Medzinárodné vzťahy

AKTUÁLNE

 • VÝSLEDKY Z VÝBEROVÉHO KONANIA NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 - 29. marec 2022: 
 • Zápisnica z výberového konania na mobilitu Erasmus - štúdium, vrátane konečného poradia uchádzačov - dostupná: TU 
 • ABSOLVENTSKÁ STÁŽ 2022/2023 - online WEBINÁR - 7. apríl 2022 - o 16:00: registračný formulár: TU
 • ERASMUS+ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/23 - VÝZVA OTVORENÁ!!!
 • Viac informácií nájdete: TU

 • ERASMUS+ ABSOLVENTSKÁ STÁŽ 2022/23 - pre Mgr. a PhD. študentov v končiacich ročníkoch - DEADLINE na podávanie prihlášok: 30. 4. 2022.

          Viac informácií nájdete: TU

 • ONLINE AKADÉMIA EUROPASS - webinár k novinkám a možnostiam bezplatnej európskej online platformy, k vytvoreniu si vlastného profilu, profesionálneho životopisu, motivačného listu, k uchovávaniu svojich dokumentov v "Moja knižnica" a mnohé ďalšie:

          Záznam z podujatia (23. 11. 2021): TU  alebo na sociálnych sieťach Europass Slovensko:

          na FB a instagrame

           Viac aj: TU

 • GRANT NA ŠPECIÁLNE POTREBY PRE ÚČASTNÍKOV MOBILITY:                                                         PRE ŠTUDENTOV (viac info: TU) A PRACOVNÍKOV UK (viac info: TU)
 • ERASMUS+ 2021/22: PONUKA ŠKOLENÍ A KURZOV PRE PEDAGÓGOV A PRE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 • POZOR!!! 

            NOVÁ PLATFORMA NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ NA LETO 2021 A PRE AR 2021/22. KLIKNI: TU

            NOVÁ PLATFORMA NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ NA MALTE. KLIKNI: TU

 

          S nadobudnutím účinnosti od 1. apríla 2016.

ERASMUS+

ERASMUS+ je nový program EÚ zameraný na aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v rokoch 2014-2020. Jeho cieľom je modernizácia a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania nielen v Európe ale aj inde vo svete. Tak študentom ako aj zamestnancom vysokoškolských inštitúcií ponúka možnosť zlepšenia si svojich zručností a študentom po ukončení štúdia zvýšenie zamestnateľnosti vo svojom odbore.

Program Erasmus+ spája predchádzajúce programy EÚ, a to:

 • Program celoživotného vzdelávania (LLP) - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig
 • Mládež v akcii
 • programy medzinárodnej spolupráce - Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy; novou aktivitou v rámci programu sa stal Šport

Erasmus+ dáva možnosť uchádzať sa o granty na rôznorodé akcie a aktivity týkajúce sa oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom umožňuje počas istého obdobia stráveného v zahraničí prehlbovať svoje poznatky, získavať nové skúsenosti a tak prispievať k zvyšovaniu zamestnateľnosti.

Centralizované akcie uskutočňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Decentralizované akcie vykonávajú jednotlivé Národné agentúry v krajinách zapojených do programu. Tzv. kontaktné body (International Contact Points), fungujúce v každej z nich, sprostredkovávajú kontakt medzi záujemcami o spoluprácu s krajinami mimo EÚ a ostatnými, tzv. partnerskými krajinami zapojenými do programu. V partnerských krajinách riadia akcie spojené s Erasmus+ Národné kancelárie Erasmus+ (National Erasmus+ Offices).

 

ERASMUS+ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ:

Cieľom programu Erasmus+ je modernizovať a zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania v Európe i mimo nej. Študentom a vysokoškolským pracovníkom poskytuje možnosť prehlbovať svoje vedomosti, nadobúdať nové zručnosti a zvyšovať tak svoje šance uplatnenia sa na trhu práce.

Program umožňuje:

A. Študentom vysokých škôl:

 1. Štúdium v zahraničí - študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v dĺžke trvania 3-12 mesiacov.
 2. Stáže - prax v zahraničnom podniku (vr. vysokoškolskej inštitúcie) v dĺžke trvania 2-12 mesiacov.

B. Zamestnancom vysokých škôl:

 1. Výučba na vysokej škole - výučba na partnerskej vysokej škole alebo pozvanie pracovníkov zo zahraničnej vysokej školy na výučbu na danej vysokej škole za účelom odovzdávania praktických skúseností študentom.
 2. Školenia - stáž alebo školenie v podniku alebo na zahraničnej vysokej škole pre učiteľov a ostatných zamestnancov vysokých škôl.

 C. Spoluprácu vysokých škôl:

 1. Príprava programov Spoločného magisterského štúdia (JMD - Joint Master Degrees)
 2. Projektová spolupráca - možnosť zapojenia sa vysokých škôl a podnikov do nasledujúcich typov projektov: 

          - Strategické partnerstvá

          - Projekty zamerané na budovanie kapacít

          - Znalostné aliancie

D. Spoluprácu s krajinami mimo EÚ:

     Prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie kompetencií a rozvoj vysokých škôl Erasmus+ umožňuje spoluprácu s vysokoškolskými inštitúciami zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Podporú sa:

 1. Spoločné projekty - orientované na zlepšovanie kurikúl, učebných metód a materiálov,
 2. Štrukturálne projekty - zamerané na rozvoj a reformu vysokoškolských inštitúcií a systémov v partnerských krajinách.

E. Jean Monnet:

     Akcia zameraná na podporu excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti európskych štúdií s cieľom podporiť dialóg medzi akademickou obcou a tvorcami politík, hlavne ale podporiť riadenie politík EÚ.

 

Viac k programu Erasmus+:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_sk.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/index_sk.htm

http://www.erasmusplus.sk/index.php?IDprj=0

http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/erasmus/

 

 

 

MOBILITA ŠTUDENTOV (SMS, SMP)