Profil absolventa

Farmaceutická chémia

Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti farmaceutickej chémie, zameranej na problematiku dizajnu, syntézy, analýzy a hodnotenia biologicky aktívnych zlúčenín. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment. Hlavným cieľom týchto aktivít je teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód využívaných pri chemickom štúdiu biologicky aktívnych zlúčenín. Schopnosti študenta po absolvovaní študijného programu budú vychádzať z rámcových tém, ktoré sú nasledovné: dizajn nových biologicky aktívnych zlúčenín, totálna syntéza biologicky aktívnych zlúčenín, chemická modifikácia prírodných zlúčenín s cieľom zvýšiť ich biologickú aktivitu, dôkaz štruktúry pripravených zlúčenín, analytické hodnotenie reakčných zmesí aj izolovaných produktov, liečiv a biologicky aktívnych zlúčenín, štúdium fyzikálno-chemických vlastností pripravených zlúčenín, štúdium interakcií biologicky aktívnych zlúčenín s lipidmi, bielkovinami a DNA extrahovanými z biologických zdrojov, hodnotenie biologických aktivít bioaktívnych zlúčenín na rôznych úrovniach (in silico, in vitro, in vivo), hodnotenie toxikologického účinku liečiv a biologicky aktívnych zlúčenín na modelových organizmoch vo vzťahu k ich vplyvu na ľudský organizmus a životné prostredie. Dosiahnutie potrebných výsledkov výskumu počas štúdia si vyžaduje, aby si študenti osvojili nielen teoretické vedomosti, ale nadobudli aj zručnosti v oblasti moderných syntetických metód, preparatívnych a analytických inštrumentálnych metód, ktoré využíva farmaceutická chémia.

Absolventi študijného programu Farmaceutická chémia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, budú ovládať zásady a metodológiu vedeckej práce a budú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti farmácie, chémie a farmaceutického výskumu. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v súvisiacich medicínskych, farmaceutických a prírodovedných disciplínach, vedných odboroch a študijných programoch, ako sú napr. anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, biochémia, jadrová chémia, fyzikálna chémia, lekárska chémia. Vedomosti a zručnosti sa tiež uplatnia v riešení multidisciplinárnych problémov s prepojením na farmaceutickú technológiu, farmakológiu a pod. Absolventi programu majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia v uvedených disciplínach, vedných odboroch a študijných programoch.

Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je poznanie a rozvoj nových metód výskumu a vývoja syntetických liečiv zameranej na ich dizajn, syntézu, analýzu a hodnotenie. Úspešný absolvent doktorandského štúdia musí preukázať, že má nielen teoretické vedomosti v danej oblasti, ale aj praktické zručnosti vo farmaceuticko-chemickom výskume a je schopný samostatne vedecky pracovať. Zároveň musí byť schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov vo vedeckých časopisoch.

Farmakognózia

Počas doktorandského štúdia si študent v tomto študijnom programe osvojuje vedomosti z oblasti farmakognózie, zameranej na problematiku izolácie, identifikácie a hodnotenia biologicky aktívnych zlúčenín prírodného pôvodu. V priebehu štúdia sa študent naučí samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment. Hlavným cieľom týchto aktivít je teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód využívaných pri farmakognostickom štúdiu biologicky aktívnych zlúčenín prírodného pôvodu. Schopnosti študenta po absolvovaní študijného programu budú vychádzať z rámcových tém, ktoré sú nasledovné: vyhľadávanie nových prírodných zdrojov biologicky aktívnych zlúčenín, izolácia biologicky aktívnych prírodných zlúčenín, analytické hodnotenie prírodných zdrojov, hľadanie chemotaxonomických súvislostí, štúdium rastlinných biosyntetických procesov, určovanie štruktúry izolovaných prírodných látok, štúdium fyzikálno-chemických vlastností izolovaných prírodných zlúčenín, optimalizácia extrakcie prírodných zdrojov pri izolácii obsahových látok, štandardizácia pripravených extraktov, hodnotenie biologických aktivít biologicky aktívnych prírodných zlúčenín in vitro, ex vivo a in vivo, štúdium interakcií medzi jednotlivými izolátmi prírodného pôvodu pri hodnotení ich biologických aktivít, štúdium interakcií medzi izolátmi prírodného pôvodu a (semi)syntetickými liečivami pri hodnotení ich biologických aktivít interpretácia výsledkov biologického testovania metódami molekulového dokovania, hodnotenie toxikologického účinku prírodných izolátov na modelových organizmoch vo vzťahu k ich vplyvu na ľudský organizmus a životné prostredie. Na dosiahnutie výsledkov výskumu počas štúdia sa vyžaduje, aby si študenti osvojili nielen teoretické vedomosti, ale nadobudli aj zručnosti v oblasti moderných experimentálnych metód, ktoré využíva farmakognózia.

Absolventi študijného programu Farmakognózia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, budú ovládať zásady a metodológiu vedeckej práce a budú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti farmácie, farmakognózie a farmaceutického výskumu. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v súvisiacich farmaceutických odboroch, ako je napr. galenická farmácia a farmakológia. Absolventi odboru majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia v uvedených disciplínach, vedných odboroch a študijných programoch.

