Medzinárodné vzťahy

MALI BY STE VEDIEŤ ...

NOVINKY, PONUKY, DÔLEŽITÉ TERMÍNY, ktoré by Vám rozhodne nemali ujsť.

(Pre študentov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov.)

ABSOLVOVANIE POVINNEJ LEKÁRENSKEJ PRAXE 1 (5-MESAČNÁ) V RÁMCI ERASMUS+: POKYNY PRE ŠTUDENTOV 4. ROČNÍKA

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO ABSOLVOVANIA STÁŽE POČAS ŠTÚDIA:

1 prihláška = 1 stáž = 1 lekáreň = 1 mesto / krajina.

 

ZÁKLADNÝ POSTUP:

1. OSLOVENIE LEKÁRNE - študent si vyberie zo zoznamu lekární, v ktorých študenti stážovali v minulých rokoch alebo osloví vybranú lekáreň v rámci EÚ, pričom prediskutuje vhodnosť danej lekárne v rámci uznania povinnej lekárenskej praxe. 

2. PODANIE PRIHLÁŠKY NA ERASMUS+ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA - študent si podá prihlášku v termíne: 19. 2. - 31. 3. 2024; postupuje podľa pokynov na podanie prihlášky.

3. OBDRŽANIE POTVRDZOVACIEHO MAILU O SCHVÁLENÍ PRIHLÁŠKY - až v tomto kroku študent začína s vybavovaním dokumentov pre samotnú povinnú lekárenskú prax; postupuje podľa pokynov na webovej stránke Katedry organizácie a riadenia farmácie pre predmet "Lekárenská prax 1 (5-mesačná)".

4. NAHRATIE ERASMUS+ DOKUMENTOV DO MOBILITY-ONLINE - študent postupuje presne podľa inštrukcií v maile, ktorý dostane po schválení prihlášky ako i podľa pokynov na webovej stránke a 6 týždňov pred vycestovaním na mobilitu nahrá požadované dokumenty:

 • LEARNING AGREEMENT - BEFORE MOBILITY - študent si dokument stiahne priamo z MO a vyplní podľa vzoru na webovej stránke.
 • EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA - študent si overí, či je EP platný počas celého obdobia mobility.
 • POTVRDENIE O UZATVORENOM KOMERČNOM POISTENÍ - študent si uzavrie KP buď iba na obdobie stáže, prípadne má vlastné, celoročné poistenie. Povinné KP zahŕňa: poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie právnej ochrany.
 • POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY - študent požiada o aktuálne potvrdenie svoju študijnú referentku v čase nahrávania dokumentov do MO.

5. ZMENY POČAS MOBILITY:

Predčasné ukončenie stáže - možné iba Z OBJEKTÍVNYCH DÔVODOV.

Predĺženie stáže - aspoň 1 MESIAC PRED PLÁNOVANÝM UKONČENÍM MOBILITY (» vyplnenie 2. časti Learning Agreement - During the mobility - podľa inštrukcií svojej fakultnej administrátorky).

O akejkoľvek zmene je potrebné informovať "KORF" (pani Eva Kuchtová) ako i Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility (erasmusfpharm.uniba.sk), a to BEZODKLADNE.

6. NAHRATIE DOKUMENTOV PO UKONČENÍ MOBILITY:

 • LEARNING AGREEMENT - AFTER MOBILITY - študent si podľa vzoru na webovej stránke vyplní 3. časť dokumentu, ktorý si pred mobilitou stiahol z Mobility-Online.
 • NAHRATIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV / ČESTNÉHO PREHLÁSENIA O ZDIEĽANEJ FORME (autom) ZELENEJ DOPRAVY - v prípade získania jednorazového príspevku na zelené cestovanie pred nástupom na mobilitu.

ERASMUS+

"VSTÚP DO SVETA MOŽNOSTÍ A ZAŽI NEZABUDNUTEĽNÉ MOMENTY SVOJHO ŽIVOTA."

MOBILITA ŠTUDENTOV

 • ŠTÚDIUM - výzva pre 2024/2025 otvorená do 15. februára 2024
 • ABSOLVENTSKÁ STÁŽ - pre čerstvých absolventov magisterského štúdia - výzva pre 2024/2025 otvorená do: 30. apríl 2024.

MOBILITA DOKTORANDOV

 • STÁŽ POČAS ŠTÚDIA - krátkodobá, "dlhodobá"
 • ABSOLVENTSKÁ STÁŽ - pre čerstvých absolventov doktorandského štúdia - výzva pre 2024/2025 otvorená do: 30. apríl 2024.

MOBILITA PEDAGÓGOV (STA/STA + STT)

 • Informácie pre uchádzačov o mobilitu za účelom školenia (STT) v akademickom roku 2023/2024

BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES (BIP)

 • Informácie pre študentov magisterského štúdia
 • Informácie pre študentov doktorandského štúdia
 • Informácie pre pedagógov

_______________________________________________________________________________________________________________

ENLIGHT

- aliancia v rámci širšieho programu ERASMUS+

"Desať univerzít, jeden ENLIGHT"

ONLINE KURZY, WEBINÁRE, KRÁTKODOBÉ PROGRAMY ("BIPs"), SEMESTRÁLNE POBYTY PRE ŠTUDENTOV

REGIONÁLNA AKADÉMIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO