O fakulte

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. Vznikla v roku 1952 ako v poradí šiesta samostatná fakulta Univerzity Komenského. V rokoch 1960 – 1969 bola dokonca jedinou celoštátnou fakultou vo vtedajšom Československu.

V súčasnosti študuje na FaF UK v rôznych študijných programoch viac ako 1 000 študentov zo Slovenska a iných krajín. Na FaF UK pôsobí 9 profesorov a 30 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách.

Absolventi fakulty zastávajú významné a riadiace funkcie v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí (Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Slovenská akadémia vied, ministerstvá zdravotníctva, Európska lieková agentúra, Európska komisia a pod.), vo väčšine farmaceutických spoločností, na univerzitách v USA, Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku a i.

Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, Univerzitnú lekáreň a Fakultnú lekáreň, ktoré slúžia na výučbu a zároveň ako verejné zdravotnícke zariadenia.

FaF UK má vlastnú Záhradu liečivých rastlín, kde sa na ploche 1,5 hektára pestujú a uchovávajú liečivé rastliny pre výskum i výučbu, pričom genofond záhrady zahŕňa cca 850 rastlinných druhov.

Na fakulte pôsobí aj činorodý Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF), ktorý má naozaj široké pole pôsobnosti a každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií a aktivít, napr. v marci Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú i tzv. Kariérne dni farmaceutov), Beánia farmaceutov, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty, Tabletka farmaceutov a mnoho ďalších. V spolupráci s fakultou prebiehajú projekty Advanced Training in Pharmacy Care, Clinical Skills Event, a i.
SSŠF vydáva aj ocenený časopis Farmakoviny.

 

Prečo študovať u nás? 

 • Tradícia 
  Fakulta je hrdá na svoju históriu a na svojich už viac ako 11-tisíc absolventov.
 • Prestíž 
  Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne.
 • Jedinečnosť
  Absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.
 • Uplatnenie
  Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.