Veda a výskum

Fakulta má prioritné postavenie v univerzitnom výskume na Slovensku v odboroch farmácie.
V oblasti vedy a výskumu má fakulta stanovených viacero priorít:

  • organizuje a spoluorganizuje viaceré fóra pre prezentáciu výsledkov VVČ s celoslovenským a medzinárodným významom (Syntéza a analýza liečiv, Technologické dni, Klinická farmácia),
  • pretrváva podpora inovácií v oblasti laboratórnej vybavenosti katedier,
  • pokračuje aktivita fakulty v rámci programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti VVČ mladých vedeckých pracovníkov,
  • integrácia vedeckovýskumných kapacít fakulty a spolupráca katedier vo výskume,
  • využívanie možností spolufinancovania infraštruktúry fakulty zo štrukturálnych fondov EÚ.