Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“) poskytuje doktorandské štúdium v registrovaných študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú ustanovenia v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a študijného poriadku univerzity. 

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je predošlé absolvovanie študijného programu 2. stupňa, t. j. získanie vysokoškolského vzdelania v magisterskom (príp. doktorskom alebo inžinierskom) štúdiu podľa požiadaviek jednotlivých akreditovaných študijných programov.

Dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu. Uchádzači sa prijímajú na doktorandské štúdium na základe prihlášky prijímacím konaním. Na jednu tému môže byť prijatý len jeden uchádzač. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan.

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje kreditovým spôsobom podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Individuálny študijný program doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou, z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej skúšky, vybraných zo zoznamu schváleného odborovou komisiou, a zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na dizertačnú skúšku. Individuálny študijný program doktoranda obsahuje aj termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku.

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je v zmysle § 54 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. V externej forme doktorandského štúdia môže byť pedagogická činnosť nahradená inou odbornou činnosťou, ktorá súvisí s pedagogickou prácou.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia na FaF UK je v dennej forme najviac štyri akademické roky; v externej forme najviac päť akademických rokov.

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi skúšobnej komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi obhajoby. Diplom o udelení akademického titulu „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) vydáva univerzita.

Na poplatky spojené s doktorandským štúdiom a s vydaním diplomu sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a Štatútu Univerzity Komenského a vnútorné predpisy univerzity.

Akreditované študijné programy

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022 

Oznamy o obhajobách dizertačných prác 

Základné informácie a akreditované študijné programy