej školy a poskytuje svojim absolventom vzdelanie, ktoré je zárukou ich uplatnenia na európskom a svetovom trhu práce.

Možnosti VŠ štúdia na FAF UK v akademickom roku 2017/2018.

  • Bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

        - dĺžka štúdia: 3 roky (odporúčaný študijný plán)

        - akademický titul: bakalár (Bc.)

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

  • Magisterský študijný program Farmácia vyučovaný v anglickom jazyku

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

       - štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Uvedené študijné programy je možné absolvovať len v dennej (prezenčnej) forme.

Uplatnenie absolventov:

ŠP Farmácia

Absolventi študijného programu Farmácia nájdu široké uplatnenie v oblasti zdravotníckej starostlivosti v rôznych typoch lekární (verejné, nemocničné), v ústavoch kontroly akosti liekov na všetkých úrovniach, na pracoviskách klinickej farmácie, klinickej biochémie, hygienickej služby, vo farmaceutickom priemysle, farmaceutických zastupiteľských firmách, v distribučných firmách, ako aj vo výskume, v zdravotníckom školstve a pod. Absolventi fakulty sú na trhu práce stále žiadaní a majú veľmi dobré uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

ŠP Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Absolventi nájdu uplatnenie v oddeleniach nemocníc a v iných zdravotníckych zariadeniach aj neštátnych. Ďalej v oddeleniach centrálnej sterilizácie, špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, v distribučných firmách a v iných podnikateľských subjek­toch v oblasti výroby a distribúcie. Uplatnenie nájdu aj v poisťovniach ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

<output>túdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov</output>

Ročenka FAF UK 2018/2019