Grant Vedeckej rady

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VR FAF UK

DEKAN FARMACEUTICKEJ FAKULTY A PREDSEDA VEDECKEJ RADY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE VYHLASUJE VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VEDECKEJ RADY FAF UK PRE ROK 2023. 

Vedecká rada FaF UK na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.marca 2023 prerokovala a schválila tému výzvy:

Výskum nových bioaktívnych látok

 

Technické a formálne podmienky grantu sú uvedené v článkoch 12 až 18 Vnútorného predpisu FaF UK č. 5/2022 Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte.

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Veda/GrantyFaFUK/Vnutorny_predpis_5_2022_Poriadok-rozdelovania-grantov-na-FaF-UK.pdf

Žiadosti sa podávajú elektronicky aj v listinnej forme.

Termín podania žiadosti (elektronicky aj v listinnej forme): najneskôr do 15.mája 2023.

Formuláre k žiadosti sú uvedené na webovom sídle fakulty:

https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/

Viac informácií k podaniu žiadosti bude k dispozícii v usmernení k podaniu žiadosti.

VÝZVA (pdf) 

USMERNENIE K PODANIU K ŽIADOSTI O GRANT VR FAF UK

Pri podaní žiadosti prosím postupujte podľa usmernenia a platných predpisov.

Usmernenie k podaniu žiadosti o Grant VR FaFUK (pdf)

KONTAKT

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť:

prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc.

frecerfpharm.uniba.sk 

 

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov:

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

+421 2 50 117 107

lendvayovafpharm.uniba.sk