Dizertačná skúška

Odporučenie

  • doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia sa odporúča prihlásiť na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia
  • doktorandom v externej forme doktorandského štúdia, sa odporúča prihlásiť na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, ak boli zapísaní na štúdium v akademickom roku 2020/2021 a najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, ak boli zapísaní na štúdium v akademickom roku 2019/2020

Dôležité pojmy v zmysle čl. 29 Vnútorného predpisu č. 1/2020 Študijného poriadku FaF UK v BA

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia.

Doktorand v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia.

Podmienkou  udelenia  súhlasu   s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov a absolvovanie predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom a individuálnym študijným plánom.

Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu k dizertačnej  skúške.

Prihláška na dizertačnú skúšku a písomná práca sa podávajú v písomnej forme dekanovi prostredníctvom referátu doktorandského štúdia (RVVČ a ZS FaF UK).

Písomnú prácu tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, ktoré obsahujú:  ciele dizertačnej práce, teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce, súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce, analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a stav rozpracovanosti dizertačnej práce.

Písomnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na písomnú prácu písomný posudok a navrhne jej hodnotenie klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

Dekan určuje oponenta písomnej práce na základe návrhu predsedu odborovej komisie. Oponent sa vyberá spomedzi odborníkov v študijnom odbore doktorandského štúdia.

Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci a časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti z okruhu tém podľa zamerania témy dizertačnej práce.

Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok. Právo skúšať na dizertačnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty. Predsedu  a členov skúšobnej komisie určuje na návrh predsedu odborovej komisie dekan. Aspoň jeden člen skúšobnej komisie nie je zo školiaceho pracoviska. Skúšobná komisia musí mať najmenej štyroch členov. Členom skúšobnej komisie môže byť oponent písomnej práce, ak je osobou oprávnenou skúšať na štátnej skúške a bol dekanom na návrh predsedu odborovej komisie určený ako člen skúšobnej komisie. Ak oponent nie je členom skúšobnej komisie, je prizvaný na dizertačnú skúšku a pri jej hodnotení má právo vyjadriť sa. Členom skúšobnej komisie nemôže byť školiteľ. Školiteľ je prizvaný na dizertačnú skúšku a pri jej hodnotení má právo vyjadriť sa. Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov skúšobnej komisie vrátane predsedu skúšobnej komisie a člena skúšobnej komisie, ktorý nie je zo školiaceho pracoviska doktoranda. 

Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na dizertačnej skúške, je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie prostredníctvom referátu doktorandského štúdia vopred alebo najneskôr do troch pracovných dní po termíne dizertačnej skúšky, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa doktorand bez ospravedlnenia nedostaví na dizertačnú skúšku, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu dizertačnej skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

Ak doktorand bol na dizertačnej skúške hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, má právo na jeden opravný termín.

Hodnotenie klasifikačným stupňom neprospel na opravnom termíne dizertačnej skúšky je podľa zákona o vysokých školách dôvodom na vylúčenie doktoranda zo štúdia.  

 

POZNÁMKA: Podmienky kontrolných etáp štúdia, podmienky pre vykonanie štátnych skúšok a predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku fakulty účinného do 31. augusta 2020."