PharmDr. Barbora Hans

PharmDr. Barbora Hans
Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 321, 3. poschodie

e-mail: balintova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: 02/50 117 306

Vzdelanie
2015-súčasnosť

Prebiehajúce doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.4. Farmakognózia

Téma: Enzýmy signálnych systémov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlín

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2015

Rigorózne konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Vzťah fosfolipázy A2 s sekundárnemu metabolizmu maku siateho

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2009-2014

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.1. Farmácia, titul Mgr.

Téma: Fosfolipáza A2 a transkripcia enzýmov sekundárneho metabolizmu

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť- fosfatidylinozitolová a fosfolipidová signálna dráha a signálne procesy v rastlinných bunkách čeľade Papaveracae
- prepojenie signálnych dráh na biosyntézu farmaceuticky významných sekundárnych metabolitov v intaktných a elicitovaných rastlinách
Pedagogická činnosť- Biochémia – praktické cvičenia, semináre
- Aplikovaná biochémia – praktické cvičenia, semináre
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie - praktické cvičenia, semináre
- Konzultant diplomových a rigoróznych prác
Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0394/18 „Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu“ (2018 - 2021) - spoluriešiteľ

ukončené:

1 x grant VEGA, 1 x grant FaF UK, 2 x grant UK

Zahraničné pobyty- stáž na Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM), Praha 2017
- krátkodobý pobyt na Martin Luther Universität v Halle, Nemecko, 2017
ČlenstvoSlovenská lekárnická komora