Požiadavkou na absolvovanie študijného programu je poznanie a rozvoj nových metód výskumu a vývoja prírodných liečiv zameranej na ich vyhľadávanie, izoláciu, analýzu a biologické hodnotenie. Úspešný absolvent doktorandského štúdia musí preukázať, že má nielen teoretické vedomosti v danej oblasti, ale aj praktické zručnosti vo farmaceutickom výskume a je schopný samostatne vedecky pracovať. Zároveň musí byť schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných časopisoch.

Farmakológia

Absolvent študijného programu farmakológia - 3. stupeň (PhD) ovláda vedecké metódy výskumu v študijnom programe farmakológia s orientáciou na výskum a vývoj nových biologicky účinných molekúl, nových mechanizmov účinku známych biologicky účinných molekúl a identifikáciu nových farmakologických cieľov. Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z nasledujúcich oblastí farmakológie: farmakodynamiky, farmakokinetiky, farmakogenomiky, toxikológie liečiv, farmakogenetiky, dosológie, interakcií liečiv, nežiadúcich účinkov, molekulovej farmakológie a terapeutického použitia liečiv.

Počas doktorandského štúdia si študent v študijnom programe farmakológia (3. stupeň vysokoškolského štúdia) osvojuje vedomosti z oblasti farmakológie, zameranej na problematiku účinkov liečiv na molekulárnej a bunkovej úrovni ako aj na úrovni organizmu ako celku. Absolvent programu je schopný identifikovať a formulovať vedecké problémy, realizovať experimenty, získať experimentálne dáta, získané poznatky spracovať správne ich interpretovať a zohľadniť pritom súčasný stav poznania, formulovať závery a publikovať ich vo vedeckej a odbornej literatúre. Okrem toho je schopný aktívnej pedagogickej činnosti. V priebehu štúdia sa študent naučí ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja v študijnom programe farmakológia a súvisiacich študijných programoch, t.j. samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment. Hlavným cieľom týchto aktivít je teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód využívaných pri farmakologickom štúdiu biologicky aktívnych zlúčenín. Schopnosti študenta po absolvovaní študijného programu budú vychádzať z rámcových tém, ktoré sú nasledovné: farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti syntetických a prírodných liečiv a biologicky aktívnych molekúl, molekulárne mechanizmy účinku syntetických a prírodných liečiv a biologicky aktívnych molekúl, receptory a cieľové molekuly liečiv a biologicky aktívnych molekúl, štúdium účinkov liečiv a biologicky aktívnych molekúl na biochemické, molekulárno-biologické, genetické, či patologické procesy buniek, tkanív, orgánových systémov a živých organizmov, štúdium translačných možností a vývoj in silico metód na overovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností liečiv, štúdium aspektov biodostupnosti liečiv a biologicky aktívnych molekúl vo vzťahu k liečbe ochorení, štúdium interakcií biologicky aktívnych zlúčenín s lipidmi, bielkovinami a DNA extrahovanými z biologických zdrojov, hodnotenie biologických aktivít biologicky aktívnych zlúčenín na rôznych úrovniach organizmu, hodnotenie farmakologického a toxikologického účinku liečiv a biologicky aktívnych zlúčenín na modelových organizmoch vo vzťahu k ich vplyvu na ľudský organizmus a životné prostredie, identifikácia nových farmakologických cieľov pre vývoj inovatívnych liečiv, predklinický a klinický výskum inovatívnych liekov so zameraním na problematiku farmakokinetiky, toxikokinetiky a primárnej, sekundárnej a bezpečnostnej farmakodynamiky. Na dosiahnutie výsledkov výskumu počas štúdia sa vyžaduje aby si študenti osvojili nielen teoretické vedomosti, ale nadobudli aj zručnosti v oblasti moderných experimentálnych fyziologických, molekulárno-biologických, biochemických metód a klinicko-diagnostických metód, ktoré využíva farmakológia a súvisiace disciplíny.

Absolventi študijného programu farmakológia ovládajú zásady a metodológiu vedeckej práce a sú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti farmácie a farmaceutického výskumu s dôrazom na farmakologické aspekty. Absolvent programu farmakológia preukázateľne disponuje širokými teoretickými vedomosťami, ktoré mu spolu s praktickými znalosťami dovoľujú: vedecky bádať a prinášať nové poznatky, ako aj vlastné riešenia problémov v oblasti farmakológie, ktoré je možné využiť tak v teoretickej rovine poznania ako aj vo farmakoterapeutickej praxi, prípade pre rozvoj iných súvisiacich programov. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v súvisiacich medicínskych, farmaceutických a prírodovedných disciplínach, vedných odboroch a študijných programoch, ako sú napr. klinická farmakológia, klinická farmácia, toxikológia, molekulárna biológia, normálna a patologická fyziológia. Absolventi študijného programu farmakológia majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia v uvedených disciplínach, vedných odboroch a študijných programoch. Absolvent študijného programu farmakológia si preukázateľne osvojí zásady vedeckej práce, zásady vedeckého formulovania problému, získal praktické skúsenosti na experimentálne štúdium farmakologických problémov, osvojil si právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov v publikačnej a  prednáškovej forme, prispel k rozvoju študijného programu  farmakológia a môže priniesť nové poznatky aj  pre klinickú prax. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu farmakológia je preukázateľná schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných a najmä vedeckých časopisoch.

