O fakulte

Farmaceutická fakulta je jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku. V rokoch 1960 – 1969 bola dokonca jedinou celoštátnou fakultou vo vtedajšom Československu. Absolventi fakulty, zastávajú významné a riadiace funkcie v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí (Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Slovenská akadémia vied, ministerstvá zdravotníctva, Európska lieková agentúra, Európska komisia a pod.), vo väčšine farmaceutických spoločností, na univerzitách v USA, Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku a i. Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia na výučbu a zároveň ako verejné zdravotnícke zariadenia. Farmaceutická fakulta má vlastnú Záhradu liečivých rastlín, kde sa na ploche 1,5 hektára pestujú a uchovávajú liečivé rastliny pre výskum i výučbu, pričom genofond záhrady zahŕňa cca 850 rastlinných druhov. Na fakulte pôsobí aj činorodý Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF, www.sssf.sk), ktorý má naozaj široké pole pôsobnosti a každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií a aktivít, napr. v marci Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú i tzv. Kariérne dni farmaceutov), Študentská liga Sanofi, Beánia farmaceutov, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty, Tabletka farmaceutov a mnoho ďalších. SSŠF vydáva aj ocenený časopis Farmakoviny.