Školné a poplatky

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

VP č. 17/2021 Smernica rektora Univerzity Komenského v BA

Dodatok č. 1 VP č. 27/2021 Smernica rektora UK 

Príloha č. 2 Školné a poplatky v akademickom roku 2021/2022 

Príloha č. 3 Školné a poplatky v akademickom roku 2022/2023