MOBILITA UČITEĽOV

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, milí kolegovia,

v súvislosti s aktuálne otvorenou výzvou na podávanie online prihlášok na učiteľskú mobilitu, resp. kombinovanú mobilitu (Výučba + Školenie) pre akademický rok 2023/24 by sme Vás radi informovali, že všeobecné informácie k mobilite sú dostupné na stránke OPE:

MOBILITY - VÝUČBA - STA

Deadline na podávanie prihlášok: 31. august 2023 (23:59)

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA K DĹŽKE MOBILITY:

Dĺžka mobility závisí od podmienok nastavených v Inter-inštitucionálnej zmluve medzi Farmaceutickou fakultou UK a zahraničnou univerzitou.

Všetky potrebné informácie k zazmluvneným partnerským univerzitám pre akademický rok 2023/2024 ako ...

 • Krajina prijímajúcej univerzity
 • Názov prijímajúcej univerzity (vr. prelinkovania na webovú stránku)
 • Erasmus kód
 • Maximálny počet osôb zazmluvnených pre fakultu pre daný akademický rok
 • Maximálny počet dní mobility zazmluvnených pre fakultu pre daný akademický rok (t. j. nie maximálny počet dní mobility na osobu v prípade, ak je zazmluvnených viac osôb)
 • Študijný odbor, pre ktorý je zmluva uzatvorená a ktorý zadávate v prihláške
 • Jazyk výučby počas učiteľskej mobility
 • Doplňujúca poznámka

... nájdete v "PREHĽADE ZAZMLUVNENÝCH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZÍT PRE UČITEĽSKÉ / KOMBINOVANÉ (VÝUČBA + ŠKOLENIE) MOBILITY (STA) PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024".

 • Z dôvodu priebežného obnovovania pôvodných zmlúv, prípadne zazmluvňovania nových zmlúv sa priložený "Prehľad" môže priebežne dopĺňať.
 • V prípade, pokiaľ by ste mali záujem o uzavretie úplne novej zmluvy pre Erasmus+ mobility (učiteľská, študentská) s univerzitou, s ktorou máte v rámci istého pracoviska (katedry) už rozbehnutú spoluprácu alebo by ste naopak túto radi nadviazali, pre ďalšie informácie prosím kontaktujte RMVM.

DOPLŇUJÚCA POZNÁMKA:

Osem univerzít spolu s UK tvorí "Alianciu európskych univerzít ENLIGHT" v rámci širšieho programu ERASMUS+.

Zmluvy sú uzatvorené na úrovni UK, na ktorej sa takisto schvaľujú prihlášky podané záujemcami o STA mobilitu na univerzite v rámci ENLIGHT.

Maximálny počet osôb a maximálny počet dní mobility je zazmluvnený na celú UK, nie na konkrétnu fakultu či odbor.

PODANIE PRIHLÁŠKY A CELÝ PROCES ADMINISTRÁCIE "ENLIGHT MOBILITY" PREBIEHA ŠTANDARDNE AKO U OSTATNÝCH STA MOBILÍT (s výnimkou vyššie uvedeného).

PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY JE VHODNÉ KONTAKTOVAŤ ZAHRANIČNÚ UNIVERZITU A DOHODNÚŤ SI OBDOBIE MOBILITY V MAXIMÁLNOM ROZSAHU DNÍ STANOVENOM V PRILOŽENOM "PREHĽADE":

 • Prihlášku vypisujete v anglickom jazyku.
 • Do prihlášky uvádzate meno a e-mail kontaktnej osoby na zahraničnej univerzite.
 • Schválené termíny mobility je možné ešte pred nástupom zmeniť.
 • SCHVÁLENÚ DĹŽKU MOBILITY NIE JE MOŽNÉ MENIŤ !
 • Green travel - sa zaškrtne v prihláške v prípade, ak na cestu na mobilitu použijete vlak, autobus, prípadne zdieľate cestu autom s ďalšou osobou. V prípade cesty vlakom / autobusom si prosím starostlivo uschovajte cestovné lístky na / z mobility, ktoré po ukončení nahráte do mobility online.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Výška individuálnej podpory a podpory na cestovné náklady NESMÚ BYŤ PREKROČENÉ !!!

V opačnom prípade je potrebné mať VOPRED, EŠTE PRED VYCESTOVANÍM DOHODNUTÉ, Z AKÉHO ZDROJA (napríklad katedrové prostriedky, grant zamestnanca a i.BUDE "NEDOPLATOK" PO NÁVRATE Z MOBILITY DOPLATENÝ.

Zamestnanec môže na mobilitu vycestovať vtedy, keď bude mať vyššie uvedené dohodnuté.

 

K PRIHLÁŠKE NIE JE POTREBNÉ NAHRAŤ AKCEPTAČNÝ LIST VYDANÝ ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility ("RMVM").