Grant na podporu denných a externých doktorandov FaF UK

Právna úprava

Nový vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty č. 5/2022 : „Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte“ktorý nadobudol účinnosť schválením Vedeckou radou FaF UK dňa 22. marca 2022.  (Prijatím tohto poriadku stráca platnosť „Poriadok rozdeľovania grantov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave“ zo dňa 4. 12. 2014.)

 

Podanie žiadosti

GRANT FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE (URČENÝ PRE DENNÝCH A EXTERNÝCH DOKTORANDOV, PRVÝ ODDIEL VYŠŠIE UVEDENÉHO PREDPISU)

 

Žiadosť pozostáva z dvoch častí:

Formulár 1a

Formulár 1b 

 

Aktuálne informácie -  NOVÉ !

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle prvého oddielu VP č. 5/2022 - Poriadku rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte boli dekanom fakulty, na základe návrhu grantovej komisie, udelené granty týmto doktorandom: 

Zoznam úspešných žiadateľov pre rok 2023 (pdf)

Srdečne blahoželáme. 

 


Zoznam úspešných žiadateľov: