doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ - docent, vedúci katedry

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332A1, 3. poschodie

e-mail: oblozinsky(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9308

Vzdelanie
2012

Habilitačné konanie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v odbore Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, titul doc.

Téma: Fosfolipáza D a lipoxygenáza z biochemického, biotechnologického a farmaceutického aspektu

2000-2003

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore Farmakognózia, titul PhD.

Téma: Biochemické a molekulárno-biologické aspekty fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.)"

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

2000

Rigorózne konanie  na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Fosfolipáza D v klíčnych rastlinách maku, Papaver somniferum L.

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

1995-2000

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore Farmácia, titul Mgr.

Téma: Štúdium aktivity fosfolipázy D v klíčnych rastlinách maku

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

Vedecko-výskumná činnosť

- štúdium enzýmov signálne transdukčných procesov a ich regulačných mechanizmov vo vzťahu k biosyntéze terapeuticky účinných obsahových látok rastlín

- lipoxygenázová a fosfolipidová signálna dráha a signálne procesy v rastlinných bunkách čeľade Papaveracae

- prepojenie signálnych dráh na biosyntézu farmaceuticky významných sekundárnych metabolitov v intaktných a elicitovaných rastlinách

- testovanie potenciálnych antioxidačne účinných látok s využitím modelových enzýmov, štúdium štruktúry aktívnych miest enzýmov z pohľadu objasnenia mechanizmu inhibície novými molekulami potenciálne terapeuticky účinných látok v procese zápalu

- posudková činnosť pre potreby Grantovej komisie FaF UK, Grantovej komisie UK, Grantovej komisie VEGA, Grantovej komisie KEGA

- posudková činnosť pre potreby redakčných/edičných rád: NATURE scientific reports, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Phytochemistry, Journal of Molecular Catalysis B Enzymatic, Journal of the American Oil Chemists’ Society, South African Journal of Botany, Journal of Agricultural Science and Technology, European Pharmaceutical Journal

Pedagogická činnosť

- Biochémia – prednášky, skúšanie
- Aplikovaná biochémia – prednášky, skúšanie
- Molekulárna biológia účinku liečiv – prednášky, skúšanie
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie – prednášky, skúšanie
- Vedenie rigoróznych, diplomových a bakalárskych prác
- školiteľ doktorandského štúdia a člen odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia – Farmakognózia
- školiteľ doktorandského štúdia a člen odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia – Farmakológia
- člen/predseda skúšobnej komisie štátnej skúšky z predmetov Farmakognózia, Farmaceutická chémia, Farmakológia, Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo, Obhajoba záverečnej práce magisterského programu Farmácia
- člen/predseda skúšobnej komisie štátnej skúšky z predmetov Zdravotnícke pomôcky, Diagnostické pomôcky, Obhajoba záverečnej práce bakalárskeho programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0394/18 „Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu“ (2018 - 2021) - zodpovedný riešiteľ

ukončené:

- zodpovedný riešiteľ: 2 x grant VEGA, 1 x grant KEGA, 3 x grant UK, 2 x grant FaF UK
- spoluriešiteľ: 2 x grant APVT, 1 x APVV, 7 x grant VEGA, 1 x grant KEGA
- štipendium DAAD A/01/01668, štipendium ESF JPD 3 2005/1-049 

Zahraničné pobyty

- Institut für Biochemie/Biotechnologie, Naturwissenschaftliche Fakultät I  Biowissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Nemecko [dlhodobý pobyt 2001/2002, krátkodobé pobyty každoročne 2004–2017]

- Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika [krátkodobé pobyty 2002, 2003, 2006, 2007]

Členstvo

- Vedecká rada FaF UK

- Kolégium dekana FaF UK

- Knižničná a Edičná rada FaF UK

- Akademický senát FaF UK, predseda Komisie AS FaF UK pre rozdeľovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami fakulty, predseda Komisie AS FaF UK pre rozvoj fakulty

- Akademický senát UK, člen predsedníctva Akademického senátu UK

- Redakčná rada European Pharmaceutical Journal

- Slovenská lekárska spoločnosť

- Farmaceutická spoločnosť SFS, SF BAaZS, Sekcia prírodných liečiv