POISTENIE POČAS MOBILITY

KÓPIA KOMERČNÉHO POISTENIA - je povinnou súčasťou ERASMUS+ dokumentácie stážistu, ktorá sa nahráva do mobility online. V prípade predĺženia stáže je nutné si komerčné poistenie predĺžiť na nové obdobie mobility.

Poistenie MUSÍ byť uzatvorené na CELÚ DĹŽKU MOBILITY A MUSÍ zahŕňať:

  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany

STÁŽISTA môže využiť ERAPO POISTENIE, vytvorené špeciálne pre účely Erasmus+ mobility.

TYP mobility: PRACOVNÁ STÁŽ (nie "študijný pobyt")

RIZIKOVÁ skupina: TURISTA


VLASTNÉ POISTENIE:

Pokiaľ máte vlastné poistenie, toto MUSÍ ZAHŔŇAŤ VŠETKY ŠTYRI, VYŠŠIE UVEDENÉ KATEGÓRIE. 

V takomto prípade je potrebné nahrať dokument (potvrdenie od poisťovne, môže byť aj mailové), ktorý jasne preukazuje, že Vaše poistenie zahŕňa všetky vyššie uvedené poistenia. 


Informácie ku komerčnému poisteniu dostupné aj: TU.