Ročné hodnotenie

Na pokračovanie v doktorandskom štúdiu musí študent v rámci kontrolnej etapy, ktorou je koniec každého roku štúdia získať: 

a) v dennej forme minimálne 40 kreditov,

b) v externej forme minimálne 30 kreditov.

Na konci každého roku štúdia predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia individuálneho študijného plánu  doktoranda (ďalej len „ročné hodnotenie doktoranda“) s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu. Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho individuálnom študijnom pláne.

Nesplnenie podmienok kontrolnej etapy doktorandského štúdia alebo neplnenie podmienok individuálneho študijného plánu je dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom hodnotení doktoranda podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.