Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“) poskytuje doktorandské štúdium v registrovaných študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú ustanovenia v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a študijného poriadku univerzity. 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je predošlé absolvovanie študijného programu 2. stupňa, t. j. získanie vysokoškolského vzdelania v magisterskom (príp. doktorskom alebo inžinierskom) štúdiu podľa požiadaviek jednotlivých akreditovaných študijných programov.

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje kreditovým spôsobom podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ. Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.

Akreditované študijné programy

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 

Oznamy o obhajobách dizertačných prác