RNDr. František Bilka, PhD.

RNDr. František Bilka, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 331, 3. poschodie

e-mail: bilka(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9316

Vzdelanie
2006

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa – Slovenská akadémia vied

1996 - 2004

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 14.10.9. Biochémia, titul PhD.

2002

Rigorózne konanie v odbore Genetika, titul RNDr.

1987 - 1992

Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore Molekulárna biológia a genetika, titul Mgr.

Vedecko-výskumná činnosť

- charakterizácia enzýmov, zapojených do tvorby benzylizochinolínových alkaloidov
- štúdium expresie cytokínov v podmienkach zápalu, resp. po jeho terapeutickom ovplyvnení
- stanovenia cytotoxicity novosyntetizovaných inhibítorov Golgiho alfa-manozidázy

Pedagogická činnosť

- Biochémia - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Molekulárna biológia účinku liečiv - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie
- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie - praktické cvičenia, skúšanie
- Vedenie rigoróznych, diplomových a bakalárskych prác

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 2/0044/15 "Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy." (2015-2018) - spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty

2002: Ústav experimentálnej botaniky AV ČR, Praha (1 mesiac)

2008: Ústav experimentálnej botaniky AV ČR, Praha (2 týždne)

ČlenstvoEtická komisia FaF UK