doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ – docent

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332/2, 3. poschodie

e-mail: dubnickova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9312

Vzdelanie
2013

Habilitačné konanie na Farmaceutickej fakulte UK v odbore Farmaceutická chémia, titul doc.

Téma: Štrukturálna závislosť pôsobenia amfifilných molekúl na bunku

2009

priznaný komisiou SAV Bratislava vedecký kvalifikačný stupeň IIa-samostatný vedecký pracovník

1994-2001

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore Farmaceutická chémia, titul PhD.

Téma: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností a účinkov membránovo aktívnych amfifilných zlúčenín

Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. F. Devínsky, DrSc.; prof. P. Balgavý, CSc.

1989-1994

Magisterské štúdium na  Prírodovedeckej fakulte v odbore Biochémia, titul Mgr.

Téma: Nucleo-cytoplazmatické vzťahy kvasiniek Endomyces magnusii

Školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, CSc.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné aktivity sú zamerané na štúdium:

- vzťahu štruktúry biologicky aktívnych zlúčenín a ich biologických účinkov po ich interakcii s modelovým organizmom alebo bunkovými membránami

- vplyvu biologicky aktívnych zlúčenín na moduláciu aktivít v leukocytoch - účinok mikroorganizmov, ich zložiek, bioaktívnych a biologicky odbúrateľných zlúčenín na imunitné mechanizmy organizmov

- vplyvu biologicky aktívnych zlúčenín na reguláciu zápalového procesu v organizme počas stresového stavu v organizme.

Pedagogická činnosť

- Mikrobiológia - garant predmetu, prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
garant predmetu-a
- Hygiena farmaceutických zariadení - garant predmetu, prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
magisterského štúdia pre slovenských aj zahraničných študentov a
- Zdravotnícka hygiena - garant predmetu, prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Imunológia - prednášky, praktické cvičenia

- Technológia biologických liečiv – vybrané prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Vedenie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác
- člen skúšobnej komisie štátnej skúšky z predmetov Farmakológia, Farmaceutická chémia, Farmakognózia, Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo a z predmetu Obhajoba záverečnej práce na FaF UK Bratislava
- školiteľka doktorandského štúdia v odbore  farmaceutická chémia 
- koordinátor FaF UK v Bratislave programu mobility pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Európskej únie ERASMUS / ERASMUS +

- člen a tajomník Odborovej komisie v študijnom programe Farmaceutická chémia na FaF UK v Bratislave

- garant študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky na FaF UK

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 2/0429/21 " Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene " - spoluriešiteľ

ukončené:

APVV-15-0308 „Molekulárno-farmakologické prístupy k liečbe inovatívnej reumatoidnej artritídy hodnotené za experimentálnych podmienok in vivo a in vitro“ (2016-2020) – spoluriešiteľ

APVV-15-0607 "Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov" (2016-2020) – spoluriešiteľ

KEGA 064UK-4/2018 "Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov imunológia a mikrobiológia a vypracovanie učebných textov" (2018-2020) – spoluriešiteľ

LRB SÚJV Dubna, Ruská federácia s podtémou Biologická odpoveď na nízke dávky radiácie, ktoré sú súčasťou riešenej témy č. 04-9-1077-04-9-1077-2015/2020: Výskum biologického pôsobenia ťažkých nabitých častíc s rôznou energiou - vedúca projektu zo strany SR/prof. Krasavin zo strany SUJV RF

VEGA 1/4290/07 "Účinok mikroorganizmov a ich zložiek na imunitné mechanizmy cicavčích organizmov" - zodpovendý riešiteľ

8 x grant UK; 7 x VEGA; 2 x KEGA, 2 x APVV

LRB SÚJV Dubna, Ruská federácia s podtémou Biologická odpoveď na nízke dávky radiácie, ktoré sú súčasťou riešenej témy č. 04-9-1077-04-9-1077-2005/2014 (téma riešenia predlžovaná posudzovateľmi projektov v intervale 5 rokov): Výskum biologického pôsobenia ťažkých nabitých častíc s rôznou energiou - vedúca projektu zo strany SR/prof. Krasavin zo strany RF

