Katedra galenickej farmácie

Majstrovstvá magistraliter prípravy ’22

Úvod

Katedra galenickej farmácie je významnou súčasťou univerzitného vzdelávania farmaceutov od akad. roku 1950/1951. 

Pedagogická činnosť katedry je zameraná na výučbu povinných štátnicových predmetov: Farmaceutická technológia (v magisterskom študijnom programe 7.3.1. Farmácia), Zdravotnícke pomôcky (v bakalárskom študijnom programe 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky), Pharmaceutical technology (v magisterskom študijnom programe 7.3.1 Pharmacy vyučovanom v anglickom jazyku) a viacerých povinne voliteľných a výberových predmetov.

Vo výskumnej a publikačnej činnosti sa katedra zaoberá aktuálnymi problémami vo "svete" farmaceutických technológii (liekové mikroformy, etické aspekty liekov, stabilita a hodnotenie liekov, transdermálne terapeutické systémy, atď.). 

Katedra si zachováva styk s  farmaceutickou odbornou verejnosťou prostredníctvom spolupráce s farmaceutickými výrobcami, regulátormi a ďalšími zdravotníckymi i vzdelávacími inšitúciami doma i v zahraničí. Dôraz kladie na rozvoj inovácií vo farmaceutickej technológii a zdravotníckej technike. Zároveň šíri osvetu o návrate aktuálnosti magistraliter prípravy v lekárňach v prospech personalizovanej terapie. 

História katedry

laboratórne cvičenie z predmetu Technológia galeník (50. roky)
laboratórne cvičenie z predmetu Liekové formy (1979)
Kolektív katedry (2018)

Korene katedry siahajú do obdobia samého začiatku vysokoškolského vzdelávania farmaceutov na Slovensku, teda do rokov pred založením Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Jej bezprostredný predchodca – Ústav galenickej farmácie Lekárskej fakulty UK, vznikol 9. 6. 1949. Jeho prednostom bol doc. L. Zathurecký, ktorý pôsobil na univerzite v odbore galenická farmácia už od roku 1942. Pod jeho záštitou ústav spolupracoval na vývojí nových typov ochrannej masti "Indulona". 

Po vzniku samostatnej Farmaceutickej fakulty UK sa ústav presunul z Lekárskej fakulty na Farmaceutickú fakultu a dostal nový názov, platný dodnes – Katedra galenickej farmácie. 

Katedra začala svoju činnosť v akademickom roku 1950/51 a zabezpečovala výučbu nielen galenickej farmácie, ale aj úvodu do štúdia farmácie, farmaceutickej propedeutiky, zdravotníckych zákonov, zdravotníckej osvety, zdravotníckeho materiálu, dejín lekárnictva a organizovala aj prax v lekárňach a vo farmaceutických závodoch. V rámci katedry sa začalo organizovať od konca roku 1952 oddelenie priemyselnej technológie galeník, ktoré sa stalo 8. 12. 1954 ústavom. Z neho neskôr (1957) vznikla Katedra lekárenskej a farmaceuticko-priemyselnej prevádzky FaF UK, ktorá zabezpečovala prevádzkovú prax, výučbu zdravotníckej osvety, zdravotníckych zákonov, organizácie farmaceutickej prevádzky a tiež farmaceuticko-priemyselnej technológie. Tak to bolo až do roku 1960, keď sa výučba farmaceuticko-priemyselnej technológie vrátila na katedru galenickej farmácie a ostatné predmety boli priradené ku katedre farmaceutickej prevádzky.

Dôsledkom racionalizácie vo vede, výučbe a praxi sa na katedre 01. 06. 2021 sformovali tri vzájomne spolupracujúce oddelenia: Oddelenie individuálne pripravovaných liekov, Oddelenie hromadne vyrábaných liekov a Oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej techniky. 


 

 

 

Vedúci Katedry galenickej farmácie FaF UK v Bratislave
prof. RNDr. PhMr. Ladislav Zathurecký, DrSc. 09. 06. 1949 – 14. 12. 1957
prof. RNDr. PhMr. Milan Mandák, DrSc. 15. 12. 1957 – 31. 08. 1981
Dr.h.c. prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc.01. 09. 1981 – 31. 08. 1991
prof. RNDr. Ján Rak, DrSc.  01. 09. 1991 – 31. 08. 2001
doc. RNDr. Eva Sedlárová, CSc.  01. 09. 2001 – 31. 08. 2003
doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc. 01. 09. 2003 – 31. 12. 2008
doc. RNDr. Marián Žabka, CSc.  01. 01. 2009 – 08. 01. 2014
RNDr. Klára Gardavská, CSc.  01. 02. 2014 – 30. 04. 2019
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.    01. 08. 2019 – 31. 08. 2021
PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.od 01. 09. 2021