PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ - odborný asistent 

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332/2, 3. poschodie

e-mail: greifova1(at)uniba.sk

tel.: +421 2 9016 2312

Vzdelanie
2014-2019

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.3. Farmaceutická chémia, titul PhD.

Téma: Vplyv modifikovaných štruktúr aktívnych látok na biologické vlastnosti imunokompetentných buniek

Školiteľ: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

2015

Rigorózna konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Produkcia biogénnych amínov kmeňmi Lactobacillus reuteri

Školiteľ: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

2009 - 2014

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.1. Farmácia, titul Mgr.

Téma: Lactobacillus reuteri - rozdiely medzi kmeňmi z pohľadu produkcie metabolitov, antibakteriálnej a antifungálnej aktivity

Školiteľ: RNDr. Hyacinta Májeková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

metabolická produkcia izolátov rodu Lactobacillus a s tým spojená antimikróbna aktivita a vplyv na ľudský imunitný systém

vplyv vybraných syntetických derivátov v kombinácii s UVC žiarením na biologické aktivity ľudských leukocytov – nešpecifická imunitná odpoveď a aktivita antioxidačných enzýmov

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0569/16 "Problematika biogénnych amínov vo fermentovaných potravinách a použitie mikroorganizmov degradujúcich biogénne aminy ako možné riešenie pre zabezpečenie zdravotne bezpečných potravín."  (2016–2019) - spoluriešiteľ 

APVV-15-0308 "Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotené v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro." (2016 – 2020) - spoluriešiteľ 

KEGA 064UK-4/2018 "Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov imunológia a mikrobiológia a vypracovanie učebných textov." (2018 - 2020) - spoluriešiteľ 

ukončené:

2 x grant  UK, 1 x grant FaF UK

Zahraničné pobyty

2012-2013 10-mesačný študijný pobyt v rámci programu Erazmus Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Université Paris Descartes, Paris V, Paríž, Francúzsko

20-dňová povinná prax v lekárni (11.4.-5.5.2013) Pharmacie de la Bibliothéque, 75013 PARIS, FRANCE

ČlenstvoČeskoslovenská společnosť mikrobiologická