MOBILITA UČITEĽOV

Pedagogická mobilita (STA/STT) sa môže uskutočniť za účelom:

1. Prednáškovej činnosti 

2. Prednáškovej činnosti kombinovanej so školením/odbornou prípravou 

3. Školenia/odbornej prípravy s cieľom profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

 • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
 • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
 • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností.

V prípade prvých dvoch aktivít si pedagóg podáva prihlášku na STA mobilitu, v prípade školenia za účelom vyššie uvedeným postupuje podľa inštrukcií na realizáciu STT mobility. 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Obdobie realizácie mobility:

 • Od septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Kritériá schvaľovania prihlášok na mobilitu za účelom výučby (STA):

 • Celkové ciele mobility
 • Pridaná hodnota mobility (v súvislosti so stratégiami modernizácie a internacionalizácie zapojených inštitúcií)
 • Očakávané výsledky a dopad (napr. profesionálny rast zamestnancov oboch inštitúcií)
 • Počet mobilít v predchádzajúcom akademickom roku

 

Dĺžka pobytu: 

 • V závislosti od podmienok zazmluvnených s partnerskou univerzitou
 • Prehľad zahraničných univerzít: TU

 

Pracovný výkon:

 • Pedagóg musí odučiť minimálne 8 hodín za týždeň (pri mobilite za účelom výučby) alebo minimálne 4 hodiny za týždeň (pri kombinovanej mobilite - výučba + školenie).

 

Finančná podpora:

Bude Oddelením programu Erasmus+ RUK (ďalej iba OPE RUK) vyplatená na účet uvedený v zmluve o finančnej podpore pred vycestovaním v jednej splátke a zahŕňa grant na individuálnu podporu a grant na cestu

 • Grant na individuálnu podporu pokrýva náklady na ubytovanie, stravné, miestnu dopravu a iné nevyhnutné výdavky spojené s mobilitou. 
 • Grant na cestu predstavuje príspevok na cestovné náklady z miesta pôvodu účastníka do miesta aktivity a späť. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity, a to pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou
 • Zelené cestovanie je definované ako cestovanie, pri ktorom sa na prevažnú časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky (autobusy, vlaky), resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta jedným autom (tzv. car-pooling: potrebné priložiť čestné prehlásenie).

REALIZÁCIA POBYTU

Pedagóg sa o mobilitu na výučbu / výučbu + školenie uchádza na základe výzvy vyhlásenej Oddelením programu Erasmus+ RUK (ďalej iba OPE RUK) a sprostredkovanej domácou fakultou. 

Výzva sa plánuje otvárať 2x ročne.

 

Prihláška:

 • Podáva sa elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online.
 • Uchádzač si môže v zásade podať maximálne 3 prihlášky na jeden AR.

Formulár online prihlášky je dostupný: TU

O úspešnom podaní prihlášky je uchádzač informovaný mailom s priloženým odkazom na vstup do svojho workflow (pracovného prostredia Mobility Online), v ktorom si následne aktualizuje, resp. vyplní potrebné osobné a bankové údaje za účelom administrácie mobility. 

AKCEPTAČNÝ LIST ZO ZAHRANIČNEJ UNIVERZITY UŽ VIAC NIE JE POTREBNÉ NAHRÁVAŤ.

 

Výberové konanie:

 • Prebieha na príslušnej fakulte UK v súlade s kritériami výberu stanovenými OPE RUK.
 • Po výbere a označení úspešných prihlášok v Mobility Online domácou fakultou tieto schvaľuje OPE RUK.
 • Ak počet uchádzačov prevýši podmienky dohodnuté s partnerskou univerzitou, zvyšným uchádzačom bude ponúknutá mobilita za účelom výučby na inej partnerskej univerzite, prípadne mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy (STT) na univerzite, na ktorú sa pôvodne hlásili (maximálny počet pedagógov, ktorí sa môžu hlásiť na danú univerzitu a maximálny počet dní na osobu nájdete v Prehľade zazmluvnených zahraničných univerzít).

 

Vybratí uchádzači:

 • Po úspešnom výberovom konaní a formálnom schválení prihlášok bude vybratým uchádzačom umožnené v systéme Mobility Online nahrávať dokumenty a aktualizovať už vložené informácie týkajúce sa mobility.
 • Do systému sa účastník dostane pomocou odkazu, ktorý dostal v maile potvrdzujúcom jeho výber na mobilitu za účelom výučby / výučby + školenia. 

 

Postup administrácie mobility prostredníctvom systému Mobility Online (SOP):

 • Jednotlivé úkony pred mobilitou a po mobilite prebiehajú prostredníctvom systému Mobility Online. 
 • Postup administrácie: TU 

 

V prípade plánovanej zmeny schváleného obdobia učiteľskej mobility ma prosím čo najskôr kontaktujte. 

Dĺžku schválenej mobility NIE JE MOŽNÉ MENIŤ.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte osobne (Dekanát, 2. dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo telefonicky na kl.132.