Katedra galenickej farmácie

Korene katedry galenickej farmácie siahajú do obdobia samého začiatku vysokoškolského vzdelávania farmaceutov na Slovensku, teda do rokov pred založením Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Jej bezprostredný predchodca, ústav galenickej farmácie, vznikol 9. 6. 1949. Jeho vedúcim bol L. Zathurecký, ktorý pôsobil na univerzite v odbore galenická farmácia už od roku 1942. Katedra začala svoju činnosť v akademickom roku 1950/51 a zabezpečovala výučbu nielen galenickej farmácie, ale aj úvodu do štúdia farmácie, farmaceutickej propedeutiky, zdravotníckych zákonov, zdravotníckej osvety, zdravotníckeho materiálu, dejín lekárnictva a organizovala aj prax v lekárňach a vo farmaceutických závodoch. V rámci katedry sa začalo organizovať od konca roku 1952 oddelenie priemyselnej technológie galeník, ktoré sa stalo 8. 12. 1954 ústavom. Z neho neskôr (1957) vznikla Katedra lekárenskej a farmaceutickopriemyselnej prevádzky FaF UK, ktorá zabezpečovala prevádzkovú prax, výučbu zdravotníckej osvety, zdravotníckych zákonov, organizácie farmaceutickej prevádzky a tiež farmaceuticko-priemyselnej technológie.

Tak to bolo až do roku 1960, keď sa výučba farmaceuticko-priemyselnej technológie vrátila na katedru galenickej farmácie a ostatné predmety boli priradené ku katedre farmaceutickej prevádzky. Za uplynulých 60 rokov vo funkcii vedúcich katedry pôsobili: doc. RNDr. PhMr. Ladislav Zathurecký, DrSc. (9. 6. 1949 – 14. 12. 1957), prof. RNDr. PhMr. Milan Mandák, DrSc. (15. 12. 1957 – 31. 8. 1981), Dr.h.c. prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc. (1. 9. 1981 – 31. 8. 1991), prof. RNDr. Ján Rak, DrSc. (1. 9. 1991 – 31. 8. 2001), doc. RNDr. Eva Sedlárová, CSc. (1. 9. 2001 – 31. 8. 2003), doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc. (1. 9. 2003 – 31. 12. 2008)  a doc. RNDr. Marián Žabka, CSc.  (1. 1. 2009 - 8. 1. 2014),      RNDr. Klára Gardavská, CSc.  od 1.2.2014