FLNF SÚJV Dubna, Ruská federácia č. 07-47-0864-89/98 s názvom: Štúdium kondenzovaných sústav pomocou rozptylu neutrónov

ITMS 26140230007 INSYZAKUK (2012-2014)

Zahraničné pobyty

- 2006 – 2014 - 6-krát dvojtýždňové a 1 x trojmesačný pobyt v Spojenom ústave jadrového výskumu, Dubna, Rusko,v Rádiobiologickom laboratóriu: účasť na projekte Výskum biologického pôsobenia ťažkých nabitých častíc s rôznou energiou
- 2002-2004 Mikrobiologický ústav, Česká akadémia vied, Praha,Česká republika: Meranie zmien v zastúpení mastných kyselín v lipopolysacharide z E. coli ATCC 11229 po jej adaptácii na vyššie koncentrácie membránovoaktívnych zlúčenín pomocou GC-MS
- 2000 -  4 mesačný pobyt na Abo akademi university, Abo/Turku, Fínsko:  účasť na projekte Štúdium vplyvu homologického radu  amfifilných zlúčení k pochopeniu charakteristík indukujúcich vznik toroidných vezikúl (vezikuly prstencového tvaru) v erytrocytoch
- v r. 1995 -  1998 - 1 x štvormesačný pobyt a 3 x mesačný pobyt, Spojený ústav jadrového výskumu, Dubna, Rusko, Frankovo  laboratórium neutrónovej fyziky: účasť na projekte Štúdium kondenzovanej hmoty pomocou metódy neutrónového rozptylu
Členstvo/aktivity

- od 1998 člen Slovenskej lekárskej spoločnosti – Slovenská farmaceutická spoločnosť
- od 02/2001–01/2005 správca informačného systému na KBMBL, FaF UK, BA
- od  09/2004–2017 tajomník katedry KBMBL, FaF UK, BA
- od 03/2006 školiteľ špecialista dennej formy doktorandského štúdia v odbore Mikrobiológia
- od 03/2009 – 01/2011 člen finančnej komisie FaF UK BA
- od 03/2010 školiteľka študentov doktorandského štúdia na FaF UK Bratislava v akreditovanom študijnom odbore farmaceutická chémia
- od 01/2011-2013 člen Akademického senátu FaF UK, Bratislava
- od 2013-2021 prodekanka pre vedu a zahraničné styky na FaF UK Bratislavy
- na FaF UK
- od 2013-2021 členka vedeckej rady FaF UK

- od 2013-2021 koordinátor FAF UK programu ERASMUS a ERASMUS plus

- od 2013-2021 predseda Grantovej komisie FaF UK
- od 2015-2021 predseda Knižničnej a edičnej rady FaF UK
- od 2015-2022 zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV v Dubne ako členka medzinárodného poradného výboru pre Fyziku kondenzovaných látok (Joint Institute for Nuclear Research PAC for Condensed Matter Physics, Dubna, Ruská federácia)

 - od 2019 - súčasnosť člen Atestačnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave

- od 2021 -  súčasnosť člen Rady kvality FaF UK v Bratislave

- od 2022 – súčasnosť osoba za FaF UK pre Plán rodovej rovnosti UK (Vnútorný predpis č. 3/2022)

v r. 2018 Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii biologické a lekárske vedy za dielo Farmaceutická mikrobiológia – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové program Literárneho fondu

V r. 2014 Strieborná pamätná medaila rektora udelená pri 95. výročí založenia Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

V r. 2017 Pamätná medaila dekana udelená pri 65. výročí Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

V. r. 2019 Pamätná medaila rektora udelená pri 100. výročí Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

V r. 2022 Pamätná medaila dekana udelená pri 70. výročí Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika