ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

ZÁKLADNÉ FAKTY O ABSOLVENTSKEJ STÁŽI ...

Absolventská stáž je určená pre ...

... čerstvých absolventov magisterského a doktorandského štúdia a je zabezpečovaná konzorciom WorkSpace Europe - prvým konzorciom slovenských vysokých škôl v oblasti ERASMUS+ pracovných stáží, ktorého členom je aj UK.

Na absolventskú stáž sa hlásia študenti ...

... magisterského štúdia, a to v piatom (resp. v končiacom) roku štúdia,

... doktorandského štúdia, a to vo štvrtom (resp. v končiacom) roku štúdia,

zaregistrovaním sa na portáli: https://wse.solidintern.com/login do:     31. mája 2023.  


  POZNÁMKA PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA K REGISTRÁCII NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ:

  V prípade záujmu sa hlásia aj takí študenti, ktorí majú hotové letné štátnice v riadnom termíne, ale zimné štátnice absolvujú až v ďalšom AR, aktuálne v januári 2024, alebo letné štátnice (vr. obhajoby diplomovej práce) absolvujú až v náhradnom termíne v danom akademickom roku. 


  Doba trvania stáže ... minimálne 2 - maximálne 12 mesiacov ... v závislosti od počtu mesiacov, ktoré študent absolvoval počas svojho štúdia:  

  • Študenti spojeného magisterského štúdia - spolu 24 mesiacov.
  • Študenti doktorandského štúdia - spolu 12 mesiacov.

  ABSOLVENTSKÁ STÁŽ MUSÍ BYŤ UKONČENÁ DO 12 MESIACOV OD UKONČENIA ŠTÚDIA.

   Krajina prijímajúcej inštitúcie musí byť zapojená do programu ERASMUS+:

   • T. j. krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko a Turecko,
   • vrátane ostrovov (ostrovných štátov) prislúchajúcich k vyššie uvedeným krajinám.

   Po úspešnom výberovom konaní na domácej fakulte bude uchádzačovi aktivovaný vytvorený účet a získa tak plný prístup k pracovným ponukám a možnosť sa o tieto uchádzať.

   Ak si uchádzač sám vybaví prijímajúcu inštitúciu, svoj výber konzultuje priamo s WSE.

   Realizáciu a administráciu mobilít absolventov zabezpečuje ... 

   ... koordinátor konzorcia v súlade s UK dohodnutými podmienkami. Koordinátor pomáha záujemcom s výberom vhodnej zahraničnej stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ podľa pravidiel programu ERASMUS+.

   VÝBEROVÉ KONANIE ...

   ... prebieha na domácej fakulte po ukončení výzvy na podávanie prihlášok (na registráciu) na absolventskú stáž.

   Základnou podmienkou postupu uchádzača do výberového konania je odovzdanie ...

   • POVINNÝCH, A NA ZÍSKANIE BODOV AJ NEPOVINNÝCH DOKUMENTOV
   • a to podľa inštrukcií fakultnej administrátorky pre Erasmus+.

   Odovzdané dokumenty budú obodované a ohodnotené podľa aktuálnych "Kritérií výberu študentov na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2023/2024".

   Uchádzač musí získať aspoň 15 bodov za odovzdané povinné a nepovinné dokumenty.  

   Výsledný zoznam úspešných uchádzačov o absolventskú stáž bude postúpený WorkSpace Europe, ktoré študentom/absolventom následne aktivuje vytvorený účet. 

   Výsledky výberového konania budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke v príslušnej sekcii. 

   VÝBER INŠTITÚCIE ...

   Po úspešnom výberovom konaní a nominácii domácou fakultou ... 

   ... bude študentovi (absolventovi) aktivovaný vytvorený účet, a zároveň aj umožnený plný prístup k portálu ponúk so stážami, o ktoré sa môže uchádzať. 

   Študent si môže nájsť prijímajúcu inštitúciu aj sám a upovedomiť o tom WorkSpace Europe.

   Serióznosť vybranej inštitúcie si študent musí overiť sám, ideálne čo najskôr, aby mal ešte dosť času nájsť si v prípade potreby inú organizáciu a mohol tak včas nastúpiť na mobilitu.

   Vybraná krajina musí byť zapojená do programu ERASMUS+.  

            (Použité so súhlasom WorkSpace Europe).


   Ďalej postupujete podľa inštrukcií koordinátora z WorkSpace Europe.

   Viac informácií o konzorciu ako aj databázy na vyhľadávanie stáží nájdete na: www.workspaceeurope.sk

   GRANT A FINANČNÁ PODPORA ...

    INFORMÁCIE O...

   • VÝŠKE ZÁKLADNÉHO GRANTU - podľa krajiny stáže
   • PRÍSPEVKU NA ZELENÉ CESTOVANIE
   • PRÍSPEVKU (TOP-UP) PRE ŠTUDENTOV S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ 

   ... nájdeš: TU

    

   V roku 2023 sú zatiaľ preplácané 3 mesiace stáže.

   VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE SÚ DOSTUPNÉ: TU.