Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Analytická chémia je neodmysliteľnou súčasťou štúdia farmácie od jeho začiatku. Rozsah výučby, náplň, členenie, formy, zapojenie učiteľov do vedecko-výskumnej činnosti sa menili a vyvíjali podľa personálnych, priestorových a materiálnych podmienok fakulty. Pred založením samostatnej Farmaceutickej fakulty SU v r. 1952 realizovali výučbu analytickej chémie pracovníci D. Prístavka a J. Nemec vo farmaceutickom štúdiu na Ústave analytickej chémie Chemickej fakulty SVŠT a ŠZÚ na Mickiewiczovej ulici č. 13. V r. 1950/51 na lekárskej fakulte začala činnosť Katedra chémie LF SU, ktorá zabezpečovala aj výučbu analytickej chémie kvalitatívnej, kvantitatívnej a organickej analýzy. Viedol ju Ľ. Krasnec. V r. 1953 na katedru nastúpili J. Majer, E. Tomasch a v r. 1954 E. Dvořáková. Dňa 1. 9. 1958 v priestoroch na Americkom námestí 14/b bola založená samostatná katedra analytickej chémie. Vedúcim sa stal doc. J. Majer, neskôr profesor a akademik - člen korešpondent SAV. V roku 1960 po zlúčení bratislavskej a brnianskej fakulty do celoštátnej FaF UK katedra získala na Ulici odbojárov č. 10 na 2. poschodí priestory pre rozvoj elektrochemických, optických, separačných inštrumentálnych metód. Pre nukleárne analytické metódy bolo v suteréne budovy vybudované laboratórium nukleárnej farmácie (LNF). Vedúcim bol prof.Schiller. Zásluhou doc. E. Havránka sa od roku 1980/81 v ňom začal vyučovať, ako prvý v republike, nový predmet - rádiofarmaká.

V rokoch 1981–2004 bol E. Havránek vedúcim katedry, v roku 1997 bol inaugurovaný za profesora. V roku 1990 bola katedra analytickej chémie premenovaná na Katedru farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK. V roku 2004 sa stala vedúcou katedry doc. I. Valášková. Začali sa rozvíjať elektromigračné separačné metódy a katedra začala výučbu predmetov v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky. V roku 2010 sa stal vedúcim katedry doc. Mikuš. Pokračovalo sa v rozvoji separačných metód, budovali sa laboratóriá ACEF (Analytický modul Centra excelentnosti Farmácia FaF UK). Pod vedením prof. Havránka bol vypracovaný projekt pre prebudovanie LNF na zabezpečenie modernej výučby v oblasti rádiofarmák v magisterskom štúdiu, v pripravovanom špecializačnom štúdiu technológia rádiofarmák v národnom aj medzinárodnom kontexte.