PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.

PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.
Pracovná pozíciavysokoškolský učiteľ - odborný asistent 
Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 321, 3. poschodie

e-mail: kollarova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 2307 

Vzdelanie
2010-2014

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.4. Farmakognózia, titul PhD.

Téma: Štúdium lipoxygenázy vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2011

Rigorózne konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Enzýmová aktivita rôznych foriem fosfolipázy D

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

2005-2010

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.1. Farmácia, titul Mgr.

Téma: Štúdium aktivity rôznych enzýmových foriem rastlinnej a živočíšnej fosfolipázy D

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

- lipoxygenázová a fosfolipidová signálna dráha a signálne procesy v rastlinných bunkách čeľade Papaveracae

- prepojenie signálnych dráh na biosyntézu farmaceuticky významných sekundárnych metabolitov v intaktných a elicitovaných rastlinách 

Pedagogická činnosť

- Biochémia – prednášky, semináre, praktické cvičenia, skúšanie

- Aplikovaná biochémia – praktické cvičenia, semináre

- Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie - semináre, praktické cvičenia

Vedenie rigoróznych, diplomových a bakalárskych prác

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0394/18 „Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu“ (2018 - 2021) - spoluriešiteľ

ukončené:

4 x grant VEGA, 7 x grant FaF UK

Členstvo

- Slovenská lekárnická komora

- Farmaceutická spoločnosť SFS – Spolok farmaceutov Bratislava, Sekcia prírodných liečiv