MOBILITA UČITEĽOV

UČITEĽSKÁ MOBILITA (STA) V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

K STA mobilite je potrebné odovzdať nasledovné dokumenty:

 

A. Erasmus+ dokumenty 

B. Dokumenty súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou

 

A. ERASMUS+ DOKUMENT

Povinné dokumenty uchádzačov o mobilitu: 

 • ON-LINE Prihláška na STA mobilitu v AR 2018/2019
 • Akceptačný list zo zahraničnej univerzity - s uvedeným obdobím plánovanej mobility (čo najpresnejšie, prípadne aspoň mesiac), ktoré sa v prípade objektívnych dôvodov môže potom zmeniť

 

Inštrukcie k prihláseniu sa na Erasmus+ učiteľskú mobilitu:

1. PODANIE PRIHLÁŠKY - on-line: TU

Pokiaľ chcete uviesť aj príslušnosť ku konkrétnej katedre, napíšte názov katedry do kolonky "Comments".

2. NAHRATIE AKCEPTAČNÉHO LISTU - po podaní prihlášky dostanete automaticky vygenerovaný e-mail s informáciami o registrácii do softvéru a doplnení akceptačného listu.

 

Prehľad zazmluvnených univerzít pre STA - učiteľskú mobilitu pre AR 2018/2019

 

Zoznam - IIA - inter-inštitucionálnych (bilaterálnych) zmlúv - uzatvorených medzi UK/FaF a zahraničnou univerzitou/fakultou

 

OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

- počas trvania akademického roka 2018/2019

(september 2018 - september 2019)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE OHĽADNE STA MOBILITY

Všeobecné podmienky pre STA - učiteľskú mobilitu:

 • odporúčané kritériá
 • dĺžka pobytu
 • pracovný výkon - počet odučených hodín
 • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant
 • jazyková príprava

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.

 

Realizácia pobytu:

 • povinné dokumenty pre uchádzačov o STA mobilitu (viď vyššie)
 • povinnosti vybratých uchádzačov pred nástupom na mobilitu
 • povinnosti vybratých uchádzačov po návrate z mobility

 

Všetky dokumenty potrebné pre administráciu mobility je potrebné odovzdať svojej fakultnej administrátorke pre Erasmus+ NAJNESKÔR 6 týždňov pred nástupom na mobilitu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Spolu s dôkladne a náležite vyplneným programom mobility je k dokumentom nevyhnutné priložiť aj rozvrh výučby obsahujúci dni výučby, názvy prednášok (s krátkym popisom prednášanej témy) a rozsah výučby/prednášok zodpovedajúci minimálne 8 vyučovacím hodinám v prípade samostatnej učiteľskej mobility, resp. minimálne 4 vyučovacím hodinám v prípade kombinovanej mobility Výučba + Školenie.

ROZSAH HODÍN VÝUČBY VŠAK ZÁLEŽÍ OD DĹŽKY ABSOLVOVANEJ MOBILITY. POČET HODÍN POVINNEJ VÝUČBY SA ZVYŠUJE PRIAMO ÚMERNE S PLÁNOVANOU DĹŽKOU MOBILITY.

Rozvrh výučby musí byť potvrdený prijímajúcou univerzitou/fakultou/pracoviskom. Forma dokumentu NIE JE predpísaná.

Potrebné dokumenty nájdete: TU.

 

B. DOKUMENTY SÚVISIACE SO ZAHRANIČNOU PRACOVNOU CESTOU

 

Pred nástupom na mobilitu:

Miniminálne 2 týždne pred nástupom na mobilitu je fakultnej administrátorke pre Erasmus+ nevyhnutné odovzdať nasledovné dokumenty:

PRÍKAZ NA ZAHRANIČNÚ PRACOVNÚ CESTU

- vypracovaný na základe údajov v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie (Článok 3 - Finančný príspevok na individuálnu podporu a na cestu) a v Informačnom liste (podpísané dokumenty dostane uchádzač z OMV)

ŽIADOSŤ O ZAHRANIČNÚ PRACOVNÚ CESTU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA MOBILITU ZAMESTNANCOV NA VÝUČBU A ŠKOLENIE (komplet podpísaná)

INFORMAČNÝ LIST (komplet podpísaný)

V prípade použitia súkromného auta:

DOHODA O POUŽITÍ CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA - v cene cestovného lístka (vytlačená zo SAPu)

POTVRDENIE (stačí aj mailová komunikácia) ŽSSK o výške cestovného lístka (vr. miestenky) - 2. triedy - BRATISLAVA - miesto mobility - BRATISLAVA v termíne mobility

VŠETKY NÁLEŽITÉ DOKUMENTY uvedené na Dohode o použití cestného motorového vozidla, ktoré musia byť bezpodmienečne priložené k uvedenej dohode (v opačnom prípade táto NEBUDE platná)

 

Po ukončení mobility:

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility je fakultnej administrátorke pre Erasmus+ potrebné odovzdať nasledovné dokumenty:

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY - ktorá musí obsahovať:

 • účel ZPC - učiteľská mobilita - názov navštívenej inštitúcie
 • deň, presná hodina a miesto nástupu na ZPC, vrátane prekročenia hranice
 • deň, presná hodina a miesto ukončenia ZPC, vrátane prekročenia hranice
 • použitý dopravný prostriedok/prostriedky do/z miesta mobility
 • stručne popísaný pracovný program učiteľskej mobility
 • prílohy - vyúčtovanie cestovných lístkov - do/z miesta mobility (vrátane uvedenia celkovej ceny), vyúčtovanie cestovných lístkov MHD (taxík je možné použiť iba v nevyhnutnej, náležite odôvodnenej situácii), vyúčtovanie ubytovania (nevyhnutné uviesť, či raňajky boli v cene a presný počet poskytnutých raňajok), prípadne či a koľkokrát bola strava poskytnutá prijímajúcou inštitúciou
 • súčasťou príloh je aj CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ UČITEĽSKEJ MOBILITY vyhotovený a potvrdený zahraničnou univerzitou s uvedeným termínom výkonu práce (forma nie je predpísaná)

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo na kl. 132.