Informačné listy predmetov

Študijné programy:

Farmaceutická chémia (FMX) - informačné listy SK, informačné listy EN,
Farmakognózia (FMG) - informačné listy SK, informačné listy EN,
Farmakológia (FML) - informačné listy SK, informačné listy EN,
Klinická farmácia (KFC) - informačné listy SK, informačné listy EN

Študijná časť

Povinné predmety a skúšky

Názov predmetuKód študijného programuSemesterPočet kreditov
Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov 1FMG, FML, FMX, KFC110
Anglický jazyk a skúška z cudzieho jazykaFMG, FML, FMX, KFC110
Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov 2FMG, FML, FMX, KFC210

 

Povinne voliteľné predmety

Názov predmetuKód študijného programuSemesterPočet kreditov
Absolvovanie vybraných doktorandských prednášok a seminárovFMG, FML, FMX, KFC310
Absolvovanie iného predmetu z ponuky iných fakúlt univerzityFMG, FML, FMX, KFC1-4podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte
Úvod do vedeckého bádaniaFMG, FML, FMX, KFC14
Úvod do vedeckého písania v anglickom jazykuFMG, FML, FMX, KFC24

 

Ponuka povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v rámci predmetov:

  • Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov 1
  • Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov 2
  • Absolvovanie vybraných doktorandských prednášok a seminárov
  • Absolvovanie dizertačnej skúšky

Povinné a povinne voliteľné predmety

Názov predmetuKód študijného programu
Analytická chémiaFMG, FMX
Analytické monitorovanie hladín liečiv vo farmaceutickej praxiFMX, KFC
Anorganická chémiaFMX
Aplikovaná biochémiaKFC
BiochémiaFMG, FML, FMX
Farmaceutická botanikaFMG
Farmaceutická chémiaFMG, FMX
FarmakognóziaFMG
FarmakológiaFMG, FML, FMX, KFC
Farmaceutická technológiaFMG, FML, KFC
Fyzikálna chémiaFMX
FyziológiaFML
ImunológiaFML, KFC
Klinická farmáciaFMG, KFC
Klinická farmakológia a farmakoterapiaFML, KFC
Lekárenstvo-sociálna farmáciaFML, KFC
Molekulárna biológiaFML
Molekulárna biológia rastlínFMG
Nové trendy v oblasti prírodných liečivFMG
Organická chémiaFMX
Patologická fyziológiaFML, KFC
Technológia biologických liečivFML
ToxikológiaFML, KFC
Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosťKFC

Povinný výber najmenej troch predmetov v závislosti od flexibility trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania.

Vedecká časť

Povinná vedecká činnosť

Názov predmetuKód študijného programuSemesterPočet kreditov
Vypracovanie rukopisu vedeckej publikácie v cudzom jazyku ako prvý autorFMG, FML, FMX, KFC610
Aktívna účasť na vedeckom podujatí 1FMG, FML, FMX, KFCvšetky4
Aktívna účasť na vedeckom podujatí 2FMG, FML, FMX, KFCvšetky4
Ukončenie definovanej etapy vedeckého programu doktorandaFMG, FML, FMX, KFC7-8*
9-10**
5

*denná forma štúdia, **externá forma štúdia

 

Povinne voliteľná vedecká činnosť a vybrané vedecké aktivity

Názov predmetuKód študijného programuSemesterPočet kreditov
Pôvodná publikácia v karentovanom časopise - prvý autor*FMG, FML, FMX, KFCvšetky40
Pôvodná publikácia v karentovanom časopise*FMG, FML, FMX, KFCvšetky35
Pôvodná publikácia v nekarentovanom časopise s IF (impact factor) - prvý autor*FMG, FML, FMX, KFCvšetky30
Pôvodná publikácia v nekarentovanom časopise s IP (impact factor)*FMG, FML, FMX, KFCvšetky25
Pôvodná publikácia v domácom alebo zahraničnom nekarentovanom časopise indexovanom v databáze SCOPUS (odporúčaný je European Pharmaceutical Journal)FMG, FML, FMX, KFCvšetky10
Pôvodná vedecká publikácia v domácom alebo zahraničnom nekarentovanom a neindexovanom časopise alebo zborníkuFMG, FML, FMX, KFCvšetky7
Odborná publikácia v zahraničnom alebo domácom časopiseFMG, FML, FMX, KFCvšetky4
Publikovaný abstrakt v anglickom jazyku z vedeckého podujatiaFMG, FML, FMX, KFCvšetky3
Posudzovanie rukopisu článku zaslaného do indexovaného vedeckého časopisu (Scopus, Wos)FMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Aktívna účasť na vedeckom podujatí 3FMG, FML, FMX, KFCvšetky4
Aktívna účasť na vedeckom podujatí 4FMG, FML, FMX, KFCvšetky4
Individuálne štúdium vedeckej literatúryFMG, FML, FMX, KFCvšetky2
Získanie "Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov" (zodpovedný riešiteľ)FMG, FML, FMX, KFCvšetky20
Získanie "Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov" (spoluriešiteľ)FMG, FML, FMX, KFCvšetky10
Získanie "Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov" (zodpovedný riešiteľ)FMG, FML, FMX, KFCvšetky15
Získanie "Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov" (spoluriešiteľ)FMG, FML, FMX, KFCvšetky10
Účasť na riešení iného vedeckého projektuFMG, FML, FMX, KFCvšetky3
Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie)FMG, FML, FMX, KFCvšetky3
Citácia SCI, SSCIFMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Citácia ináFMG, FML, FMX, KFCvšetky3
Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkovFMG, FML, FMX, KFCvšetky5

*Doktorand počas štúdia musí byť autorom/spoluautorom dvoch publikácií s impact factorom

Iné aktivity

Pedagogická činnosť

Názov predmetuKód študijného programuSemesterPočet kreditov
Autorstvo učebných pomôcok a textovFMG, FML, FMX, KFCvšetky20
Spoluautorstvo učebných pomôcok a textovFMG, FML, FMX, KFCvšetky10
Spoluúčasť na vedení záverečnej práce magisterského štúdiaFMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Vedenie študentskej vedeckej činnosti (ŠVK)
FMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Vlastná pedagogická činnosť (cvičenia)FMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Vlastná pedagogická činnosť (semináre)FMG, FML, FMX, KFCvšetky7
Vedenie záverečnej práce bakalárskeho šútdiaFMG, FML, FMX, KFCvšetky5
Oponovanie bakalárskej práceFMG, FML, FMX, KFCvšetky5

Štátne skúšky

Dizertačná skúška a dizertačná práca

Názov predmetuKód študijného programuPočet kreditov
Absolvovanie dizertačnej skúškyFMG, FML, FMX, KFC20
Dizertačná práca a jej obhajobaFMG, FML, FMX, KFC30