Katedra galenickej farmácie

Katedra galenickej farmácie je významnou súčasťou univerzitného vzdelávania farmaceutov od akad. roku 1950/1951. 

Pedagogická činnosť katedry je zameraná na výučbu povinných štátnicových predmetov: Farmaceutická technológia (v magisterskom študijnom programe 7.3.1. Farmácia), Zdravotnícke pomôcky (v bakalárskom študijnom programe 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky), Pharmaceutical technology (v magisterskom študijnom programe 7.3.1 Pharmacy vyučovanom v anglickom jazyku) a viacerých povinne voliteľných a výberových predmetov.

Vo výskumnej a publikačnej činnosti sa katedra zaoberá aktuálnymi problémami vo "svete" farmaceutických technológii (liekové mikroformy, etické aspekty liekov, stabilita a hodnotenie liekov, transdermálne terapeutické systémy, atď.). 

Katedra si zachováva styk s  farmaceutickou odbornou verejnosťou prostredníctvom spolupráce s farmaceutickými výrobcami, regulátormi a ďalšími zdravotníckymi i vzdelávacími inšitúciami doma i v zahraničí. Dôraz kladie na rozvoj inovácií vo farmaceutických technológiách. Zároveň šíri osvetu o návrate aktuálnosti magistraliter prípravy v lekárňach v prospech personalizovanej terapie. 

Oznamy katedry

Vážení kolegovia.

Katedra galenickej farmácie FaF UK v Bratislave v spolupráci s Technologickou sekciou SFS Vás pozývajú na 38. Technologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať v dňoch 9. – 10. septembra 2021, v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK, na ulici Odbojárov 10 v Bratislave. V nevyhnutnom prípade sa bude odborná konferencia realizovať online.

Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé prednášky, týkajúce sa inovácií všetkých aspektov technológie liekov – od priemyselnej výroby, cez individuálnu prípravu až po hodnotenie liekov. Príďte a staňte sa súčasťou modernej farmaceutickej technológie.

Účastníkom budú udelené kredity.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:

Registrácia a prihlásenie abstraktov: do 31. mája 2021.

Pre registráciu a prípadné informácie nás kontaktujte na:

technologickednifpharm.uniba.sk

V prípade záujmu Vás prosíme o vyjadrenie sa k forme účasti, či sa plánujete zapojiť prednáškou, posterom alebo ako účastník.

Pre účastníkov bude výška poplatku 25 EUR. Pre aktívnych participantov úhrada poplatku nebude vyžadovaná.

S pozdravom, organizačný výbor:

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA, PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., Mgr. Jarmila Ferková, Daniel Krchňák, DiS

História katedry

laboratórne cvičenie z predmetu Technológia galeník (50. roky)
laboratórne cvičenie z predmetu Liekové formy (1979)
Kolektív katedry (2018)

Korene katedry siahajú do obdobia samého začiatku vysokoškolského vzdelávania farmaceutov na Slovensku, teda do rokov pred založením Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Jej bezprostredný predchodca – Ústav galenickej farmácie Lekárskej fakulty UK, vznikol 9. 6. 1949. Jeho vedúcim bol doc. L. Zathurecký, ktorý pôsobil na univerzite v odbore galenická farmácia už od roku 1942. Pod jeho záštitou ústav spolupracoval na vývojí nových typov ochrannej masti "Indulona". 

Po vzniku samostatnej Farmaceutickej fakulty UK sa ústav presunul z Lekárskej fakulty na Farmaceutickú fakultu a dostal nový názov, platný dodnes – Katedra galenickej farmácie. 

Katedra začala svoju činnosť v akademickom roku 1950/51 a zabezpečovala výučbu nielen galenickej farmácie, ale aj úvodu do štúdia farmácie, farmaceutickej propedeutiky, zdravotníckych zákonov, zdravotníckej osvety, zdravotníckeho materiálu, dejín lekárnictva a organizovala aj prax v lekárňach a vo farmaceutických závodoch. V rámci katedry sa začalo organizovať od konca roku 1952 oddelenie priemyselnej technológie galeník, ktoré sa stalo 8. 12. 1954 ústavom. Z neho neskôr (1957) vznikla Katedra lekárenskej a farmaceutickopriemyselnej prevádzky FaF UK, ktorá zabezpečovala prevádzkovú prax, výučbu zdravotníckej osvety, zdravotníckych zákonov, organizácie farmaceutickej prevádzky a tiež farmaceuticko-priemyselnej technológie. Tak to bolo až do roku 1960, keď sa výučba farmaceuticko-priemyselnej technológie vrátila na katedru galenickej farmácie a ostatné predmety boli priradené ku katedre farmaceutickej prevádzky.


Za uplynulých 70 rokov vo funkcii vedúcich katedry pôsobili:

prof. RNDr. PhMr. Ladislav Zathurecký, DrSc.                                                                  (09. 06. 1949 – 14. 12. 1957);

prof. RNDr. PhMr. Milan Mandák, DrSc.        (15. 12. 1957 – 31. 08. 1981);

Dr.h.c. prof. RNDr. PhMr. Milan Chalabala, DrSc.                                                                  (01. 09. 1981 – 31. 08. 1991);

prof. RNDr. Ján Rak, DrSc.                                (01. 09. 1991 – 31. 08. 2001);

doc. RNDr. Eva Sedlárová, CSc.                        (01. 09. 2001 – 31. 08. 2003);

doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.                     (01. 09. 2003 – 31. 12. 2008);                                                                                        

doc. RNDr. Marián Žabka, CSc.                                                                                                                      (01. 01. 2009 – 08. 01. 2014);     

RNDr. Klára Gardavská, CSc.                                                                                                                          (01. 02. 2014 – 30. 04. 2019);  

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.                                                                                                                 (od 01. 08. 2019).