Zariadenie na chov a držanie laboratórnych zvierat

Účelom zariadenia je držanie a chov zvierat používaných na vedecké účely, konkrétne myši a potkany. Zariadenie disponuje povolením na prácu s geneticky modifikovanými zvieratami, ktoré sú  nevyhnutné v modernom farmaceutickom výskume. Okrem držania a chovu zvierat sa v zariadení vykonávajú viaceré projekty, ktoré majú za cieľ skúmať neznáme aspekty či nové markery ochorení s cieľom zlepšenia diagnostiky, ale aj overovať účinnosť nových liečiv, či liečebných postupov.

Okrem vedeckých projektov je zariadenie určené aj na pedagogické účely, keďže sa tu vykonáva aj praktická časť kurzu potrebná pre získanie certifikátu na prácu so zvieratami používanými na vedecké účely.

Každý projekt, v ktorom je navrhované použitie zvierat musí byť schválený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS). Tu sa vymedzujú konkrétne postupy, ktoré môžu byť použité. Projekty posudzujú nezávislý experti, ktorí nevedia kto projekt predkladá. Okrem toho, pred schválením projektu musí žiadateľ preukázať, že hľadal vo všetkých dostupných databázach pre alternatívne metódy, ktorými by mohli byť použité. Možnou alternatívnou metódu sú napríklad bunkové, či tkanivové kultúry, biočipy, alebo počítačové modely, či simulácie.

 

Odkazy na hľadanie alternatívnych metód a výskum alternatívnych metód:

Okrem ŠVPS musí projekt odobriť aj Etická komisia FaFUK, ktorá posudzuje etické aspekty projektu.

Na fakulte je zriadený poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat. Jeho funkciou je aj kontrola prebiehajúcich projektov, či prebiehajú v súlade so schváleným návrhom od ŠVPS.

Zariadenie má aj vypracovaný program na spoločné využívanie tkanív a orgánov s inými laboratóriami. Predmetom programu je ustanovenie pravidiel spoločného využívania tkanív a orgánov zvierat použitých v postupoch schválených v zariadení Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.