Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

Zakladateľom Katedry biochémie a mikrobiológie FaF UK v r.1960 bol prof. RNDr. PhMr. A. Jindra, DrSc., ktorý ako prvý vo vtedajšom Československu založil na katedre vedeckú školu xenobiochémie, v rámci ktorej bola katedra zapojená do predklinického výskumu tricyklických neuroleptík v spolupráci s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu v Prahe. V roku 1979 sa vedúcim katedry stal profesor biochémie Ing. P. Kovács, DrSc. Pod jeho vedením sa zintenzívnil výskum a zahraničná spolupráca v oblasti štúdia enzymológie biosyntézy aromatických aminokyselín vo vzťahu k tvorbe ópiových alkaloidov v klíčnych rastlinách maku. Na základe toho sa na Oddelení biochémie prirodzene formovali dva vedecké smery: xenobiochémia a metabolizmus aromátov.

Vďaka aktívnym zahraničným spoluprácam v deväťdesiatych rokoch, Katedra zachytila progresívny trend výskumu biochemických procesov v bunke na molekulárnej úrovni. Tento trend zabezpečil vedecko-výsmumnej činnosti Katedry moderné smerovanie a kvalitatívne nový rozmer, na ktorom pokračuje dodnes.

Molekulárno-biologické smerovanie Katedry významne podporil a rozšíril nový vedúci Katedry, profesor RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc., v roku 1996,  pod garanciou ktorého sa výskum začal hlbšie orientovať na molekulárnu podstatu regulačných procesov metabolizmu v živočíšnej aj rastlinnej bunke.  

V r. 1964 na Oddelenie mikrobiológie a imunológie nastúpil doc. RNDr. D. Mlynarčík, CSc., ktorý získal v r. 1996 profesúru a v roku 2003 sa stal vedúcim Katedry. Nosnou oblasťou výskumu na Oddelení mikrobiológie a imunológie bolo spočiatku štúdium lipopolysacharidov vonkajšej membrány niektorých gramnegatívnych baktérií, neskôr pôsobenie amfifilných zlúčenín na baktérie. V roku 2006 sa stala vedúcou Katedry doc. RNDr. L. Bezáková, CSc., ktorá významným spôsobom rozšírila poznatky o enzýmoch signálne transdukčných procesov v rastlinných bunkách na molekulovej úrovni. Súčasnou vedúcou Katedry je doc. RNDr. I. Pauliková, CSc., ktorá etablovala na Katedre vedeckú školu biochemickej a molekulárno-biologickej charakterizácie a biologických vlastností cholínesteráz za fyziologických a patologických podmienok s dopadom na účelnú farmakoterapiu.

Zástupcom vedúceho Katedry je od roku 2006 doc. Marián Bukovský, CSc., ktorý významným spôsobom prispel k modernému rozvoju imunológie na Katedre.

V rámci pedagogickej činnosti Katedra ponúka 22 predmetov v slovenskom aj anglickom magisterskom a bakalárskom programe. Je žiadanou aj zo strany študentov v rámci programu ERASMUS. Je Katedrou, kde študenti  radi pracujú v rámci diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Je miestom pôsobenia kolektívu, kde vládne pozitívna, konštruktívna atmosféra a zdravá vedecká rivalita.