Projekty a granty

<output>Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK</output>

Granty pre doktorandov denného štúdia UK v BA (preklik na univerzitné webové sídlo) 

 

Granty Farmaceutickej fakulty UK v BA - NOVÉ

Nový vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty č. 5/2022 : „Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte“ktorý nadobudol účinnosť schválením Vedeckou radou FaF UK dňa 22. marca 2022.  (Prijatím tohto poriadku stráca platnosť „Poriadok rozdeľovania grantov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave“ zo dňa 4. 12. 2014.)

V zmysle vyššie uvedeného predpisu si môžu učitelia, vedecký pracovníci a doktorandi na podporu svojich vedeckých projektov vybrať z troch typov grantov: 

 

1. GRANT FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE 

(URČENÝ PRE DENNÝCH A EXTERNÝCH DOKTORANDOV, PRVÝ ODDIEL VYŠŠIE UVEDENÉHO PREDPISU)

Žiadosť pozostáva z dvoch častí:

Formulár 1a

Formulár 1b  

Aktuálne informácie nájdete tu.

 

2. GRANT vedeckej rady FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE 

(URČENÝ PRE MLADÝCH UČITEĽOV, VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DENNÝCH DOKTORANDOV, DRUHÝ ODDIEL VYŠŠIE UVEDENÉHO PREDPISU)

Žiadosť pozostáva z dvoch častí:

Formulár 2a

Formulár 2b

Aktuálne informácie nájdete tu.

 

3. GRANT NA PODPORU ZAHRANIČNÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV NA FARMACEUTICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE 

(TRETÍ ODDIEL VYŠŠIE UVEDENÉHO PREDPISU)

Žiadosťou je: 

Formulár 3

 

 

Ďalšie dôležité informácie k projektom a grantom: