Školné a poplatky

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

určuje VP č. 17/2021 Smernica rektora UK a detailne ich nájdete v  Prílohe č. 2