Dizertačná skúška

Dizertačné skúšky AR 2023/2024 - Oznam

Dizertačná skúška v študijnom programe farmakológia sa bude konať dňa 25. marca 2024 od 10:00 hod., s miestom konania: FaF UK, Odbojárov 10, zasadacia sieň dekana, č.d. 39.

Dizertačná skúška v študijnom programe klinická farmácia sa bude konať dňa 25. marca 2024 od 13:00 hod., s miestom konania: FaF UK, Odbojárov 10, zasadacia sieň Vedeckej rady, č.d. 36.

Dizertačná skúška v študijnom programe farmaceutická chémia sa bude konať dňa 26. marca 2024 od 10.00 hod., s miestom konania: FaF UK, Odbojárov 10, zasadacia sieň dekana, č.d. 39.

Odporučené termíny

  • doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia sa odporúča prihlásiť na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia 
  • doktorandom v externej forme doktorandského štúdia, sa odporúča prihlásiť dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia

Podmienky

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov a absolvovanie predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom a individuálnym študijným plánom.

Podanie prihlášky

Prihláška na dizertačnú skúšku vrátane príloh  sa podáva v písomnej forme dekanovi prostredníctvom Oddelenia vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti, Referátu doktorandského štúdia (ďalej len OVDŠPČ, RDŠ).

Ďalšie informácie k podaniu prihlášky a aj prílohám boli zaslané študentom adresne na ich univerzitné e-mailové kontá.

Organizáciu a priebeh dizertačnej skúšky definuje Vnútorný predpis č. 15/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského, Farmaceutickej fakulty, detailne čl. 30.