Katedra farmakognózie a botaniky

História farmakognózie na Slovensku úzko súvisí s prvými rokmi farmaceutického štúdia na Slovenskej univerzite (tento názov niesla v období 1939 – 1954 Univerzita Komenského). Štúdium farmácie bolo uzákonené vládnym nariadením č. 276/1940. Vydaním výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 37898 (III) 41 z 15. 10. 1941 bola farmakognózia zaradená do učebného plánu farmaceutického štúdia do 3. semestra v rozsahu 5 h prednášok a 5 h praktíckých cvičení a do 4. semestra s 3 h prednášok a 5 h praktických cvičení. Výučbu viedli v priestoroch vtedajšej Štátnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. učitelia Lekárskej fakulty UK prof. František Švec a Dr. Alois Hasík. V roku 1947 bol pre výučbu farmakognózie prijatý prvý farmaceut PhMr. Dr. Jaroslav Kresánek (ako docent pôsobil na FaF UK do roku 1986). Od akad. roku 1950/1951 sa výučba farmakognózie konala v priestoroch na Odborárskom nám. 14/a, následne od akad. roka 1955/1956 už na samostatnej katedre v budove na Sasinkovej ul. 5, kde katedra ostala až do presťahovania do súčasných priestorov v roku 1960.

Prvým vedúcim katedry bol od akad. roku 1948/1949 PhMr. Dr. Anton Suchár a po jeho odchode v marci 1957 jeho funkciu vykonával Dr. Jaroslav Kaplan až do roku 1960. Vtedy bol vedením katedry farmakognózie poverený prof. Vladimír Homola a doc. J. Kaplan prevzal novozaloženú katedru farmaceutickej botaniky, ktorá existovala potom ako samostatná až do akademického roku 1968/1969. Rozhodnutím rektora UK zo dňa 27. 12. 1970 sa pričlenila opäť ku katedre farmakognózie so zmenou názvu na Katedru farmakognózie a botaniky FaF UK. Medzitým katedru farmakognózie od 1. 1. 1965 do konca akad. roka 1967/1968 viedol doc. Karel Rada, následne do konca akad. roka 1968/1969 opäť prof. Vladimír Homola, v akad. rokoch 1969/1970 a 1970/1971 prof. Antonín Jindra. Po ňom (1974) nastúpil do funkcie vedúceho katedry prof. Jozef Tomko, ktorého od akad. roku 1986/1987 vystriedal prof. Václav Suchý. Po jeho odchode na novovzniknutú farmaceutickú fakultu v Brne sa stal vedúcim katedry od akad. roku 1993/1994 prof. Daniel Grančai. V období akademických rokov 2015/2016 - 2021/2022 bol vedúcim katedry prof. Milan Nagy. Od 1.9.2022 je vedúcim katedry prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

V roku 1982 sa katedra organizačne rozčlenila a ustanovili sa dve oddelenia (oddelenie farmakognózie lokalizované v budove na Ulici odbojárov a oddelenie botaniky a farmakoergázie umiestnené na Kalinčiakovej ulici). Vedúcim oddelenia farmakognózie bol/je vždy aktuálny vedúci katedry. Na oddelení botaniky a farmakoergázie boli postupne vedúcimi: doc. Melanie Felklová (1982 – 1987), RNDr. Daniela Tekeľová (1987 – 1988), RNDr. Peter Blanárik (1988 – 1993) a doc. Štefánia Vaverková (1993 – 2015). V súčasnosti toto oddelenie vedie prof. Miroslav Habán.

Kolektív katedry farmakognózie a botaniky 2021