Ročné hodnotenie

Kontrolnou etapou doktorandského štúdia je koniec každého roku štúdia.

Na pokračovanie v doktorandskom štúdiu musí študent

  • dennej formy doktorandského štúdia získať v každom roku štúdia minimálne 40 kreditov,
  • externej formy doktorandského štúdia získať v každom roku štúdia minimálne 30 kreditov.

Na konci každého roku štúdia predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (ďalej len „ročné hodnotenie doktoranda“) s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu. Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho individuálnom študijnom pláne.

Študent dennej formy štúdia si môže v jednom akademickom roku zapísať najviac  90 kreditov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa a na základe písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi zapísať si v danom akademickom roku predmety aj za viac ako jedenapolnásobok štandardnej záťaže. Rozhodnutie dekana o povolení alebo nepovolení zapísania si predmetov za viac ako jedenapolnásobok štandardnej záťaže je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Nesplnenie podmienok kontrolnej etapy doktorandského štúdia uvedených v odsekoch 2 a 3 alebo neplnenie podmienok individuálneho študijného plánu je dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom hodnotení doktoranda podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.