Rigorózne konanie

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie a odbornej úrovne absolventa farmaceutického štúdia. Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú jeho účastníci titul "doktor farmácie" (skratka "PharmDr.").

Základné informácie o rigoróznom konaní

Rigorózne konanie sa začína doručením písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku so všetkými náležitosťami dekanovi fakulty. Dekan posúdi doručenú prihlášku a rozhodne o prijatí, resp. zastavení rigorózneho konania do 30 dní.

Na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore farmácia, sa môže prihlásiť absolvent študijného programu v študijnom odbore farmácia, ktorý získal titul magister. Za rovnakých podmienok sa môže na rigoróznu skúšku prihlásiť aj absolvent zahraničnej vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní v študijnom odbore farmácia, vydaný zahraničnou vysokou školou, je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, čo preukáže rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Lehota na predloženie rigoróznej práce uchádzačom je najskôr po uplynutí 6 mesiacov a najneskôr do 24 mesiacov odo dňa doručenia písomnej prihlášky fakulte.

Kontaktné osoby na jednotlivých katedrách

Názov katedryČíslo katedryZodpovedný pracovník katedryTelefónE-mail
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie110RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.+421 2 9016 9249dokupilovafpharm.uniba.sk
Katedra chemickej teórie liečiv120Mgr. Lucia Lintnerová, PhD. +421 2 9016 2327lintnerovafpharm.uniba.sk
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv130PharmDr. Andrea Balažová, PhD.+421 2 9016 9315balazovafpharm.uniba.sk
Katedra farmaceutickej chémie140doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.+421 2 9016 9225sykorovafpharm.uniba.sk
Katedra farmakológie a toxikológie150Dagmar Křečková+421 2 9016 9378kreckovafpharm.uniba.sk
Katedra organizácie a riadenia farmácie160Eva Kuchtová+421 2 9016 9348kuchtovafpharm.uniba.sk
Katedra farmakognózie a botaniky170prof. Milan Nagy, CSc.+421 2 9016 9204nagyfpharm.uniba.sk
Katedra fyzikálnej chémie liečiv180Ing. Jarmila Oremusová, CSc.+421 2 9016 9282oremusovafpharm.uniba.sk
Katedra galenickej farmácie190Mária Horváthová+421 2 9016 9266horvathova143uniba.sk

Poplatok za rigorózne konanie

Poplatok za rigorózne konanie je určený na 500 € pre všetkých účastníkov. Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 100 €.

Úhrada poplatku za rigorózne konanie
AdresaFarmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Štátna pokladňa,
číslo účtu
70 0013 4836/8180
IBANSK61 8180 0000 0070 0013 4836
SWIFTSUBASKBX
Variabilný symbol648004
KS0308
Správa pre prijímateľameno účastníka rigorózneho konania

Poplatok Vás žiadame uhradiť do 15 dní po prevzatí rozhodnutia o poplatku vygenerovaného zo systému AIS2.

Uchádzačovi, ktorý je zamestnancom UK alebo jej súčasti, alebo doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia študujúcemu v štandardnej dĺžke štúdia, je možné znížiť alebo odpustiť úhradu poplatku za úkony spojené s rigoróznym konaním len v súlade s vnútornými predpismi a na základe písomnej žiadosti. Lehota na podanie žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za rigorózne konanie je 15 dní odo dňa doručenia potvrdenia o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku.

Prihláška na rigorózne konanie

Podanie prihlášky na rigorózne konanie nie je obmedzené termínmi harmonogramu štúdia na fakulte.

Odporúčame záujemcom o rigorózne konanie, aby pred podaním prihlášky kontaktovali katedru a zistili kapacitné možnosti prijatia na rigorózne konanie.

Prihlášku na rigorózne konanie zasielajte na adresu Farmaceutickej fakulty. Nezabudnite uviesť v prihláške meno konzultanta rigoróznej práce.

Legislatíva

Promócie

Promócie rigorózneho konania sa konajú dva krát ročne, a to spravidla na jar a na jeseň. Uchádzači sú podľa dátumu ukončenia konania automaticky zaradení na najbližšiu možnú promóciu. Promócia sa koná v Aule UK a pozvánky na promóciu zasiela priamo Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK cca 1 mesiac pred konaním promócie.

Prerušenie rigorózneho konania

Rigorózne konanie možno prerušiť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti uchádzača, a to aj opakovane, celková dĺžka prerušenia štúdia však nesmie kumulatívne presiahnuť 12 mesiacov. O povolení, resp. nepovolení prerušenia rigorózneho konania rozhoduje dekan a neexistuje naň právny nárok. Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Žiadosť o prerušenie RK musí byť podaná v lehote určenej na absolvovanie RK. Neskoro podanej žiadosti nebude vyhovené a študentovi bude RK zrušené bez nároku na vrátenie poplatku.

Žiadosť o prerušenie RK nemá predpísaný formát. Uchádzač uvedie svoje meno, priezvisko, kontaktné údaje, katedru na ktorej je na RK prijatý, dôvod prerušenia (s doložením potrebných potvrdení, napr. o zdravotnom stave a pod.) a presné vymedzenie doby prerušenia, t. j. jej začiatok aj koniec.

Rigorózne konanie v inom jazyku

Rigorózna práca sa vypracováva v slovenskom jazyku.

Dekan môže povoliť uchádzačovi na základe písomnej žiadosti a so súhlasom predsedu komisie, aby predložil rigoróznu prácu v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou abstrakt a resumé v štátnom jazyku. Rozsah resumé je spravidla 10 % rozsahu rigoróznej práce.

Na žiadosť uchádzača môže dekan tiež súhlasiť s tým, aby sa obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška konala v inom ako slovenskom jazyku.