Mgr. Ivana Holková, PhD.

Mgr. Ivana Holková, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332, 3. poschodie

e-mail: holkova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: 02/50 117 313

Vzdelanie 

2017

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa – Slovenská akadémia vied

2004 - 2010

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 14-10-9 Biochémia, titul PhD.

Téma: Biochemická a molekulárno-biologická charakterizácia lipoxygenázy v maku siatom (Papaver somniferum L.)

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

1999 - 2004

Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore Chémia, špecializácia: Biochémia

Téma: Charakterizácia a kryštalizácia malátdehydrogenázy Streptomyces coelicolor A3(2)

Školiteľ: prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

Vedecko-výskumná činnosť

- štúdium enzýmu - lipoxygenáza (LOX, EC 1.13.11.12 ) v rastlinách čeľade Papaveraceae; izolácia a purifikácia enzýmu LOX; biochemická charakterizácia; molekulárno-biologická charakterizácia, štúdium génu kódujúceho LOX

- štúdium zapojenia lipoxygenázovej signálnej dráhy a regulácie tejto dráhy v biosyntéze alkaloidov v maku siatom (Papaver somniferum L.)

- využitie biotechnologickej metódy - elicitácie v indukcii tvorby sekundárnych metabolitov a v štúdiu signálnych dráh v rastlinných in vitro kultúrach

- izolácia LOX zo živočíšnych tkanív; sledovanie inhibičného vplyvu izolovaných látok alebo rastlinných extraktov na lipoxygenázovú aktivitu, čo má význam v hľadaní nových prístupov v liečbe niektorých zápalových ochorení

- testovanie inhibičnej účinnosti novo navrhnutých a syntetizovaných zlúčenín glykozid hydroláz; cieľom je dizajn nových zlúčenín s protinádorovými účinkami

- posudková činnosť pre potreby Grantovej komisie FaF UK

- posudková činnosť pre potreby redakčných rád:  Journal of Medicinal Plants Research, European Pharmaceutical Journal, Natural Product Research, Journal of Agricultural Science and Technology, PLoS ONE

Pedagogická činnosť

- Biochémia - semináre, praktické cvičenia
- Aplikovaná biochémia - semináre, praktické cvičenia
- Molekulárna biológia účinku liečiv - prednášky, semináre, praktické cvičenia, skúšanie
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie - semináre, praktické cvičenia
- Vedenie diplomových, rigoróznych a bakalárskych prác

školiteľka doktorandského štúdia v odbore  Farmakognózia

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA1/0394/18 „Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu“ (2018 - 2021) - spoluriešiteľ

VEGA 1/0290/16 „Komplexná analýza látok prírodného pôvodu s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne “ (2016 - 2019) - spoluriešiteľ

APVV-15-0308 „Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii    reumatoidnej artritídy hodnotené v experimentálnych podmienkach in vivoin vitro“ (2016 – 2020) - spoluriešiteľ

ukončené:

- zodpovedný riešiteľ: 2 x Grant Univerzity Komenského;  7 x Grant Farmaceutickej fakulty UK

- spoluriešiteľ: 2 x APVV; 4 x VEGA  

Zahraničné pobyty

Ústav experimentálnej botaniky Akadémie vied Českej Republiky, Praha

Institut für Biochemie und Biotechnologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Nemecko

Členstvo

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu