Študijný plán doktoranda

Individuálny študijný plán doktoranda

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje kreditovým spôsobom a prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia.

V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej skúšky, vybraných zo zoznamu schváleného odborovou komisiou, a zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na dizertačnú skúšku. Individuálny študijný program doktoranda obsahuje aj termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Študijná časť sa  končí absolvovaním dizertačnej skúšky. Doktorand má možnosť zapísať si navyše aj predmety, ktoré ponúka fakulta alebo iné fakulty UK vo svojich študijných programoch najmä magisterského štúdia, ak ich už neabsolvoval v predošlom stupni vysokoškolského štúdia.

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce; vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.

Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.

Doktorand počas svojho štúdia získava kredity najmä za tieto oblasti činností:

a) predmety študijnej časti doktorandského štúdia,

b) úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku,

c) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, výskumu alebo umenia (publikačná činnosť, ukončenie etapy výskumnej práce definovanej v individuálnom študijnom pláne a pod.), ktorá súvisí s témou dizertačnej práce,

d) pedagogickú činnosť na UK alebo fakulte (vedenie cvičení, seminárov a pod.),

e) dizertačnú prácu a jej obhajobu.

Doktorand musí získať kredity v takej skladbe, v akej to určuje študijný program.

Predmety doktorandských študijných programov a doplnkové predmety študijnej časti doktorandského štúdia, ktoré si doktorand zapísal, sa hodnotia klasifikačným stupňom absolvoval alebo neabsolvoval.