PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
Pracovná pozíciavysokoškolský učiteľ - odborný asistent
Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č. 332A/II, 3. poschodie

e-mail: balazova(at)fpharm.uniba.sk

Vzdelanie
1993-2002

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore Farmakognózia, titul PhD.

Téma: Polyfenoloxidáza v klíčnych rastlinách, latexe a suspenzných kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L., vo vzťahu k tvorbe benzylizochinolínových alkaloidov

Školiteľ: prof. Ing. Peter Kovács, DrSc., prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.

1999

Rigorózna konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Štúdium izoforiem polyfenoloxidázy v klíčnych rastlinách a suspenzných kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L.

Školiteľ: prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.

1997

Špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo, Inštitút ďalšieho vzdelávania lekárov a farmaceutov Bratislava

1989-1993

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore Klinická farmácia, titul Mgr.

Téma: Vplyv elicitácie na obsah sanguinarínu v kalusových kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L.

Školiteľ: prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.

Vedecko-výskumná činnosť

- stimulácia tvorby rastlinných sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach liečivých rastlín prostredníctvom elicitorov
- hodnotenie efektu elicitorov na vnútrobunkové procesy spojené so zvýšenou tvorbou koncových produktov počas kontrolovaného navodenia stresových podmienok v in vitro kultúrach rastlín 

Pedagogická činnosť

- Aplikovaná biochémia – prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Molekulárna biológia účinku liečiv – praktické cvičenia
- Biochémia – praktické cvičenia  
- Xenobiochémia – prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie –prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Vedenie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0394/18 – Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu (2018 – 2021) - spoluriešiteľ

ukončené:

5 x grant VEGA, 2 x grant KEGA

Členstvo

- Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
- Slovenská farmaceutická spoločnosť