Záhrada liečivých rastlín

Záhrada liečivých rastlín (ZLR) je účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty UK, ktorej hlavným zámerom je zhromažďovanie, udržiavanie a rozširovanie domácich a zahraničných liečivých a potenciálne liečivých rastlín. Genofond pracoviska zahŕňa cca 850 rastlinných druhov. Pracovisko spolupracuje so 150 domácimi a zahraničnými partnermi. Prostredníctvom Index seminum si s partnerskými pracoviskami vymieňa semená a vegetabiliá.

Dopestovaný rastlinný materiál slúži predovšetkým na potreby výučby povinných a povinne voliteľných predmetov farmaceutického štúdia (farmaceutická botanika, liečivé rastliny a farmakognózia), ďalej pre diplomantov, doktorandov ako aj na vedecko-výskumné účely pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.

ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách.

Index seminum 2022-2023 (súbor PDF)

Fotogaléria