MOBILITA ŠTUDENTOV

Študenti sa v rámci programu ERASMUS+ môžu zúčastniť dvoch základných typov mobilít, a to študijného pobytu alebo stáže:

1. ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT, RESP. ŠTUDIJNÁ MOBILITA je absolvovanie časti štúdia na zahraničných vysokých školách v štátoch Európskej únie, resp. v krajinách podieľajúcich sa na programe ERASMUS+, ktoré musí byť domácou univerzitou plne uznané a nahradené za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite.

2. ERASMUS+ STÁŽ je obdobie študentom strávené v podniku alebo v inej inštitúcii v krajine zapojenej do Programu ERASMUS+. Základným cieľom stáže je prehlbovanie a využívanie nadobudnutých poznatkov, získavanie nových praktických zručností, a to nielen v študovanom odbore ale i na úrovni osvojovania si jazykových znalostí a tak zvyšovať možnosti uplatnenia sa študentov na domácom i zahraničnom trhu práce. 

Existujú dva typy stáže:

  • stáž počas štúdia - keď je študent riadne zapísaný na štúdium, a to tak v akademickom roku, v ktorom sa hlási na ERASMUS+ mobilitu ako aj v akademickom roku, v ktorom sa jej zúčastní
  • absolventská stáž - určená pre absolventov štúdia

Počas magisterského štúdia je možné absolvovať mobilitu (štúdium + stáž) v dĺžke maximálne 24 mesiacov, v dennom doktorandskom štúdiu v dĺžke maximálne 12 mesiacov.