Záhrada liečivých rastlín

Záhrada liečivých rastlín (ZLR) je účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty UK, ktorej hlavným zámerom je zhromažďovanie, udržiavanie a rozširovanie domácich a zahraničných liečivých a potenciálne liečivých rastlín. Genofond pracoviska zahŕňa cca 850 rastlinných druhov. Pracovisko spolupracuje so 150 domácimi a zahraničnými partnermi. Prostredníctvom Index seminum si s partnerskými pracoviskami vymieňa semená a vegetabiliá.

Dopestovaný rastlinný materiál slúži predovšetkým na potreby výučby povinných a povinne voliteľných predmetov farmaceutického štúdia (farmaceutická botanika, liečivé rastliny a farmakognózia), ďalej pre diplomantov, doktorandov ako aj na vedecko-výskumné účely pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.

ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách.

Index seminum 2014-2015 (súbor PDF)

 

 

Kontakty a geografická poloha ZLR FaF UK

Medzinárodný kontakt:

Hortus plantarum medicarum
Facultatis pharmaceuticae
Universitatis Comenianae
Bratislavensis


Kontakt: 

Záhrada liečivých rastlín FaF UK
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 3

Správa:
Kalinčiakova ul. 8, IV. posch., č. dv. 408
832 32 Bratislava
č. tel. (02) 50117198

Záhrada liečivých rastlín:
(ulica) Nové Záhrady I, č. 21, Prievoz
821 05 Bratislava
č. tel. (02) 43336914

koordináty: 48.142073, 17.188698