Klinická farmácia

Absolvent študijného programu klinická farmácia - 3. stupeň (PhD) ovláda vedecké metódy výskumu v študijnom programe klinická farmácia s orientáciou na účelné a bezpečné využitie liekov. Zameranie sa týka jednej alebo viacerých z nasledujúcich oblastí klinickej farmácie: predklinické a klinické hodnotenie nových liečiv, klinická farmakokinetika, prevencia a farmakoterapia akútnych a chronických ochorení, farmakoterapeutické problémy a liekové pochybenia, farmaceutická starostlivosť, racionálne použitie liekov u rizikových skupín pacientov, toxikológia liečiv, farmakogenetika a farmakovigilancia.

Počas doktorandského štúdia si študent v študijnom programe klinická farmácia (3. stupeň vysokoškolského štúdia) osvojuje vedomosti z oblasti klinickej farmácie, zameranej na problematiku utilizácie liekov, s dôrazom na ich racionálne a bezpečné použitie, na poskytovanie informácií a poradenstva o liekoch ako takých vrátane ich správneho použitia, na ohlasovanie nežiaducich účinkov farmaceutických výrobkov príslušným orgánom, na osobnú asistenciu pacientom, ktorí užívajú lieky, na prispievanie k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia, na reguláciu liekov a na poskytovanie klinickej farmaceutickej starostlivosti. Absolvent programu je schopný identifikovať a formulovať vedecké problémy, realizovať experimenty, získať experimentálne dáta, získané poznatky spracovať správne ich interpretovať a zohľadniť pritom súčasný stav poznania, formulovať závery a publikovať ich vo vedeckej a odbornej literatúre. Okrem toho je schopný aktívnej pedagogickej činnosti. V priebehu štúdia sa študent naučí pracovať s odbornou literatúrou, kriticky zhodnotiť publikované výstupy iných autorov, ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja v študijnom programe klinická farmácia a súvisiacich študijných programoch, t.j. samostatne formulovať vedecký problém, formulovať vedeckú hypotézu, pripraviť a realizovať vedecký experiment, vyhodnotiť získané výsledky a vyvodiť relevantné závery s výstupom do klinickej praxe. Hlavným cieľom týchto aktivít je teoretické, ako aj praktické zvládnutie metód využívaných v klinickom prostredí. Na dosiahnutie výsledkov výskumu počas štúdia sa vyžaduje aby si študenti osvojili nielen teoretické vedomosti, ale nadobudli aj zručnosti v oblasti štatistických metód, klinicko-diagnostických metód, ktoré využíva klinická farmácia a súvisiace disciplíny.

Absolventi študijného programu klinická farmácia ovládajú zásady a metodológiu vedeckej práce a sú spôsobilí vykonávať odbornú a vedeckú činnosť v oblasti farmácie a farmaceutického výskumu s dôrazom na klinicko-farmaceutické a klinicko-farmakologické aspekty. Absolvent programu klinická farmácia preukázateľne disponuje širokými teoretickými vedomosťami, ktoré mu spolu s praktickými znalosťami dovoľujú: vedecky bádať a prinášať nové poznatky, ako aj vlastné riešenia problémov v oblasti klinickej farmácie, ktoré je možné využiť tak v teoretickej rovine poznania ako aj vo farmakoterapeutickej praxi, prípadne pre rozvoj iných súvisiacich programov. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získajú štúdiom, im umožnia vykonávať tiež profesiu vedeckého pracovníka v súvisiacich medicínskych a farmaceutických programoch, ako sú napr. klinická farmakológia, lekárenstvo-sociálna farmácia, farmakológia, toxikológia, molekulárna biológia, aplikovaná biochémia, imunológia. Absolventi študijného programu klinická farmácia majú schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia v uvedených disciplínach. Absolvent študijného programu klinická farmácia si preukázateľne osvojil zásady vedeckej práce, zásady vedeckého formulovania problému, získal praktické skúsenosti pre štúdium klinicko-farmaceutických a klinicko-farmakologických problémov, osvojil si právne aspekty klinického výskumu, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov v publikačnej a  prednáškovej forme, prispel k rozvoju študijného programu klinická farmácia a môže priniesť nové poznatky aj pre klinickú prax. Požiadavkou na absolvovanie študijného programu klinická farmácia je preukázateľná schopnosť prezentovať vlastné výsledky výskumu odbornej verejnosti na konferenciách a vedeckých podujatiach a formou publikovania článkov v odborných a najmä vedeckých časopisoch.