Akreditované študijné programy

Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa doktorandské štúdium realizuje v týchto akreditovaných študijných odboroch (akreditácia 30. 10. 2015):

Denná forma štúdia:

 • Farmakológia v študijnom odbore Farmácia,
  štvorročné štúdium
 • Farmaceutická chémia v študijnom odbore Farmácia,
  štvorročné štúdium
 • Farmakognózia v študijnom odbore Farmácia,
  štvorročné štúdium
 • Klinická farmácia v študijnom odbore Farmácia,
  štvorročné štúdium

Externá forma štúdia:

 • Farmakológia v študijnom odbore Farmácia,
  päťročné štúdium
 • Farmaceutická chémia v študijnom odbore Farmácia,
  päťročné štúdium
 • Farmakognózia v študijnom odbore Farmácia,
  päťročné štúdium
 • Klinická farmácia v študijnom odbore Farmácia,
  päťročné štúdium

 

 

Charakteristika študijných programov:

Študijný program Farmakológia doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore Farmácia

Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmakológia

Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Biológia, Fyziológia, Molekulová biológia, Patologická fyziológia, Biochémia, Toxikológia, Mikrobiológia, Imunológia, Genetika, Klinická farmakológia a Klinická farmácia, Farmaceutická chémia, Farmakognózia, Galenická farmácia, Lekárenstvo, Sociálna farmácia a Farmakoepidemiológia

Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia (študijný program Farmácia, alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia na lekárskych, veterinárnych, prípadne prírodovedeckých fakultách).

Študijný program Farmaceutická chémia doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore Farmácia

Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmaceutická chémia

Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Anorganická chémia, Organická chémia, Bioorganická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Biochémia, Farmakológia, Stereochémia.

Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia (študijný program Farmácia, prípadne chemické študijné programy absolvované na univerzitách technického zamerania resp. prírodovedecké fakulty).

Študijný program Farmakognózia doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore Farmácia

Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmakognózia

Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Farmaceutická botanika, Biochémia, Analytická chémia, Farmakológia, Klinická farmácia, Molekulárna biológia rastlín, Farmaceutická chémia, Galenická farmácia

Podmienkou pre prijatie je ukončený spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Farmácia študijného odboru 7.3.1. Farmácia (alebo jeho ekvivalent v zahraničí), alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia v jednoodborovom študijnom programe Genetika a molekulárna cytológia alebo v jednoodborovom študijnom programe Molekulárna biológia alebo v jednoodborovom študijnom programe Genetika, vždy v študijnom odbore 4.2.1 Biológia, alebo v jednoodborovom študijnom programe Biochémia v študijnom odbore 4.1.14 Chémia (alebo ich ekvivalent v zahraničí) a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.


Študijný program Klinická farmácia doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore Farmácia

Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia (študijný program Farmácia, alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia na lekárskych fakultách).

Hlavný predmet prijímacej skúšky: Klinická farmácia

Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Patologická fyziológia, Imunológia, Mikrobiológia, Patobiochémia, Toxikológia, Farmakológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia, Lekárenstvo-sociálna farmácia, Aplikovaná štatistika pre farmaceutov, Farmakoepidemiológia, Farmaceutická informatika, Farmakoekonomika