Mgr. Eva Drobná, PhD.

Mgr. Eva Drobná, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332, 3. poschodie

e-mail: drobna(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9313

Vzdelanie
2005– 2013

Doktorandské štúdium  na Prírodovedeckej fakulte fakulte UK v odbore mikrobiológia, titul PhD.

Téma: Funkčná analýza génov modulujúcich citlivosť kvasiniek na antifungálne látky

Školiteľ: Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc.

2005

Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte v odbore mikrobiológia, titul Mgr.

Téma: Izolácia supresorov mnohonásobnej rezistencie voči cytotoxickým látkam u kvasinky S. cerevisiae

Školiteľ: Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc.

Vedecko-výskumná činnosť- Štúdium antimikrobiálnej aktivity laktobacilov, najmä ich pôsobenie na mikroskopické huby. Možnosť využitia v bio-konzervácii a prevencii pred mykotickými ochoreniami.
- Testovanie antifungálnej aktivity novosyntetizovaných chemických látok a rastlinných extraktov.
Pedagogická činnosť

- Mikrobiológia – prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

Grantové projekty

aktuálne:

KEGA 064UK-4/2018 "Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov" (2018-2020) - zástupca zodpovedného riešiteľa

ukončené:

2 x grant  FaF UK, 1 x grant UK

ČlenstvoČeskoslovenská spoločnosť mikrobiologická