Štúdium

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK je dnes plne kompatibilné a konkurencieschopné s farmaceutickým štúdiom v iných krajinách Európskej únie. Okrem toho, etablovaním bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (od roku 2002) a magisterského štúdia Farmácie v anglickom jazyku fakulta napĺňa poslanie modernej európskej vysokej školy a poskytuje svojim absolventom vzdelanie, ktoré je zárukou ich uplatnenia na európskom a svetovom trhu práce.

Možnosti VŠ štúdia na FAF UK v akademickom roku 2020/2021.

 • Bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

        - dĺžka štúdia: 3 roky (odporúčaný študijný plán)

        - akademický titul: bakalár (Bc.)

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

 • Magisterský študijný program Farmácia vyučovaný v anglickom jazyku

       - dĺžka štúdia: 5 rokov

       - akademický titul: magister (Mgr.)

       - štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

Uvedené študijné programy je možné absolvovať len v dennej (prezenčnej) forme.

Uplatnenie absolventov:

ŠP Farmácia

Absolventi študijného programu Farmácia nájdu široké uplatnenie v oblasti zdravotníckej starostlivosti v rôznych typoch lekární (verejné, nemocničné), v ústavoch kontroly akosti liekov na všetkých úrovniach, na pracoviskách klinickej farmácie, klinickej biochémie, hygienickej služby, vo farmaceutickom priemysle, farmaceutických zastupiteľských firmách, v distribučných firmách, ako aj vo výskume, v zdravotníckom školstve a pod. Absolventi fakulty sú na trhu práce stále žiadaní a majú veľmi dobré uplatnenie nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

ŠP Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Absolventi nájdu uplatnenie v oddeleniach nemocníc a v iných zdravotníckych zariadeniach aj neštátnych. Ďalej v oddeleniach centrálnej sterilizácie, špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, v distribučných firmách a v iných podnikateľských subjek­toch v oblasti výroby a distribúcie. Uplatnenie nájdu aj v poisťovniach ako aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

<output>túdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov</output>

Aktuálne pokyny k dištančnému priebehu skúšok

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (FaF UK) vyhotovuje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky verejný zvukový prenos prednášky alebo verejnej časti štátnej skúšky alebo verejný prenos verejnej časti rigoróznej skúšky, verejnej časti obhajoby rigoróznej práce, obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky.

 

V čase krízovej situácie sa verejná časť štátnej skúšky, verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce považujú za verejné aj vtedy, ak FaF UK zabezpečí ich zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej školy počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.

 

Disclaimer: „Prenos nie je možné zaznamenávať, ani ďalej šíriť či používať.“

 

Letný semester 2019/2020 (vydané 20. 5. 2020)

Štátne skúšky – grafická príloha (prevzaté z LF UK)

Ročenka FaF UK 2021/2022

Predpisy spojené so štúdiom 2020/2021

Fakultné vnútorné predpisy (Farmaceutická fakulta UK)

 • Študijný poriadok FaF UK 

  – Študijný poriadok FaF UK (2020), úplné znenie vrátane príloh, nadobúda účinnosť 1. 1. 2021 ako Vnútorný predpis FaF UK č. 1/2020

  – Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, v prechodnom období pred schválením nového znenia študijného poriadku FaF UK, platil pre študentov FaF UK: 
  Študijný poriadok UK: VP č. 20/2019, vrátane Príloh: Prílohy č. 1-5

  – Predchádzajúci Študijný poriadok FaF UK (z roku 2013) mal, v znení dodatkov č. 1 až 4, účinnosť do 31. 8. 2020: Študijný poriadok FaF UK  (2013 – 2019); 
  časti tohto vnútorného predpisu však ostávajú v platnosti podľa znenia prechodných ustanovení nových študijných poriadkov (2020): 
  "Podmienky kontrolných etáp štúdia, podmienky pre vykonanie štátnych skúšok a predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku fakulty účinného do 31. augusta 2020."

 

 

 


Celouniverzitné vnútorné predpisy (Univerzita Komenského v Bratislave)

Vo vecnom registri vnútorných predpisov UK rozdelenom podľa oblastí úpravy nájdete v časti ŠTÚDIUM aktuálne verzie predpisov viažucich sa k týmto témam: 

 • 1. Študijný poriadok UK
 • 2. Školné a poplatky spojené so štúdiom
 • 3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce
 • 4. Disciplinárne konanie
 • 5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami
 • 6. Imatrikulácie, Promócie, Diplomy
 • 7. Akademická knižnica
 • 8. Zahraničné štúdium a zahraniční študenti